S‑a rupt lanțul de iubire! Turcescu îi cere lui Palaz să renunțe la „alianța toxică” dintre PMP și PSD

0
349

CT100.RO: Robert Tur­ces­cu, depu­tat PMP, sin­gu­rul depu­tat PMP, de alt­fel, a ieșit la atac. După o peri­oa­dă în care con­flic­tul era moc­nit, ținut depar­te de ochii ale­gă­to­ri­lor, aces­ta a izbu­c­nit pe Face­bo­ok într-un atac la adre­sa pre­șe­din­te­lui PMP, Cla­u­diu Palaz. Tur­ces­cu îi cere să recu­noas­că fap­tul că sunt ten­siuni în PMP și să renun­țe la ali­an­ța cu PSD, pe care o numeș­te „toxi­că”.

Dom­nul Palaz ar tre­bui sa recu­noas­ca: EXISTA ten­siuni in PMP Con­stan­ta! Expli­ca­tia e sim­pla: eu, ca depu­tat PMP, dar si multi mem­bri si sim­pa­ti­zan­ti ai par­ti­du­lui, NU sin­tem de acord cu ali­an­ta deve­ni­ta toxi­ca din­tre PMP si PSD in cadrul Con­si­li­u­lui Jude­tean Con­stan­ta.

Din punc­tul meu de vede­re, dar, repet, nu e un punct de vede­re sin­gu­lar, aceas­ta “cola­bo­ra­re” a PMP cu PSD ar tre­bui sa ince­te­ze ime­di­at. Desi­gur, e o deci­zie poli­ti­ca si sper sa fie lua­ta cit mai curind in foru­ri­le de con­du­ce­re ale par­ti­du­lui. Dar nu ma poa­te opri nimeni sa spun ca pen­tru par­ti­dul din care fac par­te, PMP, aceas­ta “ali­an­ta” cu PSD nu ar tre­bui sa mai exis­te.

PMP tre­bu­ie sa devi­na un ade­va­rat par­tid de opo­zi­tie. Iar Opo­zi­tia are astazi de atins o coor­do­na­ta majo­ra: lup­ta rea­la cu PSD, la cen­tru si in teri­to­riu. Am cisti­gat ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re la Con­stan­ta lup­tind impo­tri­va PSD cu toa­ta pute­rea. Nu ne putem min­ti elec­to­ra­tul. Sau, cel putin, eu, unul, nu pot si nu vreau.

Deci, dom­nu­le Palaz, va indemn sa ascul­tati vocea elec­to­ra­tu­lui PMP si sa va des­prin­deti de PSD, chiar daca asta inseam­na sa pier­deti foto­li­ul de vice­pre­se­din­te al Con­si­li­u­lui Jude­tean. Stiu ca va e greu, dar ar fi un gest ono­ra­bil. Curaj va doresc!”, a scris Robert Tur­ces­cu.

sur­sa: CT100.RO, sâm­bă­tă, 10 febru­a­rie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply