Laurenţiu Gobeajă, noul preşedinte al Sindicatului Liber Navalistul. Priorităţile noii conduceri: reanimarea activităţii şantierului şi un nou contract colectiv de muncă

0
1141

Edi­tia de Sud: Luni, s‑au desfă­şu­rat ale­geri la Sin­di­ca­tul Liber Nava­lis­tul din cadrul Şan­ti­e­ru­lui DMHI. Comi­sia elec­to­ra­lă a con­sem­nat par­ti­ci­pa­rea a 852 de mem­bri la scru­tin care a fost, ast­fel, vali­dat. În urma numă­ră­rii votu­ri­lor, a fost ales preşe­din­te Lau­renţiu Gobe­a­jă, iar pen­tru fun­cţia de vice­preşe­din­te a fost ales Eugen Arse­nie.

Vezi: Nava­lis­tul comu­ni­cat ale­geri 5 ian 2018

Noul preşe­din­te al Sin­di­ca­tu­lui Liber Nava­lis­tul a decla­rat pen­tru „Edi­ţia de Sud” că în aceas­tă peri­oa­dă se nego­ci­a­ză cu con­du­ce­rea şan­ti­e­ru­lui noul con­tract colc­tiv de mun­că.

Con­trac­tul vechi a expi­rat, pre­ve­de­ri­le fiind pre­lun­gi­te până la sem­na­rea celui nou. Nego­ci­em chiar şi zile­le aces­tea şi spe­răm ca până la sfârşi­tul aces­tei luni să sem­năm noul con­tract colec­tiv de mun­că. La data de 28 febru­a­rie expi­ră peri­oa­da de pre­lun­gi­re a con­trac­tu­lui vechi, ast­fel că, în prin­ci­piu, ar fi bine să‑l para­făm pe cel nou.

În con­di­ţi­i­le date, nu putem pro­mi­te anga­ja­ţi­lor cre­ş­teri sala­ri­a­le, impor­tant este să le garan­tăm menţi­ne­rea locu­ri­lor de mun­că.

În vede­rea deblo­că­rii situ­a­ţi­ei incer­te a şan­ti­e­ru­lui, am făcut nume­roa­se demer­suri către Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, numai că minis­trul a fost schim­bat şi tre­bu­ie relu­at dia­lo­gul cu actu­a­la con­du­ce­re. În acest sens, am tri­mis o adre­să şi este foar­te posi­bil ca săp­tămâ­na vii­toa­re să mer­gem la minis­ter pen­tru a dis­cu­ta faţă în faţă cu minis­trul Dănuţ Andru­ş­ca.

Din punc­tul meu de vede­re, tre­bu­ie lua­tă rapid o deci­zie, indi­fe­rent care va fi aceas­ta, deo­a­re­ce lip­sa unei solu­ţii pro­du­ce şi mai mul­tă pani­că şi incer­ti­tu­di­ne în pri­vinţa şan­ti­e­ru­lui atât în rân­dul sala­ri­a­ţi­lor, cât şi al cetă­ţe­ni­lor din muni­ci­piu.

Pe de altă par­te, depar­ta­men­te­le Mar­ke­ting şi Pla­ni­fi­ca­re din cadrul şan­ti­e­ru­lui lucrea­ză pen­tru con­trac­ta­rea unor noi lucrări care să rea­ni­meze acti­vi­ta­tea şan­ti­e­ru­lui. În pre­zent, avem un corp de navă la repa­rat şi urmea­ză să fie adus un al doi­lea.

Dar, deo­a­re­ce nu toţi sala­ri­a­ţii au de mun­că, 20 din­tre aceş­tia vor fi deta­şa­ţi la Şan­ti­e­rul Brăi­la, iar alţi 60 la Tul­cea, tem­po­rar, pen­tru o peri­oa­dă de 60 de zile, con­form Codu­lui Mun­cii”, a pre­ci­zat noul lider sin­di­cal Lau­renţiu Gobe­a­jă. (editiadesud.ro, 06.02.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply