RETROSPECTIVA REVELIOANELOR
2013–2018 la Mangalia

0
564

La înce­put de an 2018, vă pre­zen­tăm o Retros­pec­ti­vă a Reve­li­oa­ne­lor ofi­ci­a­le orga­ni­za­te la Man­ga­lia, în peri­oa­da 2013–2018. Iată prin­ci­pa­le­le momen­te sur­prin­se în arti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, sau în pre­sa loca­lă și jude­țea­nă, la fina­lu­ri­le ani­lor pre­ce­denți:

REVELION 2013 la Man­ga­lia: (Anunț — La Cen­trul Spor­tiv al Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis“, 29.12.2013).

Pes­te 600 de per­soa­ne au par­ti­ci­pat la Reve­li­o­nul orga­ni­zat de Pri­mă­ria Man­ga­lia în Sala de sport a Lice­u­lui Cal­la­tis. (02.01.2013).

REVELION 2014: “Reve­li­o­nul Pen­sio­na­ri­lor”, la Man­ga­lia, orga­ni­zat la salo­nul de eve­ni­men­te al Lice­u­lui Ion Băne­scu (10.12.2013).

Reve­li­o­nul orga­ni­zat la Lice­ul Cal­la­tis, posi­bi­lă “şar­la­ta­nie cu iz penal” (replicaonline.ro, 30.12.2013).

2015: Reve­li­on ofi­ci­al la Man­ga­lia — PAUZĂ!

2016: Reve­li­on ofi­ci­al la Man­ga­lia — PAUZĂ!

2017: Reve­li­on ofi­ci­al la Man­ga­lia — PAUZĂ!

REVELION 2017 – Focuri de arti­fi­cii în Por­tul Tomis, Con­stan­ta FOTO/VIDEO (01.01.2017).

REVELION 2018: LIGA NAVALĂ MANGALIA — MENIUL și PROGRAMUL REVELIONULUI 2018 (30.12.2017).

Reve­li­on ofi­ci­al 2018, la Man­ga­lia — PAUZĂ!

La Con­stan­ța: Tra­fic ruti­er res­tri­cţio­nat în noap­tea de REVELION. Pri­mă­ria Con­stanţa reco­man­dă folo­si­rea trans­por­tu­lui în comun (30.12.2017).

La Man­ga­lia, doar arti­fi­ci­i­le lan­sa­te de pe la res­ta­u­ran­te­le pri­va­te care au orga­ni­zat Reve­li­o­nul 2018, au mai colo­rat cum­pă­na din­tre ani, pen­tru că alt­fel era o liniș­te…

REZUMAT: În cei șase ani (2013–2018), la Man­ga­lia s‑au orga­ni­zat doar două Reve­li­oa­ne ofi­ci­a­le de către Con­si­li­ul Local și Pri­mă­ria Man­ga­lia. După cum se vede, pro­cen­tul este de doar 33,33% în favoa­rea dum­ne­a­lor, ale­și­lor locali…


Man­ga­lia News. Marți, 2 ianu­a­rie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply