Prima emisiune ARCA TV pe 2018.
Din Sydney, Australia, prezintă Cătălin Anastase

0
377

    ARCA TV USA, în emi­siu­nea de astăzi, 31.01.2018:

    Din Syd­ney, Aus­tra­lia, Cătă­lin Anas­ta­se vă pre­zin­tă o par­ti­dă rata­tă de pes­cu­it cu Rareş Bâdrea, un român ade­vă­rat, un bucă­tar exce­lent şi o gaz­dă minu­na­tă a petre­ce­ri­lor româ­neşti.

    Un sfat exce­lent des­pre cum îţi poti atin­ge mai uşor ţelu­ri­le, de la Andy Sze­ke­ly!

    Inter­viu cu Ion Cebo­tari, din Can­a­da, rea­li­za­to­rul fil­mu­lui de ani­ma­ţie 3D “Lucea­fă­rul”.

    Din Montre­al, Can­a­da, Adi Arde­lean v‑o pre­zin­tă pe d‑na Con­sul Gene­ral al Româ­ni­ei, Ioa­na Gabrie­la Cos­ta­che, cu infor­ma­ţii des­pre regi­mul vize­lor turis­ti­ce şi nou­tă­ţi des­pre ser­vi­ci­i­le con­su­la­re.

    Din Los Ange­les, Nata­lia Ghi­la­ş­cu o pre­zin­tă pe tână­ra regi­zoa­re Ele­na Beu­că, care a cuce­rit ini­mi­le româ­ni­lor și nu numai, prin fil­mul său de debut D‑LOVE, lan­sat recent în tea­tre­le din Hol­lywood.

    Chi­ca­go a fost ora­sul in care for­ma­tia Zdob si Zdub si‑a inche­iat tur­ne­ul ame­ri­can. Un mate­ri­al des­pre con­cert, rea­li­zat de Comu­ni­ta­tea Mol­do­ve­ni­lor din Chi­ca­go şi pre­zen­tat de Mari­an Petru­ţa.

    Din Hous­ton, Texas, d‑na Mioa­ra Gram şi ini­ţi­a­ti­va dân­sei de pro­mo­va­re a cul­tu­rii şi obi­ce­iu­ri­lor tutu­ror ţări­lor.

    În emi­siu­ne, bine­înţe­les, Româ­nia. Avo­ca­tul de imi­grări She­ri­dan Gre­en, din Hous­ton, Texas, care expli­că pe înţe­le­sul tutu­ror cum poţi obţi­ne cel mai uşor o viză de ori­ce tip în Sta­te­le Uni­te şi cum poţi obţi­ne un sta­tut legal. Fără sub­ti­tra­re în româ­nă!


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA. 31.01.2018. Arti­co­le­le din cadrul pro­iec­tu­lui pot fi vizio­na­te aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply