La Mangalia, a început construcția blocului de locuințe pentru medici

0
596
Booking.com

Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Locu­in­țe a dema­rat lucră­ri­le de con­struc­ție pen­tru mai mul­te uni­tăți loca­ti­ve (apar­ta­men­te) des­ti­na­te spe­cia­liș­ti­lor din sănă­ta­te, care pro­fe­sea­ză la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia. În acest sens, Pri­mă­ria Man­ga­lia a dat în folo­sin­ță gra­tu­i­tă către A.N.L. un teren de 3285 mp, pe care se con­stru­ieș­te un bloc de locu­in­țe des­ti­na­te cadre­lor medi­ca­le. Lucră­ri­le au dema­rat, recent, imo­bi­lul urmând să cuprin­dă un număr de 16 apar­ta­men­te și gar­so­ni­e­re. Mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal, Ali­na Nițoi, a decla­rat că un ast­fel de pro­iect era aștep­tat de mult timp, de comu­ni­ta­tea medi­ca­lă din sudul jude­țu­lui Con­stan­ța.

Avem nevo­ie de medici pe anu­mi­te spe­cia­li­zări defi­ci­ta­re, iar una din­tre con­di­ți­i­le puse de medi­cii care ar putea veni la noi în spi­tal, se refe­ră la asi­gu­ra­rea unei locu­in­țe de ser­vi­ciu. De ace­ea, con­struc­ția aces­tor locu­in­țe este o garan­ție că vom putea adu­ce medici noi, la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia”, a afir­mat mana­ge­rul uni­tă­ții medi­ca­le.

Direc­to­rul instiu­ți­ei a mai pre­ci­zat că, la înce­pu­tul aces­tui an, a dema­rat pro­ce­du­ra de nomi­na­li­za­re în vede­rea repar­ti­ză­rii unei locu­in­țe de ser­vi­ciu către un cadru medi­cal al spi­ta­lu­lui. Imo­bi­lul se află în sta­țiu­nea Olimp, bloc C2, urmând a se da în folo­sin­ță bene­fi­ci­a­ru­lui, în cel mai scurt timp.

În ace­eași zonă unde se con­stru­ieș­te acum blo­cul pen­tru medici, ANL va înce­pe, într‑o eta­pă ulte­ri­oa­ră, lucră­ri­le la locu­in­țe în regim de închi­ri­e­re, pen­tru tine­rii Man­ga­li­ei. (Sur­sa: Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele