Constructorii de nave de la Daewoo-Mangalia trăiesc cu spaima zilei de mâine

0
1235

Cuget Liber: După cum am rela­tat în edi­ția de ieri a coti­dia­nu­lui „Cuget Liber”, Guver­nul Tudo­se a luat o deci­zie fără pre­ce­dent în isto­ria post-decem­bris­tă a Româ­ni­ei. În ședin­ța din 10 ianu­a­rie 2018, a apro­bat memo­ran­du­mul prin care sta­tul român își exer­ci­tă drep­tul de pre­em­țiu­ne pri­vind achi­zi­țio­na­rea pache­tu­lui de acțiuni de 51% din capi­ta­lul soci­al, deți­nut de par­te­ne­rul sud-core­ean la Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI). Dife­ren­ța de 49% este pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui român, prin inter­me­di­ul Șan­ti­e­ru­lui Naval 2 Mai Man­ga­lia.

Tre­bu­ie pre­ci­zat fap­tul că, pe vre­mea când situ­a­ția finan­ci­a­ră a Daewoo-Man­ga­lia nu era chiar atât de grea, DSME s‑a ofe­rit, în mul­te rân­duri, să‑i vân­dă sta­tu­lui român pache­tul său de acțiuni, dar de fie­ca­re dată a fost refu­zat.

În ședin­ța din 19 octom­brie 2017, acțio­na­rii din SN 2 Mai Man­ga­lia au votat împo­tri­va exer­ci­tă­rii drep­tu­lui de pre­emp­țiu­ne și pen­tru pre­lun­gi­rea ter­me­nu­lui pri­vind acor­da­rea unui răs­puns.

Ulte­ri­or, DSME a înche­iat nego­ci­e­ri­le cu cum­pă­ră­to­rul Damen Shi­pyar­ds Gro­up, pen­tru cir­ca 26 mili­oa­ne de dolari și alte avan­ta­je.

Apoi, pe 19 decem­brie, acțio­na­rii SN 2 Mai Man­ga­lia au votat, din nou, împo­tri­va exer­ci­tă­rii drep­tu­lui de pre­em­țiu­ne, pe motiv că n‑au pri­mit apro­ba­rea Guver­nu­lui.

Acum, după ce Exe­cu­ti­vul a apro­bat memo­ran­du­mul, urmea­ză ca acțio­na­rii să ia deci­zia și să‑i comu­ni­ce par­te­ne­ru­lui sud-core­ean, Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (DSME), că doreș­te să‑i cum­pe­re acțiu­ni­le.

Achi­zi­ția va fi extrem de com­pli­ca­tă, întru­cât Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia nu prea are cum să achi­te pre­țul cerut de DSME. Potri­vit date­lor pre­zen­ta­te de Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce, în anul 2016, com­pa­nia avea un capi­tal total de 27.694.884 lei (res­pec­tiv 6.822.744 dolari), din care capi­ta­lul soci­al se ridi­ca la 16.681.613 lei, obți­nu­se un pro­fit brut de 298.641 lei (res­pec­tiv 73.571 dolari), iar cre­an­țe­le sale erau cu 6.685.532 de lei (res­pec­tiv 1.647.007 dolari) mai mari decât dato­ri­i­le. Într-un cuvânt, avea o situ­a­ție extrem de modes­tă.

Ast­fel stând lucru­ri­le, se pune între­ba­rea cu ce va plăti SN 2 Man­ga­lia pache­tul de acțiuni? Sta­tul nu îi poa­te da banii direct, pen­tru că un ase­me­nea gest ar fi con­si­de­rat aju­tor de stat. Va tre­bui să recur­gă la o mano­pe­ră prin care să înșe­le vigi­len­ța Uniu­nii Euro­pe­ne. Ar putea să majo­re­ze capi­ta­lul soci­al al SN 2 Mai, exact cu suma nece­sa­ră achi­zi­ți­ei, sau să‑i acor­de un împru­mut garan­tat de stat (care ar fi con­si­de­rat tot o for­mă de aju­tor de stat).

Dar pro­ble­ma cea mai grea nu este cum­pă­ra­rea pache­tu­lui de acțiuni, ci trans­for­ma­rea Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries dintr‑o com­pa­nie păgu­b­o­a­să într-una pro­fi­ta­bi­lă.

Citiți con­ti­nu­a­rea în cugetliber.ro. Arti­col sem­nat de Ion TIŢA-CĂLIN. 13.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele