159 de ani de la Unirea Țării Românești cu Moldova — activitate organizată de Colegiul Economic Mangalia

0
250

    Luni, 22 ianu­a­rie 2018, la Cen­trul de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia a avut loc o acti­vi­ta­te cul­tu­ral-ști­in­ți­fi­că dedi­ca­tă împli­ni­rii a 159 de ani de la Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Dună­re­ne.

    Mani­fes­ta­rea a fost pre­gă­ti­tă de doam­na pro­fe­sor docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță și echi­pa peda­go­gi­că a Cen­tru­lui de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic împre­u­nă cu ele­vii din cer­cul „Cul­tul Ero­i­lor” – Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia. Au fost invi­tați și ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic Cal­la­tis coor­do­nați de doam­na prof. San­da Pădu­rea­nu.

    Con­du­ce­rea Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, repre­zen­ta­tă de doam­na direc­tor Ralu­ca Simo­na Cio­bă­nel și doam­na direc­tor adjunct Cor­ne­lia Tăna­se, a spri­ji­nit, ca de fie­ca­re dată, acti­vi­ta­tea.

    Momen­tul cul­tu­ral a fost des­chis de doam­na pro­fe­sor Roxa­na Cur­can, pre­șe­din­ta Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le “Cul­tul Ero­i­lor” sub­fi­li­a­la Man­ga­lia, care a pre­zen­tat invi­ta­ții și pro­gra­mul.

    Obiec­ti­ve­le acti­vi­tă­ții au vizat dezvol­ta­rea capa­ci­tă­ții ele­vi­lor de a‑și expu­ne ide­i­le în public în mod clar, coe­rent și argu­men­tat; dezvol­ta­rea unei con­ști­in­țe civi­ce, baza­tă pe cunoaș­te­rea și asu­ma­rea valo­ri­lor isto­ric și cul­ti­va­rea res­pec­tu­lui fată de isto­ria româ­ni­lor.

    Con­tex­tul inter­națio­nal, eve­ni­men­te­le pre­mer­gă­toa­re Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne, Uni­rea pro­priu zisă și impor­tan­ța Uni­rii rea­li­za­tă prin dub­la ale­ge­re a lui Ale­xan­dru Ioan Cuza au fost ilus­tra­te prin pre­zen­tări de tip power – point  rea­li­za­te de către elevi. Au fost întoc­mi­te, de ase­me­nea, fișe refe­ri­toa­re la două din­tre per­so­na­li­tă­ți­le cu rol deter­mi­nant pen­tru Uni­re: Ale­xan­dru Ioan Cuza și Miha­il Kogăl­ni­cea­nu.

    În fina­lul acti­vi­tă­ții, dom­nul pro­fe­sor Mihai San­du i‑a antre­nat pe elevi   într‑o dez­ba­te­re refe­ri­toa­re la rolul per­so­na­li­tă­ți­lor în isto­rie și au fost evo­ca­te cele mai cunos­cu­te cre­a­ții lite­ra­re ce sur­prind Uni­rea: Ion Cre­an­gă — Moș Ioan Roa­tă și Cuza Vodă, Cara­gi­a­le —  Pes­te 50 de ani, Mace­don­ski — Cuza Vodă, Sado­vea­nu —  Cuza Vodă, Dom­nul popo­ru­lui, Arghezi — Bala­da Uni­rii, Demos­te­ne Botez — Un cân­tec al Uni­rii, Eugen Bar­bu — Kogăl­ni­cea­nu și Uni­rea, Con­stan­tin Chi­ri­ţă — Sen­ti­men­tul și ide­ea uni­tă­ții națio­na­le – fla­că­ră nes­tin­să a isto­ri­ei, Fănuș Nea­gu – Dom­nul Cuza, Nichi­ta Stă­ne­scu – Rân­duri la ani­ver­sa­rea Uni­rii.


Man­ga­lia News, 24.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele