FOARTE IMPORTANT! Sprijin pentru creșterea accesului la finanțare a IMM-urilor. Garanții de stat, prin programul IMM Invest România

0
1079

GUVERN: Pro­gra­mul de sus­ți­ne­re a între­prin­de­ri­lor mici și mij­lo­cii – IMM Invest Româ­nia, pen­tru creș­te­rea acce­su­lui la finan­ța­re prin acor­da­rea unor garan­ții de stat, a fost apro­bat astăzi de Guvern printr‑o ordo­nan­ță de urgen­ță.

Este vor­ba des­pre un pro­gram mul­ti­a­nu­al de încu­ra­ja­re și de sti­mu­la­re a dezvol­tă­rii IMM-uri­lor, sec­tor ce repre­zin­tă 99,7% din com­pa­ni­i­le din Româ­nia, con­tri­bu­ie cu apro­xi­ma­tiv 60% la Pro­du­sul Intern Brut și anga­jea­ză cir­ca 60% din for­ța de mun­că.

Pro­gra­mul are în vede­re acor­da­rea de garan­ții de stat pen­tru cre­di­te­le, în mod dife­ren­ți­at, pen­tru IMM-uri­le care inten­țio­nea­ză înființarea/dezvoltarea unor cen­tre de agre­ment, pre­cum și pen­tru cele­lal­te între­prin­deri mici și mij­lo­cii, inclu­siv pen­tru cele nou înfi­in­ța­te, de tip start-up, pen­tru care unul din­tre prin­ci­pa­le­le obs­ta­co­le îl con­sti­tu­ie lip­sa de finan­ța­re.

Prin Pro­gra­mul IMM Invest Româ­nia se are în vede­re acor­da­rea de garan­ții de stat ast­fel:

1. Pen­tru pro­iec­te­le de dezvoltare/înființare cen­tre de agre­ment, pro­cen­tul de garan­ta­re este de maxi­mum 80% din valoa­rea finan­ță­rii, exclu­siv dobân­zi­le, comi­si­oa­ne­le și spe­ze­le ban­ca­re afe­ren­te cre­di­tu­lui garan­tat. Valoa­rea maxi­mă a finan­ță­rii garan­ta­te de către stat pen­tru pro­iec­te­le de dezvoltare/înființare cen­tre de agre­ment este de 1,25 mili­oa­ne lei;

2. Pen­tru alte pro­iec­te decât cele de dezvoltare/înființare cen­tre de agre­ment, se pot acor­da garan­ții de stat pen­tru cre­di­te de inves­ti­ții și/sau credit/linii de cre­dit pen­tru capi­tal de lucru con­trac­ta­te de IMM-uri, prin MFP, în pro­cent de maxi­mum 50% din valoa­rea finan­ță­rii, exclu­siv comi­si­oa­ne­le și spe­ze­le ban­ca­re afe­ren­te cre­di­tu­lui garan­tat. Valoa­rea maxi­mă cumu­la­tă a finan­ță­ri­lor garan­ta­te de stat care pot fi acor­da­te unui bene­fi­ci­ar este de 10 mili­oa­ne lei, iar valoa­rea maxi­mă a fie­că­rei finan­țări acor­da­te unui bene­fi­ci­ar nu poa­te depăși 5 mili­oa­ne de lei pen­tru creditele/liniile de cre­dit pen­tru finan­ța­rea capi­ta­lu­lui de lucru, res­pec­tiv 10 mili­oa­ne de lei pen­tru inves­ti­ții.

IMM-uri­le eli­gi­bi­le în acest pro­gram vor bene­fi­cia de unul sau mai mul­te cre­di­te pen­tru rea­li­za­rea de inves­ti­ții, cu excep­ția cre­di­te­lor de inves­ti­ții pen­tru pro­iec­te­le de dezvoltare/înființare cen­tre de agre­ment, care sunt eli­gi­bi­le pen­tru acor­da­rea unui sin­gur cre­dit. De ase­me­nea, IMM-uri­le eli­gi­bi­le în pro­gram vor bene­fi­cia de una sau mai mul­te credite/linii de cre­dit pen­tru capi­tal de lucru, garan­ta­te de stat, prin MFP.

Pla­fo­nul anu­al al garan­ți­i­lor de stat care pot fi emi­se se sta­bi­leș­te prin Hotă­râre de Guvern, iar con­di­ți­i­le de acor­da­re a garan­ți­i­lor de stat, pre­cum și regu­li­le de ges­tio­na­re a pla­fo­a­ne­lor anu­a­le ale garan­ți­i­lor se sta­bi­lesc prin nor­me meto­do­lo­gi­ce de apli­ca­re a aces­tei ordo­nan­țe.

Dura­ta maxi­mă a finan­ță­rii este sta­bi­li­tă la 120 de luni, în cazul cre­di­te­lor pen­tru inves­ti­ții, și de maxi­mum 24 de luni în cazul creditelor/liniilor de cre­dit pen­tru finan­ța­rea capi­ta­lu­lui de lucru. Lini­i­le de cre­dit pot fi pre­lun­gi­te cu maxi­mum 24 de luni.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re:

Pro­gra­mul IMM Invest Româ­nia a fost apro­bat în con­di­ți­i­le în care au obți­nut acces la finan­ța­re de la insti­tu­ți­i­le de cre­dit 15,3% din IMM-uri­le acti­ve în luna sep­tem­brie 2016, în scă­de­re de la 15,5 % la fina­lul anu­lui 2014, iar 80% din­tre IMM-uri nu au bene­fi­ci­at nici­o­da­tă de un cre­dit ban­car, potri­vit rapor­tu­lui asu­pra sta­bi­li­tă­ții finan­ci­a­re din decem­brie 2016, publi­cat de Ban­ca Națio­na­lă a Româ­ni­ei. (Sur­sa: Guver­nul Româ­ni­ei).


Man­ga­lia News, Joi, 21.12.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply