Activitate metodică a Casei Corpului Didactic, filiala Mangalia, la Liceul Teoretic ”Callatis”

0
486

Marți, 12 decem­brie 2017,  la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis” s‑a des­fă­șu­rat acti­vi­ta­tea meto­di­că din cadrul Fili­a­lei din Man­ga­lia a Casei Cor­pu­lui Didac­tic Con­stan­ța.

La întâl­ni­re au par­ti­ci­pat 37 de cadre didac­ti­ce: direc­tori ai uni­tă­ți­lor șco­la­re din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, repon­sa­bili ai comi­si­i­lor de for­ma­re din școli, cadre didac­ti­ce inte­re­sa­te de teme­le puse în dis­cu­ție.

După o intro­du­ce­re de aco­mo­da­re, în care a fost vizio­nat un dis­curs edu­ca­țio­nal de pe site-ul TED al peda­go­gu­lui Sir Ken Robin­son, repre­zen­tan­ții CCD Con­stan­ța au avut inter­ven­ții cu pri­vi­re la:

 • Defi­ni­rea con­cep­tu­lui de per­fec­țio­na­re a cadre­lor didac­ti­ce și rea­min­ti­rea tipu­ri­lor de for­ma­re con­ti­nuă
 • Cri­te­ri­i­le de eva­lu­a­re a per­so­na­lu­lui didac­tic — Ane­xa nr. 2 din Meto­do­lo­gia de miş­ca­re a per­so­na­lu­lui didac­tic pen­tru anul 2018–2019
 • Legea nr. 1/2011 – sec­țiu­nea 2, cu pri­vi­re la for­ma­rea per­so­na­lu­lui didac­tic
 • Por­to­fo­li­ul Res­pon­sa­bi­lu­lui cu For­ma­rea Con­ti­nuă (RFC)
 • Ofer­ta de cur­suri avi­za­te a CCD pen­tru anul șco­lar 2017–2018
 • Buge­tul alo­cat de către MEN şi uni­tăți șco­la­re pen­tru for­ma­rea cadre­lor didac­ti­ce
 • Bibli­o­te­ca CCD — bibli­o­gra­fie peda­go­gi­că.

Au urmat dis­cu­ţii lămu­ri­toa­re  cu pri­vi­re la acu­mu­la­rea de CPT şi cu pri­vi­re la ORDINUL Nr. 5562 din 7 octom­brie 2011 pen­tru apro­ba­rea Meto­do­lo­gi­ei pri­vind sis­te­mul de acu­mu­la­re, recu­noa­ş­te­re şi echi­va­la­re a cre­di­te­lor pro­fe­sio­na­le trans­fe­ra­bi­le.

S‑au făcut pro­pu­neri cu pri­vi­re la vii­toa­re­le întâl­niri și vii­toa­re­le teme de dis­cu­tat: inspec­ți­i­le șco­la­re și pre­gă­ti­rea pen­tru obți­ne­rea gra­de­lor didac­ti­ce.

Din par­tea Casei Cor­pu­lui Didac­tic Con­stan­ța au fost pre­zen­te:

 • d‑na prof. Sori­na Plo­pea­nu, direc­tor
 • d‑ra Fla­via Petrov, bibli­o­te­car docu­men­ta­rist
 • d‑na prof. Nar­ciz Amza, meto­dist
 • d‑na Tatia­na Doro­beti, meto­dist, coor­do­na­tor fili­a­la Man­ga­lia a CCD

Acti­vi­ta­tea a fost coor­do­na­tă de d‑na Cori­na Miha­la­che, direc­tor al Lice­u­lui Teo­re­tic ”Cal­la­tis”, res­pon­sa­bil al fili­a­lei Man­ga­lia a CCD.

(A trans­mis prof. Car­men Fali­bo­ga).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele