VAMA VECHE: Aproximativ 4.000 pachete cu ţigări de contrabandă, descoperite de polițiștii de frontieră [FOTO]

0
522

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Punc­tu­lui de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Vama Veche, împre­u­nă cu repre­zen­tanți ai Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă — Anti­fra­u­dă, cât și cu inspec­tori vamali din cadrul Biro­u­lui Vamal Con­stan­ța Sud, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stan­ța, au des­co­pe­rit într-un auto­tu­rism con­dus de un cetă­țean bul­gar, apro­xi­ma­tiv 4.000 pache­te cu țigări de con­tra­ban­dă.

În data de 13.11.2017, la Punc­tul de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Vama Veche din cadrul Găr­zii de Coas­tă, s‑a pre­zen­tat pen­tru a intra în ţară, la vola­nul unui auto­tu­rism mar­ca Audi, înma­tri­cu­lat în Bul­ga­ria, cetă­țea­nu­lui bul­gar S.M, în vâr­stă de 40 de ani.

În baza unor acti­vi­tă­ţi infor­ma­tiv-ope­ra­ti­ve, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră împre­u­nă cu repre­zen­tanți ai Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă – Anti­fra­u­dă, cât și cu inspec­tori vamali din cadrul Biro­u­lui Vamal Con­stan­ța Sud, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stan­ța, au efec­tu­at un con­trol amă­nu­n­țit asu­pra auto­tu­ris­mu­lui, oca­zie cu care au des­co­pe­rit în inte­ri­o­rul aces­tu­ia, în por­tba­gaj şi în spa­ţi­ul roții de rezer­vă, 79.980 de țiga­re­te (3.999 pache­te) mar­ca „Com­pli­ment Blue” fără mar­ca­je fis­ca­le, de pro­ve­nienţă Duty Free.

Băr­ba­tul a decla­rat că nu știa des­pre exis­ten­ța ţigă­ri­lor din auto­tu­rism și că se depla­sa în loca­li­ta­tea Man­ga­lia pen­tru a achi­zi­țio­na dife­ri­te pie­se auto.

Întrea­ga can­ti­ta­te de ţiga­re­te, în valoa­re de 40.000 lei, a fost ridi­ca­tă în vede­rea con­fis­că­rii, iar auto­ve­hi­cu­lul, în valoa­re de 6.500 lei, a fost indis­po­ni­bi­li­zat la sedi­ul Găr­zii de Coas­tă până la fina­li­za­rea cer­ce­tă­ri­lor.

În cau­ză, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră efec­tu­ea­ză cer­ce­tări aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de con­tra­ban­dă. (Poli­ția Româ­nă de Fron­ti­e­ră, 13.11.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply