Scandal în Consiliul Local Mangalia. Aleşii din opoziţie spun că sumele pentru reabilitarea Bisericii Sf. Gheorghe şi Casei de Cultură sunt „umflate”!

0
392

Edi­tia de Sud: Con­si­li­e­rii locali au apro­bat, în şedinţa de înda­tă con­vo­ca­tă astăzi, 24 noiem­brie, docu­men­ta­ţi­i­le teh­ni­ce afe­ren­te pro­iec­te­lor “Rea­bi­li­ta­rea faţa­de­lor, pic­tu­rii mura­le exte­ri­oa­re şi inte­ri­oa­re, con­so­li­da­rea struc­tu­rii de rezis­tenţă, sis­te­ma­ti­za­rea curţii, refa­ce­rea împre­j­mu­i­rii, rea­bi­li­ta­rea insta­la­ţi­i­lor şi con­stru­i­rea unui lumâ­nă­rar pen­tru Bise­ri­ca Sf. Ghe­or­ghe” şi „Rea­bi­li­ta­rea Casei de Cul­tu­ră”, ală­tu­ri de modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea HCL pri­vind apro­ba­rea con­trac­tă­rii unei finanţări ramur­sa­bi­le (un împru­mut de 60 de mili­oa­ne de lei, ce urmea­ză a fi achi­ta­ţi în 15 ani), rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui Gol­d­term Man­ga­lia, dar şi actu­a­li­za­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­ce „Stu­diu de feza­bi­li­ta­te pri­vind imple­men­ta­rea coge­ne­ră­rii de îna­l­tă efi­cienţă în cen­tra­le­le ter­mi­ce din zonă”.

Potri­vit pro­iec­te­lor apro­ba­te de majo­ri­ta­tea con­si­li­e­ri­lor locali (mai puţin cei din PSD şi ALDE), rea­bi­li­ta­rea Bise­ri­cii Sfân­tul Ghe­or­ghe, cel mai vechi locaş de cult orto­dox din Man­ga­lia, ar putea bene­fi­cia, din împru­mu­tul ban­car, de cir­ca 10 mili­oa­ne de lei (făra TVA), iar rea­bi­li­ta­rea Casei de Cul­tu­ră de 16,7 mili­oa­ne de lei (fără TVA).

Cum era de aştep­tat lis­ta inves­ti­ţi­i­lor ce ar urma să fie rea­li­za­te din banii împru­mu­ta­ţi de pri­mă­rie a cre­at pole­mici în rân­dul con­si­li­e­ri­lor locali, care s‑au acu­zat, reci­proc, de lip­să de inte­res faţă de banul public. În timp ce edi­lul local, Cris­ti­an Radu, a decla­rat, îna­in­te să pără­seas­că intem­pen­stiv sala de şedinţă, că aceas­tă lis­tă nu este una defi­ni­ti­vă, aleşii locali putând, ori­când, să „scoa­tă sau să ada­u­ge pro­iec­te ce vor fi, ori­cum, supu­se apro­bă­rii Con­si­li­u­lui Local”, con­si­li­e­rul PSD Paul Folea­nu s‑a ară­tat indig­nat faţă de sume­le cu care ar urma să fie rea­bi­li­ta­tă Bise­ri­ca Sfân­tul Ghe­or­ghe: „Bise­ri­ca tre­bu­ie repa­ra­ta, dar nu putem alo­ca 3 mili­oa­ne de euro pen­tru aceas­tă lucra­re”, iar Leo­nard Tăna­se a afir­mat că, în loc să fie inves­ti­ţi 4 mili­oa­ne de euro în rea­bi­li­ta­rea Casei de Cul­tu­ră, o idee mai bună ar fi redu­ce­rea aces­tei sume şi con­stru­i­rea unei noi şcoli în Man­ga­lia. În urma dis­cu­ţi­i­lor în con­tra­dic­to­riu, aleşii ALDE au pără­sit sala de şedinţe.

Vice­pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Dra­goş Ange­les­cu a sub­li­ni­at fap­tul că, dacă, în timp, anu­mi­te pro­iec­te vor bene­fi­cia de finanţări de la dife­ri­te minis­te­re sau de la Uniu­nea Euro­pea­nă, aces­tea vor fi retra­se de pe lis­ta ini­ţi­a­lă şi înlo­cu­i­te de alte­le. La polul opus, con­si­li­e­rul local Ozghiun Mena­bit a decla­rat că aleşi­lor locali li se cere să înşe­le, cu bună şti­inţă, Minis­te­rul Finanţe­lor, care îşi va da avi­zul pen­tru o lis­tă de inves­ti­ţii, care, pe par­curs, va fi modi­fi­ca­tă cu alte­le noi.

Valen­tin Adri­an Miron, spe­cia­lis­tul ban­car care se ocu­pă de împru­mu­tul ce va fi con­trac­tat de pri­mă­rie, a decla­rat că, ori­ce modi­fi­ca­re adu­să lis­tei de inves­ti­ţii, va putea fi făcu­tă strict printr‑o noti­fi­ca­re către Minis­te­rul Finanţe­lor şi că nu va fi nece­sar un nou aviz.

editiadesud.ro, 24.11.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele