Polițiștii constănțeni atrag atenția adolescenților asupra PERICOLELOR la care se pot expune pe INTERNET

0
328

Cu oca­zia Zilei Inter­na­ţio­na­le a Inter­ne­tu­lui, care va avea loc la data de 29 octom­brie, poli­ţi­ş­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză şi Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ţii, din cadrul I.P.J.Constanţa, au vizi­tat Lice­ul Teh­no­lo­gic „Dimi­trie Leo­ni­da”, unde au des­fă­șu­rat acti­vi­tăți de pre­ve­ni­re în ceea ce pri­veș­te sigu­ranţa mino­ri­lor în medi­ul vir­tu­al.

Ast­fel, poli­țiș­tii con­stăn­țeni au dis­cu­tat cu ado­les­cen­ții des­pre peri­co­le­le la care se pot expu­ne, în momen­tul acce­să­rii rețe­le­lor de comu­ni­ca­re elec­tro­ni­că.

Prin­tre reco­man­dă­ri­le adre­sa­te mino­ri­lor pe aceas­tă temă, poli­țiș­tii  menţio­nea­ză:

-  Fiţi pru­denţi când ofe­riți per­soa­ne­lor cunos­cu­te pe Inter­net infor­ma­ţii per­so­na­le des­pre voi înși­vă sau fami­lie, pre­cum: nume, vâr­stă, tele­fon, foto­gra­fii, adre­să, şcoa­la la care învă­țați;

-  Pri­e­te­nii din medi­ul onli­ne ar tre­bui să fie doar per­soa­ne pe care le cunoa­ş­teţi în rea­li­ta­te. Nu accep­tați să vă întâl­niți cu per­soa­ne cunos­cu­te pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re;

-  Nu uitați că infor­ma­ţi­i­le afla­te pe o pagi­nă web pot fi pos­ta­te de ori­ci­ne, mul­te din­tre ele fiind ero­na­te. Tot­o­da­tă, foto­gra­fi­i­le sau fil­me­le pot fi pre­lu­cra­te,  înfă­ţi­şând situ­a­ţii, care nu s‑au petre­cut de fapt nici­o­da­tă;

-  În cazul în care o per­soa­nă cu care comu­ni­cați pe inter­net vă jig­neş­te, vă ame­ninţă, vă trans­mi­te sau vă soli­ci­tă mesaje/fotografii cu ten­tă sexu­a­lă, anu­nţați-vă părinţii;

-  Cereți aju­to­rul, în ori­ce situ­a­ţie, per­soa­ne­lor în care aveți încre­de­re: părinţi, pro­fe­sori sau pri­e­te­ni apro­pi­a­ţi. (IPJ Con­stan­ta, 27.10.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele