La Mangalia se vor stabili IMPOZITELE și TAXELE LOCALE pentru 2018. Unde poate fi consultat proiectul

0
531

Ziua de Con­stan­ta: Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză dez­ba­te­re publi­că la sedi­ul pri­mă­ri­ei, în data de Marti, 28.11.2017, ora 13.00, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art. 7 din Legea nr. 52/2003 pri­vind trans­pa­renţa deci­zio­na­lă în admi­nis­tra­ţia publi­că, se adu­ce la cunoş­tinţa publi­că Pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind sta­bi­li­rea impo­zi­te­lor şi taxe­lor loca­le pen­tru anul 2018.

Pro­iec­tul de hotă­râre poa­te fi con­sul­tat la sedi­ul Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, şosea­ua Con­stanţei nr. 13 şi pe site-ul www.mangalia.ro.

Pro­iec­tul de hotă­râre se poa­te obţi­ne în for­mat elec­tro­nic pe baza unei cereri depu­se la regis­tra­tu­ra Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa.

Pro­pu­ne­ri­le, suges­ti­i­le sau opi­ni­i­le pot fi trans­mi­se în scris, prin poş­tă, la sedi­ul pri­mă­ri­ei, prin fax la numă­rul 0241/75 56 06, sau prin e‑mail la adre­sa taxe(5)primaria.mangalia.ro.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne la numă­rul de tele­fon 0241/751060 inte­ri­or 216, per­soa­nă de con­tact Nicu­lae Flo­ri­na.

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, 18.10.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply