INTERVIU. Cum a ajuns Constanţa să aibă datorii ENORME către Polaris. Eduard Martin, CLARIFICĂRI despre contract, de la Mazăre încoace

0
365

REPLICA: Opi­nia publi­că, poli­ti­cie­nii, admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă şi pre­sa sunt în ten­siu­ne, zile­le aces­tea, pe sea­ma con­trac­tu­lui cu fir­ma de salu­bri­ta­te Pola­ris şi pena­li­tă­ţi­le pe care aceas­tă com­pa­nie le-ar putea înca­sa! În cea mai recen­tă şedinţă a Con­si­li­u­lui Local Muni­ci­pal, pe ordi­nea de zi a figu­rat un pro­iect prin care s‑ar fi apro­bat urmă­toa­rea tranza­cţie, pe scurt: aleşii locali încu­vi­inţau ajus­ta­rea preţu­lui pen­tru ser­vi­ci­i­le pres­ta­te de Pola­ris (majo­ra­re con­form infla­ţi­ei), iar în schimb Pola­ris renu­nţa la pena­li­tă­ţi­le afe­ren­te peri­oa­dei în care nu a fost ajus­tat preţul. Este vor­ba des­pre baza rezul­ta­tă în urma ajus­tă­rii care nu a avut loc, în valoa­re de 63 de mili­oa­ne de lei, în timp ce pena­li­tă­ţi­le la care Pola­ris ar fi renu­nţat: 416 mili­oa­ne de lei. Stu­poa­re! Pro­iec­tul nu a fost apro­bat, aşa că Edu­ard Mar­tin, aso­ci­a­tul unic al Pola­ris M Hol­ding, ia în cal­cul să mear­gă mai depar­te cu acţiu­ni­le în instanţă, şi să ia tot: şi 63 de mili­oa­ne, şi cele 416 mili­oa­ne de lei.

Evi­dent, pe sea­ma subiec­tu­lui s‑au năs­cut o serie de con­tro­ver­se şi nelă­mu­riri: de ce toc­mai acum s‑a “tre­zit” muni­ci­pa­li­ta­tea să pună în dis­cu­ţie sen­tinţa la care face refe­ri­re Pola­ris (prin care muni­ci­pa­li­ta­tea este obli­ga­tă să ajus­te­ze preţul), de ce fir­ma nu tre­ce direct la exe­cu­ta­re sili­tă pen­tru a‑şi recu­pe­ra banii şi de ce face “acte de cari­ta­te” renu­nţând la pena­li­tă­ţi, dacă nu cum­va… deci­zia nu e defi­ni­ti­vă şi poa­te-poa­te muni­ci­pa­li­ta­tea sca­pă de plă­ţi?! Sau… nu cum­va Edu­ard Mar­tin a fost înţe­les cu fos­tul şi actu­a­lul pri­mar, aşa încât pena­li­tă­ţi­le să tot cre­as­că pe măsu­ră ce tre­cea tim­pul şi deci­zia de instanţă nu era pusă în apli­ca­re?! Desi­gur, mai sunt şi alte nelă­mu­riri, mul­te din­tre ele expu­se de oameni pe reţe­le de soci­a­li­za­re, la anu­mi­te între­bări răs­pun­zând chiar Edu­ard Mar­tin.

Am com­pri­mat o par­te din pro­ble­me­le ridi­ca­te de cetă­ţeni, coti­dia­nul “Repli­ca” de Con­stanţa invitându‑l pe Edu­ard Mar­tin la un inter­viu, pen­tru a cla­ri­fi­ca măcar o par­te din situ­a­ţia în care se află Ora­şul vis-a-vis de con­trac­tu­al cu Pola­ris. Facem pre­ci­zarea că ne-au fost puse la dis­po­zi­ţie şi docu­men­te (cum ar fi noti­fi­că­ri­le adre­sa­te de com­pa­nie Pri­mă­ri­ei Con­stanţa, încă din vre­mea lui Radu Mază­re), pen­tru a ne con­vin­ge cum stau lucru­ri­le.

Repor­ter: Dom­nu­le Mar­tin, de ce nu aţi ieşit public în man­da­tul lui Radu Mază­re să spu­neţi că preţul la gunoi nu este ajus­tat?

Edu­ard Mar­tin: În gene­ral în cadrul con­flic­te­lor juri­di­ce, poli­ti­ca fir­mei este să îşi obţi­nă câş­ti­gul de cau­ză în instanţe , nu la tele­vi­zor. Aşa pre­cum aţi văzut, noi nu am ieşit cu decla­ra­ţii publi­ce în pri­vinţa nici­u­nui dosar, nu am cri­ti­cat pe cei care ne sunt opo­nenţi în dosa­re şi deo­cam­da­tă nici nu o s‑o facem. Pe de altă par­te, noi sun­tem per­ma­nent finanţa­ţi de bănci pen­tru dezvol­ta­rea fir­mei şi nu vrem să ară­tăm public con­flic­te­le pe care le avem, pen­tru a nu ne scă­dea ratin­gul în faţa aces­tor bănci. În speţa de faţă nu noi am fost cei care am gene­rat aceas­tă dis­cu­ţie. Nu cred că m‑aţi vazut pe mine acu­zând cu nume şi pre­nu­me pe cine­va în aceas­tă speţă.

Repor­ter: De ce nu ați soli­ci­tat până acum banii? Se poa­te inter­pre­ta că ați avut înțe­le­ge­re cu Radu Mază­re, poa­te și cu Dece­bal Făgă­dău, să tot cre­as­că pena­li­tă­ți­le.

Edu­ard Mar­tin: Este greşit a spu­ne că nu i‑am soli­ci­tat. Am trans­mis noti­fi­cări în repe­ta­te rân­duri. Dacă v‑aţi fi aştep­tat de la Pola­ris să ia în aceşti 7 ani de pro­ce­se por­ta­vo­cea şi să mear­gă în faţa Pri­mă­ri­ei să cea­ră ajus­ta­rea, v‑aţi înşe­lat. Noi sun­tem pro­fe­si­o­ni­şti şi lucrăm pro­fe­si­o­nist cu avo­ca­ţii cei mai buni, nu ne cău­tăm drep­ta­tea la tele­vi­zor. Reve­nind la soli­ci­ta­rea des­pre care vor­bea­ţi, o să fac un scurt isto­ric. În 2012 am câş­ti­gat drep­tul la ajus­ta­re, Pri­mă­ria Con­stanţa având obli­ga­ţia con­form sen­tinţei să exe­cu­te ajus­ta­rea con­form Hotă­rârii de instanţă. Au pre­fe­rat însă să ia sen­tinţa şi să cea­ră revi­zu­i­rea ei ca fiind în con­tra­dic­to­riu cu o alta sen­tinţă din 2011, în care, pe bună drep­ta­te, noi am pier­dut pen­tru că am greşit pro­ce­du­ral când am soli­ci­tat ajus­ta­rea. Am ajuns cu aceas­tă cere­re de revi­zu­i­re la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie, unde în 2014 am câş­ti­gat în apel defi­ni­tiv şi ire­vo­ca­bil, ast­fel Hotă­rârea din 2012 deve­nind exe­c­u­to­rie. Ulte­ri­or am făcut demer­suri pen­tru exe­cu­ta­rea aces­tei sen­tinţe din 2012, dar Pri­mă­ria s‑a opus exe­cu­tă­rii prin tot felul de ter­ti­puri avo­că­ţeşti. După mul­te încer­cări de exe­cu­ta­re, ne-am întors îna­poi în instanţă, unde am soli­ci­tat apli­ca­rea de pena­li­tă­ţi pen­tru nee­xe­cu­ta­rea Hotă­rârii jude­că­to­reşti din 2012, am câş­ti­gat şi pen­tru că Pri­mă­ria a per­sis­tat în nee­xe­cu­ta­re, am des­chis un alt pro­ces pen­tru cuan­ti­fi­ca­rea aces­tor pena­li­tă­ţi rapor­ta­te la suma de bază. Con­form exper­ti­zei judi­ci­a­re, rapor­ta­te la Hotă­rârea din 2012 care obli­gă Pri­mă­ria să ajus­te­ze tari­fe­le, s‑a cal­cu­lat suma de baza rezul­ta­tă în urma ajus­tă­rii care nu a avut loc, în valoa­re de 63 de mili­oa­ne de lei şi pena­li­tă­ţi de întâr­zi­e­re pen­tru nee­xe­cu­ta­re sen­tinţei din 2012, în valoa­re de 416 mili­oa­ne de lei. Noi am fost ime­di­at dis­pu­şi să renu­nţăm la apli­ca­rea aces­tor pena­li­tă­ţi, dacă se res­pec­ta Hotă­rârea din 2012. Repet, cele 63 de mili­oa­ne de lei sunt extra­se din rapor­tul de exper­ti­ză judi­ci­a­ră şi repre­zin­tă valoa­rea ajus­tă­rii nea­cor­da­te până la data de 30.04.2016. Nici măcar nu repre­zin­tă valoa­rea ajus­tă­rii la zi, dar am căzut de acord cu apa­ra­tul exe­cu­tiv să prin­dem în tranza­cţie exact valoa­rea din exper­ti­ză a sumei de bază. În con­clu­zie, noi am cerut în per­ma­nenţă apli­ca­rea Hotă­rârii din 2012, dar drept răs­puns am fost târâţi prin pro­ce­se de‑a lun­gul şi latul între­gii ţării. În total au fost 9 pro­ce­se din 2011 până azi, care din punc­tul meu de vede­re au con­su­mat ener­gie, timp şi bani şi ele s‑au sfâr­sit rău pen­tru muni­ci­pa­li­ta­te, pre­cum les­ne se poa­te obser­va. În aceas­tă fază pro­ce­su­a­lă mai pot încă renu­nţa la pena­li­tă­ţi pen­tru că nu este defi­ni­ti­vă ulti­ma sen­tinţă din apri­lie, dar după ce va deve­ni defi­ni­ti­vă, nu mai sem­nez renu­ţa­rea la un venit cert, deo­a­re­ce con­sul­tanţii fis­cali şi avo­ca­ţii spun că ar însem­na redu­ce­rea arti­fi­ci­a­lă a veni­tu­ri­lor per­soa­nei juri­di­ce Pola­ris M Hol­ding SRL. Este halu­ci­nant să se susţi­nă că s‑a dorit de către noi cre­ş­te­rea arti­fi­ci­a­lă a pena­li­tă­ţi­lor, în con­tex­tul în care noi sun­tem cei care am pro­pus renu­nţa­rea la ele, fiind gata să sem­năm tranza­cţia care pre­su­pu­nea acest lucru.

Repor­ter: Chiar dacă ați spus ca renun­țați la pena­li­tăți dacă vi se apro­ba baza, iată ca situ­a­ția de acum vă e favo­ra­bi­lă, să spun așa, pen­tru soli­ci­ta­rea pena­li­tă­ți­lor. Vă aștep­tați ca votul con­si­li­e­ri­lor să fie de res­pin­ge­re a înţe­le­ge­rii între fir­ma dvs. şi muni­ci­pa­li­ta­te?

Edu­ard Mar­tin: Eu sin­cer sunt ulu­it de votul con­si­li­e­ri­lor, în con­tex­tul în care am renu­nţat la mai mult decât pena­li­tă­ţi­le de 416 mili­oa­ne de lei. Am renu­nţat la posi­bi­le dau­ne inte­re­se pe care le-am cal­cu­lat prin exper­ti­za extra­ju­di­ci­a­ră la 17 mili­oa­ne de lei, Pri­mă­ria fiind deja înş­ti­inţa­tă că urmea­ză acest pro­ces, am renu­nţat tem­po­rar la ajus­ta­rea din peri­oa­da 31.05.2016 până în pre­zent, toc­mai pen­tru a stin­ge aceas­tă situ­a­ţie lega­ta de pla­ta unei sume enor­me sub for­mă de pena­li­tă­ţi. Eu nu ştiu ce a fost aco­lo, la şedinţa Con­si­li­u­lui Local, văd că dau vina unii pe alţii, eu ştiu că noi am întins o mână pen­tru rezol­va­rea aces­tei situ­a­ţii, având în vede­re că sunt con­stă­nţean şi avem un par­te­ne­ri­at lung de 19 ani cu Muni­ci­pi­ul Con­stanţa, par­te­ne­ri­at care va con­ti­nua, indi­fe­rent că vor sau nu unii şi alţii. Chiar dacă am făcut aceas­tă ofer­tă ora­şu­lui, con­stat că pri­mesc îna­poi inju­rii şi acu­ze la adre­sa mea din par­tea poli­ti­cie­ni­lor. În fine, pe mine nu mă inte­re­sea­ză poli­ti­cie­nii, eu nu depind de ei, nu am depins vreo­da­tă. Mie când nu-mi con­vi­ne ceva mă duc în instanţă şi de obi­cei câş­tig, ca şi în cazul de faţă. Văd că au abor­dări poli­ti­ce, se jig­nesc între ei, mai cad şi eu la mij­loc, dar nu e pro­ble­mă, sunt obi­ş­nu­it. Moni­to­ri­zez însă atent şi am depar­ta­ment spe­cia­li­zat pen­tru asta, conec­tat cu o fir­mă de avo­ca­tu­ră, care va acţio­na în instanţă ori­ce deni­gra­re la adre­sa per­soa­nei juri­di­ce Pola­ris M Hol­ding, pe care tre­bu­ie să o apă­răm de aces­te tur­bu­lenţe, deo­a­re­ce ratin­gul nos­tru în faţa finanţa­to­ri­lor nu tre­bu­ie să aibă de sufe­rit în urma decla­ra­ţi­i­lor oame­ni­lor poli­tici care vor să-şi facă un capi­tal elec­to­ral prin deni­gra­rea per­soa­nei juri­di­ce Pola­ris M Hol­ding.

Citiți con­ti­nu­a­rea inter­vi­u­lui în replicaonline.ro, luni, 2 octom­brie 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele