A început furnizarea căldurii! Directorul Goldterm Mangalia: „Asociaţiile cu datorii nu vor beneficia de agent termic!”

0
751

Edi­tia de Sud: De astăzi, Gol­d­term Man­ga­lia a dema­rat fur­ni­za­rea agen­tu­lui ter­mic, întru­cât tem­pe­ra­tu­ri­le de afa­ră au scă­zut mult în ulti­me­le nopţi. Bene­fi­ci­a­ză de căl­du­ră, deja, aso­ci­a­ţi­i­le de pro­pri­e­tari care nu înre­gis­trea­ză dato­rii la uti­li­tă­ţi, insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ, spa­ţi­i­le comer­ci­a­le de la par­te­rul blo­cu­ri­lor, loca­şu­ri­le de cult, dar şi clă­di­ri­le pri­mă­ri­ei.

Potri­vit direc­to­ru­lui gene­ral al Gol­d­term Man­ga­lia, Dan Geor­ges­cu, sezo­nul rece de anul aces­ta găseş­te popu­la­ţia şi agenţii eco­no­mici cu dato­rii mult mai mici faţă de anii tre­cu­ţi. 12 aso­ci­a­ţii din loca­li­ta­te, ce cumu­lea­ză un total de 156.000 de lei dato­rii, nu vor pri­mi, deo­cam­da­tă, agent ter­mic. “Popu­la­ţia a înţe­les că tre­bu­ie să achi­te dato­ri­i­le către uti­li­tă­ţi, iar cei care încă mai au debi­te de pes­te 1.000 de lei la încă­l­zi­re, sunt ruga­ţi să plă­teas­că, pen­tru că nu le va fi fur­ni­za­tă căl­du­ră”, spu­ne direc­to­rul Gol­d­term Man­ga­lia.

Aso­ci­a­ţi­i­le cu cele mai mari debi­te sunt: AP 51, AP 61, AP 67, AP 69, AP 71, AP 110, AP 126, AP 129, AP 131, AP 133. Dato­ri­i­le popu­la­ţi­ei către Gol­d­term Man­ga­lia sunt de 155.798 lei, cele ale PFA-uri­lor  – 10.620 lei, iar cele ale soci­e­tă­ţi­lor comer­ci­a­le – 4.000 de lei.

La ora actu­a­lă preţul de pro­du­cţie al giga­ca­lo­ri­ei, la Man­ga­lia, este de 408,86 lei, iar cel către popu­la­ţie 191,93 lei.

Săp­tămâ­ni­le urmă­toa­re va dema­ra un pro­iect finanţat în cotă de 70% de Minis­te­rul Dezvol­tă­rii (prin Pro­gra­mul “Ter­mo­fi­ca­re, Căl­du­ră, Con­fort”) şi cofi­nanţat de către pri­mă­rie cu 30%, prin care vor fi cre­a­te patru “insu­le” de co-gene­ra­re. Pri­ma din­tre aces­tea, spu­ne con­du­ce­rea Gol­d­term, va fi fina­li­za­tă, cel mai pro­ba­bil, la 31 decem­brie 2017 şi vizea­ză Cen­tra­la Ter­mi­că nr. 9, ală­tu­ri de o inter­co­nec­ta­re a CT 7 şi CT 10.

Direc­to­rul Gol­d­term, Dan Geor­ges­cu, pre­co­ni­zea­ză că, o dată fina­li­zat pro­iec­tul, cir­ca 40% din căl­du­ra fur­ni­za­tă locu­i­to­ri­lor ora­şu­lui ar fi asi­gu­ra­tă de acest “motor”, iar preţul giga­ca­lo­ri­ei către popu­la­ţie va scă­dea din iar­na anu­lui vii­tor.

O soci­e­ta­te în sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Local va pre­lua ges­tio­na­rea bani­lor înca­sa­ţi de la popu­la­ţie

Un alt pro­iect al Gol­term Man­ga­lia vizea­ză înfi­inţa­rea unei soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le, afla­tă în sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Local, care se va ocu­pa în mod direct de ges­tio­na­rea fon­du­ri­lor pen­tru uti­li­tă­ţi. “Noua soci­e­ta­te se va ocu­pa, în mod direct, de admi­nis­tra­rea aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari. Deci­zia înfi­inţă­rii sale am luat‑o în urma nenu­mă­ra­te­lor sesi­zări şi plân­geri veni­te din par­tea cetă­ţe­ni­lor, nemulţu­mi­ţi de felul în care li se ges­tio­nea­ză banii, care ajun­geau extrem de greu con­tu­ri­le fur­ni­zo­ri­lor. Am avut cazuri în care bun-pla­t­ni­cii achi­tau şi de două ori aces­te uti­li­tă­ţi”, ne‑a decla­rat Dan Geor­ges­cu, direc­to­rul gene­ral Gol­d­term Man­ga­lia.

Con­ti­nu­a­rea, în editiadesud.ro, 26.10.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply