FJT Constanta: ‚Oare consilierul judetean Bola Bogdan este membru PNL sau face parte din alt partid?’

0
365

FJT Con­stan­ta: ”Desi toa­te demer­su­ri­le sale abu­zi­ve sunt sub sigla PNL, ne intre­bam daca aces­ta stie care a fost pozi­tia lide­ri­lor PNL la apa­ri­tia OUG 166/2002? Sa inte­le­gem ca aces­ta nu cunoas­te pozi­tia PNL sau sus­ti­ne natio­na­li­za­rea fos­tu­lui patri­mo­niu al UTC-ului ?

Avand in vede­re pro­gra­mul poli­tic al PNL de sus­ti­ne­re a inde­pen­den­tei tine­ri­lor, a pro­mo­va­rii aces­to­ra corect, a depo­li­ti­za­rii mis­ca­rii de tine­ret, de cola­bo­ra­re cu soci­e­ta­tea civi­la, ii rea­min­tim con­si­li­e­ru­lui jude­tean PNL, Bola Bogdan pozi­ti­i­le lide­ri­lor PNL”:

N.r.: ”Due­lul” decla­ra­ți­i­lor din­tre con­du­ce­rea Fun­da­ți­ei Jude­țe­ne pen­tru Tine­ret Con­stan­ța și dom­nul Bogdan Bola, con­si­li­er jude­țean PNL este reflec­tat și în arti­co­le­le pre­ce­den­te:

Bogdan Bola, con­si­li­er jude­țean PNL: Mul­țu­mesc celor de la Nept­un TV care au soli­ci­tat un punct de vede­re în ceea ce pri­veș­te Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia [VIDEO]

Fun­da­ția Jude­țea­nă pen­tru Tine­ret Con­stan­ța – Între con­trol și dizol­va­re

FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET CONSTANTADREPT LA REPLICA

Con­ti­nuă RĂZBOIUL COMUNICATELOR din­tre FJT și con­si­li­e­rul jude­țean Bogdan Bola (docu­men­te)

În joc este și soar­ta Casei Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia, în pre­zent afla­tă în patri­mo­ni­ul Fun­da­ți­ei Jude­țe­ne pen­tru Tine­ret Con­stan­ța…


Man­ga­lia News, Marti, 10.10.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele