Cu cinci grădini de vară – Mangalia, Saturn, Venus, Jupiter și Neptun — și trei cinematografe, sudul litoralului făcea concurență Constanței’ — Interpelare a deputatului Robert Turcescu

0
1406

Comu­ni­cat de pre­să

În cadrul unei inter­pe­lări adre­sa­te minis­tru­lui Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le, Lucian Roma­ş­ca­nu, depu­ta­tul PMP Con­stan­ța, Robert-Nico­lae Tur­ces­cu, a pre­zen­tat sta­rea deplo­ra­bi­lă în care se află gră­di­ni­le de vară și cine­ma­to­gra­fe­le de pe lito­ra­lul româ­nesc, soli­ci­tând public alo­ca­rea unui buget pen­tru reno­va­rea aces­to­ra.

Lito­ra­lul româ­nesc era recu­nos­cut în urmă cu apro­xi­ma­tiv 20 de ani drept cea mai dezvol­ta­tă regiu­ne cu cine­ma­to­gra­fe și gră­dini de vară. Trep­tat, aces­tea s‑au închis, rând pe rând. În admi­nis­tra­rea Regi­ei Auto­no­me de Dis­tri­bu­ție și Exploa­ta­re a Fil­mu­lui se aflau nu mai puțin de 8 gră­dini de vară, ampla­sa­te în diver­se sta­țiuni: Mama­ia, Man­ga­lia, Efo­rie Sud, Efo­rie Nord, Saturn, Venus și Jupi­ter, la care se ada­u­gă Gră­di­na de Vară ”Tomis”.

Până să ajun­gă în admi­nis­tra­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța sau a Con­si­li­i­lor Loca­le,  cele mai mul­te se aflau deja într‑o sta­re deplo­ra­bi­lă și deve­ni­se­ră, rând pe rând, spa­ții des­ti­na­te disco­te­ci­lor, clu­bu­ri­lor de noap­te, oame­ni­lor stră­zii și gunoa­ie­lor.

Cu cinci gră­dini de vară – Man­ga­lia, Saturn, Venus, Jupi­ter și Nept­un — și trei cine­ma­to­gra­fe, sudul lito­ra­lu­lui făcea con­cu­ren­ță Con­stan­ței.

Prin­tr-un pro­to­col înche­iat la sfâr­și­tul anu­lui 2015 (13.10.2015), Man­ga­lia a reu­șit să pre­ia de la R.A.D.E.F. gră­di­na de vară ”Farul” și cine­ma­to­gra­ful ”Pes­că­ruș”. Din păca­te însă, sta­rea deplo­ra­bi­lă în care se aflau a dat mari ”bătăi de cap” auto­ri­tă­ți­lor loca­le, care au decis să le men­ți­nă într‑o sta­re de con­ser­va­re, în spe­ran­ța că vor reu­și, prin fon­duri euro­pe­ne sau cu finan­ța­re de la buge­tul de stat, să le res­ta­u­re­ze.

Robert-Nico­lae Tur­ces­cu: ”Minis­te­rul Cul­tu­rii, în toa­tă aceas­tă peri­oa­dă, a coor­do­nat și a supra­ve­ghe­at acti­vi­ta­tea Regi­ei  Auto­no­me de Dis­tri­bu­ție și Exploa­ta­re a Fil­mu­lui, care a avut pen­tru o lun­gă peri­oa­dă de timp în admi­nis­tra­re gră­di­ni­le de vară și cine­ma­to­gra­fe­le.

Având în vede­re aspec­te­le pre­zen­ta­te, vă rog să îmi comu­ni­ca­ţi dacă minis­te­rul are un buget pen­tru reno­va­rea aces­tor clă­diri, dacă exis­tă un plan de revi­go­ra­re a aces­to­ra şi cine se face vino­vat pen­tru sta­rea în care se află aces­te cine­ma­to­gra­fe şi gră­dini de vară”.

Depu­tat PMP, Robert-Nico­lae Tur­ces­cu,

Cir­cum­scri­pţia 14 Con­stanţa.


Man­ga­lia News, 10.10.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele