MODEL: Direcția de Cultură și Sport a municipiului Slobozia — Atribuții, detalii organizatorice

0
666

Dire­cţia Muni­ci­pa­lă pen­tru Cul­tu­ră, Sport şi Tine­ret Slo­bo­zia  

Cod fis­cal: 23647412
Adre­sa: Str. Sta­dio­nu­lui nr.2–5 , cod poş­tal 920073, Slo­bo­zia, Ialo­mi­ţa
Tele­fon / fax: 0343102647 / 0343103436
e‑mail: [email protected]
web: www.cultsz.ro

Dire­cţia Muni­ci­pa­lă pen­tru Cul­tu­ră, Sport şi Tine­ret Slo­bo­zia este un ser­vi­ciu public des­cen­tra­li­zat al admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le şi înde­pli­neş­te, la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Slo­bo­zia, atri­bu­ţii în dome­ni­i­le cul­tu­rii şi artei, al pro­te­jă­rii patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral naţio­nal şi al valo­ri­fi­că­rii şi dezvol­tă­rii ele­men­te­lor ce defi­nesc iden­ti­ta­tea cul­tu­ra­lă a colec­ti­vi­tă­ţii loca­le.
De ase­me­nea, orga­ni­zea­ză acti­vi­tă­ţi şi acţiuni cu tine­re­tul şi în dome­ni­ul spor­tu­lui de masă şi de întreţi­ne­re.

Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal Slo­bo­zia

Cod fis­cal: 19103570
Adre­sa: Str. Sta­dio­nu­lui nr.2–5 , cod poş­tal 920073, Slo­bo­zia, Ialo­mi­ţa
Tele­fon / fax : 0243–235566
e‑mail: [email protected]
web: www.cultsz.ro

Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal Slo­bo­zia a luat fiinţă prin Hotă­rârea Con­si­li­u­lui Local Slo­bo­zia nr. 177 / 29.09.2005 şi are ca obiect prin­ci­pal de acti­vi­ta­te sele­cţia, pre­gă­ti­rea, per­for­manţa şi par­ti­ci­pa­rea la com­pe­ti­ţii inter­ne şi inter­na­ţio­na­le.
Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal Slo­bo­zia este o insti­tu­ţie  polis­por­ti­vă iar acti­vi­tă­ţi­le se desfă­şoa­ră pe ramuri spor­ti­ve.
Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal Slo­bo­zia deţi­ne în exploa­ta­re un teren de fotbal cu o capa­ci­ta­te de 5000 locuri pe sca­u­ne, o sală de sport cu 150 de locuri, trei tere­nuri cu gazon sin­te­tic pen­tru mini­fo­tbal.


BINE AȚI VENIT!

D.M.C.I.S.T. Slo­bo­zia, insti­tu­ție publi­că în cadrul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Slo­bo­zia, ofe­ră, pen­tru slo­bo­ze­nii de toa­te vâr­ste­le, cadrul pro­pi­ce pen­tru acti­vi­tăți pri­vind cunoaș­te­rea valo­ri­lor cul­tu­rii și artei, de pro­mo­va­re a dis­po­ni­bi­li­tă­ți­lor cre­a­toa­re ale cetă­țe­ni­lor, în toa­te dome­ni­i­le artis­ti­ce, de petre­ce­re a tim­pu­lui liber, rea­li­zând mani­fes­tări în bene­fi­ci­ul tutu­ror.

Majo­ri­ta­tea pres­ta­ți­i­lor cul­tu­ral-artis­ti­ce orga­ni­za­te se deru­lea­ză la Casa de Cul­tu­ră a Muni­ci­pi­u­lui Slo­bo­zia.

O casă de cul­tu­ră are reguli, bune prac­tici, ghi­duri după care îşi cro­ieş­te pro­iec­te­le, ţinând sea­ma, se-nţe­le­ge, de dorinţe­le celor care îi cal­că pra­gul, îmbinând, aşa cum ştim, uti­lul cu plă­cu­tul. După cum ne înva­ţă anti­cii “Toa­te gân­du­ri­le şi fap­te­le noas­tre tre­bu­ie îndrep­ta­te spre folo­sul vieţii” (Taci­tus), pen­tru a fi în acord cu cei­la­lţi şi cu noi înşi­ne, ca să fim înţe­leşi şi să înţe­le­gem tot ce ne încon­joa­ră în aceas­tă mare diver­si­ta­te a actu­a­li­tă­ţii. Ase­meni cum, min­tea sănă­toa­să nu poa­te sălă­ş­lui decât într-un corp sănă­tos, tot aşa “Bine­le abso­lut al natu­rii ome­neşti e cuprins în pacea tru­pu­lui şi sufle­tu­lui” (Sene­ca).

Mai avem timp de cobo­râre în noi înşi­ne? Sau totul în jurul nos­tru e un cân­tec de sire­nă? Mai putem ale­ge ce e bine, ce e fru­mos, ce e  ade­vă­rat din acest car­na­val scli­pi­tor şi asurzi­tor care e con­tem­po­ra­ne­i­ta­tea? Ispi­te­le cele mul­te ne însin­gu­rea­ză sau ne uni­for­mi­zea­ză?

Sunt doar câte­va între­bări pen­tru ori­ce vâr­stă. Răs­pun­sul îl dă fie­ca­re după pute­rea şi voia lui, după ten­ta­ţi­i­le care‑i fac ochea­de sau după ce ştie că e teme­i­nic, aşa cum l‑au învă­ţat fami­lia, şcoa­la, tra­di­ţia.

Noi vă pro­pu­nem o aven­tu­ră per­ma­nen­tă a cunoa­ş­te­rii în imen­si­ta­tea dife­renţe­lor: spec­ta­co­le, expo­zi­ţii de artă plas­ti­că, de foto­gra­fie, fil­me, con­fe­rinţe, dia­lo­guri ale arte­lor, întâl­niri cu mari per­so­na­li­tă­ţii din varii dome­nii, ne per­mi­tem, cu voia dum­ne­a­vos­tră, să vă suge­răm tra­see ale inte­ro­ga­ţi­i­lor şi împli­ni­ri­lor.

Dum­ne­a­ta, cel care ne eşti oas­pe­te, acum şi ori­când, ale­ge, jude­că, fii nepăr­ti­ni­tor, fii cri­tic, nu indi­fe­rent! Aju­tă-ne să aflăm mai repe­de ce-ţi pla­ce, ce vrei, cum să-ţi “ocu­păm” mai bine tim­pul liber!


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al Dire­cţi­ei Muni­ci­pa­le pen­tru Cul­tu­ră, Sport şi Tine­ret Slo­bo­zia:

ROF ROI Direc­tia Cul­tu­ra Sport Slo­bo­zia

RAPORTUL DE ACTIVITATE al Pri­ma­ru­lui mun­ci­pi­u­lui Slo­bo­zia pe anul 2016:

Raport-Acti­vi­ta­te-2016-Pri­ma­ria-Slo­bo­zia

(Pag.154–184: Dire­cţia Muni­ci­pa­lă pen­tru Cul­tu­ră, Invă­țământ, Sport şi Tine­ret Slo­bo­zia).


Aceas­ta este pagi­na de Face­bo­ok a Direc­ti­ei de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia.

Des­pre
Direc­tia de Cul­tu­ra si Sport Man­ga­lia isi pro­pu­ne sa pro­mo­veze acti­vi­tă­ți­le cul­tu­ra­le si spor­ti­ve din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

N.red: Pe tema acti­vi­tă­ții Direc­ți­ei de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, am publi­cat arti­co­le­le:

LA INCEPUT DE DRUM, cu LUCIAN NICHITA, mana­ge­rul Direc­ti­ei de Cul­tu­ra și Sport a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia – Inter­viu in exclu­si­vi­ta­te

Par­tea a doua a inter­vi­u­lui cu LUCIAN NICHITA, mana­ge­rul Direc­ti­ei de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia

Direc­to­rul Dire­cţi­ei de Cul­tu­ră şi Sport Man­ga­lia, Lucian Nichi­ta: „Noua fun­cţie repre­zin­tă o pro­vo­ca­re grea, dar plă­cu­tă!

”Dobro­ge, mân­dră gră­di­nă”, Fes­ti­val Inter­na­tio­nal de Fol­clor, Man­ga­lia 2017


Man­ga­lia News, 08.09.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele