Marin Tanase: IN VIZITA LASTRAJERUL MARIIDE LA TUZLA

0
2093

In zona de coas­ta a Roma­niei, pe tar­mul ves­tic al Marii Negre, se afla 7 faruri de ate­ri­za­re in func­tiu­ne, ampla­sa­te, de la nord la sud, la Suli­na, Sfan­tu Ghe­or­ghe, Gura Por­ti­tei, Midia, Con­stan­ta, Tuz­la, si Man­ga­lia, la care se ada­u­ga 3 faruri de intra­re in por­turi si 6 lumini de intra­re in por­turi.

Faru­ri­le de ate­ri­za­re sunt urma­toa­re­le:
— farul de la Suli­na este cel mai nou si a fost con­stru­it in anul 1983;
— farul de la Sfan­tu Ghe­or­ghe a fost rea­li­zat in anul 1968;
— farul de la Gura Por­ti­tei a fost pus in func­tiu­ne in anul 1944;
— farul de la Midia a fost con­stru­it in anul 1958;
— farul de la Con­stan­ta este cel mai inalt de pe lito­ra­lul roma­nesc. El a fost con­stru­it in peri­oa­da 1958–1960 si a fost con­si­de­rat, la vre­mea res­pec­ti­va, drept una din­tre mari­le rea­li­zari ale epo­cii comu­nis­te.
— farul de la Tuz­la a fost inau­gu­rat in anul 1901;
— farul de ate­ri­za­re de la Man­ga­lia a fost con­stru­it in anul 1958, iar “farul de la intra­re”, cu lumi­na alba, si “lumi­ni­le de intra­re”, una cu lumi­na ver­de si cea­lal­ta cu lumi­na rosie, din Por­tul Man­ga­lia, au fost rea­li­za­te in anul 1979.
Aces­te faruri fac par­te din sis­te­mul de asi­gu­ra­re a navi­ga­ti­ei de la lito­ra­lul roma­nesc, “sis­tem de impor­tan­ta natio­na­la si inter­na­tio­na­la” si sunt in admi­nis­tra­rea Direc­ti­ei Hidro­gra­fice Mari­ti­me, din sub­or­di­nea Sta­tu­lui Major al For­te­lor Nava­le Roma­ne.

Farul de ate­ri­za­re de la Capul Tuz­la este cel mai vechi far aflat in func­tiu­ne. El a fost con­stru­it de fir­ma fran­ce­za Bar­bier, Ber­nard & Tur­re­ne, in anul 1900, in tim­pul Rege­lui Carol I (n.1839 — d.1914, domnie: 1866–1914) si a fost inau­gu­rat in anul 1901. La pro­iec­ta­rea faru­lui au lucrat pen­tru fir­ma fran­ce­za BB&T si ingi­ne­rii romani Anghel Salig­ny (n.1854 — d.1925) si Ghe­or­ghe Pan­cu­les­cu (n.1844 — d.1924). Pana in anul 1957, cand a fost elec­tri­fi­cat, farul a func­tio­nat cu petrol.

Farul cu o inal­ti­me de 44 metri are doua insta­la­tii de sem­na­li­zari lumi­noa­se, pri­ma afla­ta la 42 metri inal­ti­me cu o lumi­na rosie, iar a doua, afla­ta cu 2 metri mai sus, cu lumi­na alba si o sire­na. Sem­na­le­le lumi­noa­se sunt vizi­bi­le de la 20 mile mari­ne, iar pe timp de cea­ta, sune­tul sire­nei se aude pana la sta­tiu­nea Cos­ti­ne­s­ti, afla­ta la 9 Km dis­tan­ta, spre sud, fata de comu­na Tuz­la.

Nume­le comu­nei Tuz­la vine de la cuvan­tul tur­cesc “tuz”, care inseam­na sare. Cuvan­tul “tuz­lan­mis”, din lim­ba tur­ca, inseam­na sarat.
Prin comu­na Tuz­la tre­ce sosea­ua Con­stan­ta — Man­ga­lia (DN 39). Loca­li­ta­tea se inve­ci­nea­za la sud cu comu­na Cos­ti­ne­s­ti, la nord cu ora­sul Efo­rie Sud, la vest cu comu­na Toprai­sar si la est cu Marea Nea­gra. Con­form recen­sa­man­tu­lui din anul 2011, loca­li­ta­tea avea 6.711 locu­i­tori.

Dato­ri­ta apa­ri­ti­ei peri­co­lu­lui de sur­pa­re a malu­lui inal­tei fale­ze din Tuz­la, in anul 2009, a fost dema­rat un amplu pro­gram de con­so­li­da­re a aces­tu­ia, in drep­tul faru­lui de ate­ri­za­re de la Capul Tuz­la.

Sur­se de docu­men­ta­re sunt site-uri­le:
«“Cele mai fru­moa­se faruri ale lito­ra­lu­lui”, Sorin Miha­la­che, Cuget Liber, 07 Sept.2009»; « “Faru­ri­le adu­ca­toa­re de bani pen­tru arma­ta”, Emi­li­an Andrei, Ziua de Con­stan­ta, 26 Aug.2006»; “Poves­ti­le fas­ci­nan­te ale celor sap­te mari faruri care pazesc coas­ta…”; “Comu­na Tuz­la-Wiki­pe­dia”; «“85 de ani in slu­j­ba sigu­ran­tei navi­ga­ti­ei”, coor­do­na­tor coman­dor Adri­an Filip, Edi­tu­ra Direc­ti­ei Hidro­gra­fice Mari­ti­me, 2011 Con­stan­ta».

Marin Tana­se, docu­men­ta­rist. 21.05.2017. (Repos­ta­re).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply