Tudose îi răspunde pe Facebook unei românce din străinătate: Aveţi de ce să vă întoarceţi acasă. O mare firmă din SUA vrea să facă investiţii colosale în România

0
281

Pre­mi­e­rul Mihai Tudo­se îi răs­pun­de, pe Face­bo­ok, unei român­ce din stră­i­nă­ta­te, care i‑a spus că vrea să revi­nă în ţară împre­u­nă cu soţul său şi l‑a între­bat pe şeful Exe­cu­ti­vu­lui dacă pot găsi în ţară locuri de mun­că bine plăti­te. Pre­mi­e­rul vor­beş­te des­pre inves­ti­ţi­i­le pe care mari com­pa­nii stră­i­ne ar urma să le facă în Româ­nia şi înche­ie: „Vă aştep­tăm cu drag îna­poi aca­să şi avem încre­de­re că împre­u­nă putem con­tri­bui la o Româ­nie mai bună!”

”Doam­na Maria Pal­liu are o între­ba­re foar­te bună şi cred că inte­re­sea­ză pe mulţi români care au ales sau au fost nevo­iţi să mun­ceas­că în stră­i­nă­ta­te. Mă întrea­bă «Dacă eu şi soţul meu dorim să ne întoar­cem în ţară, putem găsi loc de mun­că bine plătit? În Bucu­reşti? Eu în dome­ni­ul sănă­tă­ţii şi soţul meu ca jurist? Unde lucrăm câş­ti­găm bine, dar sufle­tul ne este tot aca­să, tot cu ţara noas­tră în suflet tră­im pe aici. Îmi doresc să ştiu dacă chiar se fac paş spre a se oferi locuri de mun­că bine plăti­te ca să ne putem întoar­ce? Mulţu­mesc pen­tru răpun­sul dvs. Pre­su­pun că îl voi ş pri­mi. Maria şi Ion Pal­liu…»”, a scris pre­mi­e­rul pe Face­bo­ok.

El spu­ne că ştie că este greu în stră­i­nă­ta­te şi că nu de bine au ple­cat din ţară, dar se bucu­ră că sufle­tul şi gân­dul le sunt tot în Româ­nia.

”Tot tim­pul avem nevo­ie de oameni bine pre­gă­ti­ţi în toa­te dome­ni­i­le, dar mai ales în dome­ni­ul sănă­tă­ţii, unde am dema­rat o amplă cam­pa­nie pen­tru a reme­dia pro­ble­me­le sis­te­mi­ce, inclu­siv în ceea ce pri­veş­te remu­ne­ra­ţia cadre­lor (de la înce­pu­tul anu­lui, sala­ri­i­le au cres­cut cu 15% şi vrem să con­ti­nu­ăm să le cre­ş­tem — Legea sala­ri­ză­rii uni­ta­re pre­ve­de cre­ş­teri sala­ri­a­le sem­ni­fi­ca­ti­ve)”, sub­li­ni­a­ză pre­mi­e­rul.

Mihai Tudo­se pre­ci­zea­ză că, în ceea ce pri­veş­te dome­ni­ul juri­dic, aces­ta este unul foar­te dina­mic, iar oport­u­ni­tă­ţi­le sunt nume­roa­se, atât în medi­ul public, cât şi în cel pri­vat, iar româ­nii bine pre­gă­ti­ţi în dome­ni­ul juri­dic sunt esenţi­ali.

”Ne dorim şi facem zil­nic efor­turi pen­tru a avea o Româ­nie atrac­ti­vă pen­tru inves­ti­tori. O mare fir­mă ame­ri­ca­nă a înce­put demer­su­ri­le pen­tru afa­ceri aici. Este pen­tru pri­ma dată în isto­ria aces­tei fir­me când mută spa­ţii de pro­du­cţie de la soci­e­ta­tea-mamă din SUA în altă ţară şi au ales Româ­nia. Vor să facă inves­ti­ţii colo­sa­le în ţara noas­tră (dis­cu­tăm des­pre inves­ti­ţii de aproa­pe 10 mili­ar­de de euro în urmă­to­rii ani), să înfi­inţăm o soci­e­ta­te mix­tă şi un trans­fer teh­no­lo­gic de anver­gu­ră. Mai mult, acum două săp­tămâni, o fir­mă recu­nos­cu­tă la nivel mondi­al a dema­rat o inves­ti­ţie de jumă­ta­te de mili­ard de euro în Româ­nia. Vor­bim de locuri de mun­că plăti­te mai bine decât media euro­pea­nă”, deta­li­a­ză prim-minis­trul.

Cites­te mai mult: adev.ro/oumob4


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele