Plajele de pe litoral, controlate de samsari. Hotelierii sunt revoltaţi

0
664

De ani de zile, hote­li­e­rii se plâng că pla­je­le din drep­tul hote­lu­ri­lor lor sunt admi­nis­tra­te de com­pa­nii care nu au nicio legă­tu­ră cu turis­mul şi că acest lucru nu face bine lito­ra­lu­lui. Cu toa­te aces­tea, lici­ta­ţi­i­le au fost câş­ti­ga­te în con­ti­nu­a­re de fir­me con­sti­tu­i­te cu câte­va zile îna­in­te de a depu­ne ofer­te­le, iar hote­li­e­rii au rămas cu ochii în soa­re. Auto­ri­tă­ţi­le spun că de vină este legi­sla­ţia, care este înve­chi­tă şi care nu este deloc favo­ra­bi­lă turis­mu­lui.

Pro­ble­ma pla­je­lor este deja cro­ni­că, nu mai este acu­tă. Nu e nor­mal ca un hotel de trei, patru ste­le să nu aibă pla­jă şi o fir­mă care nu e în dome­niu să pri­meas­că pla­jă. Nu putem vor­bi de inves­ti­ţii de mili­oa­ne de euro, dar să ne blo­che­ze un HG. Tre­bu­ie să încer­căm solu­ţii corec­te, care sunt apli­ca­te cu suc­ces în Spa­nia, Ita­lia, Por­tu­ga­lia, unde hote­lu­ri­le de cinci ste­le au drep­tul la 15 metri de pla­jă de loc de caza­re, iar cele de patru ste­le au 12 metri de pla­jă pen­tru fie­ca­re loc de caza­re. Preţul prac­ti­cat ast­fel este preţul mediu pe ulti­mii zece ani, iar sta­tul nu pier­de nimic”, a pro­pus preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Patro­na­te­lor din Turis­mul Româ­nesc, Moham­mad Murad, patro­nul lanţu­lui hote­li­er Pho­e­ni­cia. Supă­ra­rea hote­li­e­ri­lor este veche şi pen­tru că, în ciu­da tutu­ror dis­cu­ţi­i­lor de până acum, nu s‑au luat măsuri pen­tru a asi­gu­ra pla­je şi hote­lu­ri­lor.

În con­ti­nu­a­re se găsesc solu­ţii de către ABADL (n.r. Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea Lito­ral) pen­tru a nu înche­ia con­trac­te pen­tru pla­je cu repre­zen­tanţii struc­tu­ri­lor de pri­mi­re turis­ti­ce cu fun­cţiuni de caza­re şi le închi­ri­em unor agenţi eco­no­mici care nu au legă­tu­ră cu turis­mul, aceş­tia reu­şind să le reîn­chi­ri­e­ze la preţuri de două-trei ori mai mari”, a mai adă­u­gat Moham­mad Murad.

Nu vor mai fi pre­lun­gi­te con­trac­te­le care expi­ră!

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, 08.08.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply