PERCHEZIȚII LA MANGALIA, la domiciliile unui infractor!

0
1847

Oame­nii legii din Man­ga­lia au des­cins la două domi­ci­lii din loca­li­ta­te, vizat fiind un indi­vid, Dumi­tru Dimi­triu, cunos­cut cu ante­ce­den­te pena­le. De data aceas­ta el a pătruns într‑o casă de vacan­ță situ­a­tă în loca­li­ta­tea 2 Mai, de unde a sus­tras tot ce a găsit.

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor în cazul comi­te­rii unei infrac­țiuni de furt cali­fi­cat, poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia l‑au depis­tat pe Dumi­tru Dimi­triu, în vâr­stă de 31 de ani, din Man­ga­lia, bănu­it de comi­te­rea fap­tei. Ast­fel, la data de 30.07.2017, băr­ba­tul în cau­ză ar fi pătruns într‑o casă din 2 Mai, situ­a­tă pe stra­da Fale­zei, care apar­ți­ne unui băr­bat din Bucu­rești, fiind vor­ba des­pre o casă de vacan­ță. Cum aceas­ta era goa­lă, indi­vi­dul nu a stat pe gân­duri, a pătruns în inte­ri­or și a furat mai mul­te bunuri.

Poli­țiș­tii con­stăn­țeni au efec­tu­at două per­che­zi­ții domi­ci­li­a­re (una la imo­bi­lul unde locu­ieș­te fără for­me lega­le și una la locu­in­ța din car­tea de iden­ti­ta­te, ambe­le în Man­ga­lia) pen­tru pro­ba­rea acti­vi­tă­ții infrac­țio­na­le, depis­tând o par­te din bunu­ri­le decla­ra­te ca fiind fura­te, adi­că tele­foa­ne mobi­le, o table­tă, car­duri de memo­rie, un Kin­d­le eBo­ok Rea­der, scu­le elec­tri­ce folo­si­te în con­struc­ții, un apa­rat foto, o came­ră video, cea­suri de dife­ri­te mărci, oche­lari de soa­re, încăr­că­toa­re de tele­foa­ne mobi­le, o dru­j­bă și tru­se de scu­le. Pre­ci­zăm că bunu­ri­le au fost sus­tra­se din mai mul­te locu­in­țe, nu numai din cea din 2 Mai, cer­ce­tă­ri­le con­ti­nu­ând. Băr­ba­tul a fost reți­nut pe bază de ordo­nan­ță și intro­dus în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța, iar la data de 8.08.2017 a fost pre­zen­tat uni­tă­ții de par­chet cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă. (replicaonline.ro, 08.08.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply