La 23 August, pe partea cu marea. Cel puțin 75 de vile și pensiuni vor ”răsări” în lanul de secară

0
425

Ordinea.ro: Mai mul­te per­soa­ne din zona de sud a lito­ra­lu­lui s‑au aso­ci­at pen­tru a cere intro­du­ce­rea în intra­vi­lan a unei sole de aproa­pe șase hec­ta­re de teren din par­tea de sud a comu­nei 23 August, în apro­pi­e­re de Olimp. Ini­ția­ti­va apar­ți­ne pro­pri­e­ta­ri­lor Stan Dobres­cu, Lili­a­na-Gabrie­la Bălan, Nico­lae Zam­fir, Vlad Mari­ne­scu, Lau­ren­țiu Ghe­or­ghe, Miha­il Romeo Dobres­cu, Romeo Ser­ghei, Aurel Pelea­nu și Mari­us Cezar Zor­les­cu. Aceștia au depus în acest sens un memo­riu la Agen­ția pen­tru Pro­tec­ția Mediu­lui din Con­stan­ța.

În momen­tul de față tere­nul situ­at pe par­tea cu marea, la est de DN 39, are des­ti­na­ție agri­co­lă, fiind așa­dar liber de ori­ce con­struc­ție. Cu toa­te aces­tea, anti­ci­pând vii­toa­rea dezvol­ta­re chiar îna­in­te de schim­ba­rea regi­mu­lui de extra­vi­lan, Pri­mă­ria 23 August a tras un racord de apă… în câmp, în lanul de seca­ră! Pro­fi­tând de oport­u­ni­ta­te, pro­pri­e­ta­rii tere­nu­ri­lor între­prind în aces­te zile demer­suri pen­tru obți­ne­rea regi­mu­lui de intra­vi­lan și zoni­fi­ca­rea tere­nu­lui pen­tru locu­in­țe colec­ti­ve, pen­siuni P+2 și gos­po­dă­rii agro­tu­ris­ti­ce.

Vii­toa­re­le uni­tăți loca­ti­ve, turis­ti­ce și agro­tu­ris­ti­ce vor ocu­pa loturi cuprin­se între 484 și 770 de metri pătrați. La un cal­cul gro­s­so-modo, încap pe cele 6 hec­ta­re cel puțin 75 de imo­bi­le. Ali­men­ta­rea cu apă este o ches­tiu­ne rezol­va­bi­lă. Ple­când de racor­dul deja exis­tent, inves­ti­to­rii pro­pun rea­li­za­rea unei rețe­le inde­pen­den­te. Însă cea mai mare pro­ble­mă a zonei rămâ­ne cana­li­za­rea. Inves­ti­to­rii spe­ră să o rezol­ve cu fose sep­ti­ce din rășini poli­es­te­ri­ce arma­te cu fibră de sti­clă, cu un cubaj de 11 metri.

În sfâr­șit, în memo­ri­ul depus la APM, inves­ti­to­rii apre­cia­ză că ini­ția­ti­va lor este în con­cor­dan­ță cu Pla­nul de Urba­nism Gene­ral al comu­nei 23 August.

Con­ti­nu­a­rea, în ordinea.ro, 08.08.2017. Autor: Adri­an Câr­les­cu.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele