Mamaia Fairytale 2017: O seară magică în premieră, cu Mălăele şi Vunk!

0
566

Sâm­bă­tă sea­ră a adus în sta­ţiu­nea Mama­ia, în Pia­ţe­ta Casi­no, locul de desfă­şu­ra­re al Fes­ti­va­lu­lui Mama­ia Fai­ry­ta­il 2017, un expe­ri­ment cul­tu­ral-tea­tral foar­te bine pri­mit de publi­cul spec­ta­tor. Vă ima­gi­na­ţi cum ara­tă un pro­dus cul­tu­ral for­mat din balet, tea­tru, poe­zie, muzi­că şi pop-rock cult? Ei bine, asta s‑a întâm­plat pe sce­na Mama­ia Fai­ry­ta­le timp de două ore şi jumă­ta­te, ală­tu­ri de super­bii arti­şti pe care orga­ni­za­to­rii, Aso­ci­a­ţia Euro­cult, i‑a avut ca invi­ta­ţi.

Bale­ri­nii Tea­tru­lui Naţio­nal de Ope­ră şi Balet „Oleg Dano­v­s­ki“ din Con­stanţa, ală­tu­ri de invi­ta­ţii lor de la Iaşi, au încân­tat turi­ş­tii şi con­stă­nţe­nii care au înfrun­tat tra­fi­cul cum­plit de sâm­bă­tă, cu „Ene­sci­a­na“, desem­nat anul tre­cut ca fiind „Cel mai bun spec­ta­col din cre­a­ţia româ­neas­că“, în core­gra­fia lui Hora­ţiu Che­re­cheş, „cel mai bun core­graf“ al ace­lu­ia­şi an (Gala Pre­mi­i­lor Ope­re­lor Naţio­na­le).

La fel de „vino­va­ţi“ pen­tru enor­mul suc­ces al serii de sâm­bă­tă au fost Hora­ţiu Mălăe­le, Bogdan Mălăe­le şi Radu Cap­tari, pro­ta­go­ni­ş­tii unei „Edi­ţii spe­ci­a­le“ cu muzi­că, poe­zie, pil­de, umor şi mul­tă iro­nie. Hora­ţiu Mălăe­le a ajuns, ca de fie­ca­re dată, în inti­mi­ta­tea sen­si­bi­li­tă­ţii spec­ta­to­ri­lor, deran­jând, în sti­lul său incon­fun­da­bil, con­for­ta­bi­le­le prin­ci­pii pe care am ajuns să le con­si­de­răm a fi valori şi care, în fapt, sunt doar o pavă­ză care ne aju­tă să nu ne pără­sim zona de con­fort. Ei bine, Mălăe­le nu a ţinut cont de aces­te scu­turi şi le‑a demo­lat, tre­zind în public o gamă întrea­gă de emoţii, amin­tiri, râse­te şi zâm­be­te, inte­ri­oa­re şi exte­ri­oa­re, aşa cum numai un actor atât de mare poa­te să o facă. Şi după ce s‑a jucat pe por­ta­ti­vul emoţi­i­lor, Hora­ţiu Mălăe­le a pre­zen­tat, ală­tu­ri de fiul său, Bogdan, o mică lecţie de acto­rie, savu­ra­tă la maxi­mum de public. Radu Cap­tari a acce­sat şi el, cu aju­to­rul muzi­cii sale sin­ce­re, fru­moa­se şi lumi­noa­se, zona emoţi­i­lor şi a bucu­ri­ei celor apro­xi­ma­tiv 6.000 de spec­ta­tori care au stat sau s‑au perin­dat prin Pia­ţe­ta Casi­no din sta­ţiu­nea Mama­ia.

Sea­ra s‑a înche­iat într‑o manie­ră extrem de dina­mi­că, cu Vunk! Cu o orches­tra­ţie impe­ca­bi­lă şi ori­gi­na­lă, arti­şti foar­te puter­nici şi expre­sivi la chi­ta­ră, chi­ta­ră bas, bate­rie şi trom­pe­tă, cu o voce inspi­ra­tă şi un muzi­cian com­plex la con­du­ce­re, tru­pa Vunk a susţi­nut un show extra­or­di­nar, demn de cele mai mari sce­ne ale lumii. Cor­nel Ilie a decla­rat, pre­lu­ând şta­fe­ta de la Hora­ţiu Mălăe­le, că este pen­tru pri­ma oară când cân­tă după un spec­ta­col de tea­tru şi că îşi doreş­te ca aceas­tă pre­mie­ră să se repe­te cât mai des. De ase­me­nea, a fost extrem de încân­tat să per­for­meze în mij­lo­cul sta­ţiu­nii Mama­ia, în plin sezon esti­val, aco­lo unde este adu­na­tă toa­tă lumea bună a ţării.

Dumi­ni­că sea­ra, KIDS STAR SUPERSHOW, în Pia­ţe­ta Casi­no din Mama­ia, de la ora 19.30!

Fes­ti­va­lul Mama­ia Fai­ry­ta­le 2017 este orga­ni­zat de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa și Aso­ci­a­ția Euro­cult, cu spri­ji­nul Gru­pă­rii Mobi­le de Jan­darmi „Tomis“ Con­stanţa, Inspec­to­ra­tu­lui Judeţean de Jan­darmi Con­stanţa, Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă „Dobro­gea“, Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie al Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa.


Man­ga­lia News, 16.07.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply