BREAKING NEWS! Se pare că Daewoo Shipbuilding este foarte aproape de finalizarea vânzării Șantierului Naval Mangalia către un constructor de nave olandez

1
6541

După cum afir­mă ‘The Korea Eco­no­mic Dai­ly’, “Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring va vin­de fili­a­la sa San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia din Româ­nia unui con­struc­tor naval olan­dez. Întru­cât con­struc­to­rul de nave core­ean a reu­șit să-și vân­dă acti­ve­le la pre­țuri mai mari decât era de aștep­tat, com­pa­nia se așteap­tă să își îmbu­nă­tă­țeas­că situ­a­ția finan­ci­a­ră mai devre­me decât era pro­gra­ma­tă. Până la sfâr­și­tul pri­mei jumă­tăți a aces­tui an, Daewoo Shi­pbu­il­ding a recu­pe­rat 76,2% din cele 2,71 tri­li­oa­ne de woni pe care îi avea dato­rie (cca.2 mili­ar­de de euro).

Potri­vit sur­se­lor din indus­tria nava­lă, pe data de 30 iunie, Daewoo se afla în sta­di­ul final al dis­cu­ți­i­lor cu Damen Shi­pyar­ds Gro­up, cea mai mare com­pa­nie nava­lă din Olan­da, pen­tru vân­za­rea San­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia (DMHI). Înfi­in­țat în 1997 împre­u­nă cu guver­nul român, șan­ti­e­rul naval este deți­nut de Daewoo și guvern într-un raport de 51:49 de pro­cen­te. (n.r. Daewoo a pus la băta­ie 53 mili­oa­ne dolari, iar sta­tul român, prin Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia, suma de 50,92 mili­oa­ne dolari).

Șan­ti­e­rul naval, aflat la 45 de kilo­me­tri sud de Con­stan­ța, pe lito­ra­lul Mării Negre, a con­stru­it până în pre­zent 127 de petro­li­e­re si transcon­tai­ne­re, repa­rând, in plus, mai mult de 300 de nave.

Daewoo Shi­pbu­il­ding a înce­put dis­cu­ți­i­le pen­tru a vin­de Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia inca de anul tre­cut, ca par­te a unui efort de res­truc­tu­ra­re a acti­ve­lor sale comer­ci­a­le la nivel mondi­al. Un ofi­ci­al al indus­tri­ei de con­struc­ții nava­le a comen­tat: “Nego­ci­e­ri­le de preț din­tre Daewoo și Damen au fost deja fina­li­za­te, iar ceea ce a mai rămas este apro­ba­rea guver­nu­lui român”. Oda­tă ce afa­ce­rea se va inche­ia con­form pla­nu­lui, Daewoo ar putea să obți­nă 50–80 de mili­ar­de woni (38,25 – 61,2 mili­oa­ne euro) din aceas­tă tranzac­ție”.

ARTICOLUL ORIGINAL, aici: http://english.hankyung.com/business/2017/07/01/0735071/daewoo-shipbuilding-close-to-selling-romanias-mangalia-shipyard-to-dutch-shipbuilder (03.07.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele