Marin Tănase: ISTORIA CORVETELOR ROMANESTI — Episodul 4

0
2368

ISTORIA CORVETELOR ROMANESTI — Epi­so­dul 4

[Extra­se din volu­mul “Cres­te­rea si Des­cres­te­rea San­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia (UM 02029)”, aflat in lucru].

Pana la data de 15.12.2000, Vana­toa­re­le de Sub­ma­ri­ne VSm 260 (an fabr. 1983), VSM 261 (1984), VSm 262 (1985) si VSm 263 (1986), con­stru­i­te in San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia (UM 02029), au for­mat Divi­zio­nul 79 Vana­tori de Sub­ma­ri­ne, deve­nit ulte­ri­or Divi­zio­nul 79 Fregate.

In peri­oa­da 1984 — 1990, la coman­da Divi­zio­nu­lui 79 a fost Cpt. Rg.3 Tra­ian ATANASIU (Vam. Dr. Tra­ian ATANASIU, actu­al­men­te pen­sio­nar, a fost coman­dan­tul Mari­nei Mili­ta­re in peri­oa­da 1 mai 1997–1 ian. 2002). Din anul 1990 si pana in 1994, s‑au suc­ce­dat la con­du­ce­rea uni­ta­tii Cpt. Rg. 3 Dan Ale­xan­dru LEAHU (Cam.Fl ® Dan Ale­xan­dru LEAHU, actu­al­men­te pen­sio­nar, a fost coman­dan­tul navei VSM 262, in peri­oa­da 1989–1991, apoi coman­dan­tul Fre­ga­tei 264, in peri­oa­da 1991–1993) si Cpt.Rg.3 Vic­tor Aurel BLIDEA (Cam. Fl. ® Vic­tor Aurel BLIDEA, actu­al­men­te pen­sio­nar, a fost coman­dan­tul Fre­ga­tei 265, din anul 1991, cand nava era in con­struc­tie, apoi a fost seful Sta­tu­lui Major, dupa care a deve­nit coman­dan­tul Divi­zio­nu­lui 79, pana in 1994).

Ince­pand din anul 1994 si pana in 1998, coman­dan­tul Divi­zio­nu­lui 79, deve­nit intre timp Divi­zio­nul 79 Fre­ga­te, a fost Cpt. Rg.2 Ion GAGIU (in anul 1988, Cpt. Rg.3 Ion GAGIU a fost numit coman­dan­tul navei VSM 260. La ince­pu­tul anu­lui 1994, pen­tru o scur­ta peri­oa­da de timp, a fost seful Sta­tu­lui Major al uni­ta­tii, con­du­se atunci de Cpt. Rg. 2 Vic­tor Aurel BLIDEA. In momen­tul numi­rii sale la coman­da Divi­zio­nu­lui 79, in anul 1994, Cpt.Rg.2 Ion GAGIU a pre­dat coman­da navei VSm. 260 Cpt.-lui Rg.3 Vasi­le GIOSAN. Actu­al­men­te Coman­dor ® Ion GAGIU este pensionar).

Din anul 1998 si pana la desfi­in­ta­rea sa, la data de 15.12.2000, Divi­zio­nul 79 Fre­ga­te a fost con­dus de Cpt.Rg.2 Romu­lus HALDAN (Cam. Fl ® Romu­lus HALDAN, actu­al­men­te pen­sio­nar, a fost coman­dan­tul Fre­ga­tei 264, intre anii 1993–1994, apoi, in peri­oa­da 1995–1998, a fost seful Sta­tu­lui Major al Divi­zio­nu­lui 79 Fre­ga­te. Din anul 2000, cand s‑a desfi­in­tat Dn.79, Cpt Rg.2 Romu­lus HALDAN a fost numit seful Sta­tu­lui Major al Divi­zio­nu­lui 50 Nave de Patru­la­re, la con­du­ce­rea caru­ia se afla Cdor. Nico­lae APOSTOL.

[Este impor­tant de men­tio­nat fap­tul ca, ince­pand cu data de 1 noiem­brie 1950, for­ma si denu­mi­rea gra­de­lor in Mari­na Mili­ta­ra Roma­na s‑au schim­bat, dupa mode­lul sovi­e­tic. Ast­fel, Coman­dor, deve­nea Cpt Rg. 1, Capi­tan-coman­dor, deve­nea Cpt. Rg 2, Loco­te­nent-coman­dor, deve­nea Cpt.Rg.3, iar Capi­tan, deve­nea Capi­tan-loco­te­nent. Ince­pand din anul 1995, s‑a reve­nit la vechi­le denu­mi­ri. — extra­se din lucra­rea “Scur­ta Isto­rie a pre­zen­tei Mari­nei la Man­ga­lia”, autor Cam. Fl ® Petri­ca STOICA]

La data de 03.08.1998, Divi­zio­nul 50 Cor­ve­te pri­mea denu­mi­rea de “Divi­zio­nul 50 Fre­ga­te” si avea in com­po­nen­ta sa nave­le F‑264, F‑265 (Pro­iect 1048 M, exe­cu­tat de ICEPRONAV Galati) si Cazar­ma Plu­ti­toa­re “BEGA”.

Nave­le F‑264 (con­stru­i­ta in SNM, in anul 1989) si F‑265 (con­stru­i­ta in SNM, in 1996), faceau par­te din cla­sa TETAL II.

La data de 15.12.2000, dupa desfi­in­ta­rea Divi­zio­nu­lui 79 Fre­ga­te, nave­le F260, F261, F262 si F263 (din Cla­sa TETAL I, con­stru­i­te dupa Pro­iec­tul 1048, exe­cu­tat de ICEPRONAV Galati) au fost pre­lu­a­te de Divi­zio­nul 50 Fre­ga­te, care, la acea data, capa­ta denu­mi­rea “Divi­zio­nul 50 Nave de Patru­la­re”, coman­dan­tul uni­ta­tii fiind Cdor. Nico­lae APOSTOL (in peri­oa­da ian. 1999-mar­tie 2002). A urmat, la Con­du­ce­rea Divi­zio­nu­lui, numit intre timp “Divi­zio­nul 50 Fre­ga­te”, Cdor. Ion STAN (2002–2004).

Din data de 25 nov. 2003, Divi­zio­nul 50 Fre­ga­te a capa­tat denu­mi­rea “Divi­zio­nul 50 Cor­ve­te” si avea in com­po­nen­ta urma­toa­re­le Sectii:
— sec­tia Cor­ve­te­lor, care avea nave­le Cvt.260, Cvt 263, Cvt. 264, Cvt.265. La acea data, Cvt 261 si Cvt 262 au fost scoa­se din ser­vi­ciu (In anul 2011, cele doua au fost dezmem­bra­te in SNM).
— sec­tia Vede­te Tor­pi­loa­re pe Aripi Por­tan­te, cu nave­le VTAP 53, VTAP 54 si VTAP 320 (care aveau cate 2 Tuburi Lan­sa­toa­re de Torpile);
— sec­tia Vede­te Tor­pi­loa­re Mari (cu 4 TLT-uri), care avea nave­le VTM 202, VTM 204 si VTM209;
— Cazar­ma Plu­ti­toa­re “ARIESUL” (scoa­sa din ser­vi­ciu in anul 2004).

Vede­te­le Tor­pi­loa­re Mari: VTM 202 “SMEUL” (con­stru­i­ta in SNM, in anul 1979), VTM 204 “VIJELIA” (SNM, 1979) si VTM 209 “VULCANUL” (SNM, 1981) aveau urma­toa­re­le carac­te­ris­tici teh­ni­ce: depla­sa­ment D= 190,30 tdw; lun­gi­me Lmax= 38,80 m; lati­me lmax= 8,6 m; pes­caj Tmax= 1,8 m; pro­pul­sie 3 Motoa­re Prin­ci­pa­le M 503 A‑2, avand 4000 CP fie­ca­re; Vmax= 36 Nd. Echi­paj = 38 membri.

In peri­oa­da 1979–1982, in San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia (UM 02029) s‑au con­stru­it 12 Vede­te Tor­pi­loa­re Mari (cu 4 TLT-uri), dupa un pro­iect rea­li­zat de ICEPRONAV Galati, avand la baza con­cep­tul unei vede­te sovi­e­ti­ce pur­ta­toa­re de rache­te. Coca navei este din otel, iar supras­truc­tu­ra din alu­mi­niu. Cele 12 Vede­te Tor­pi­loa­re Mari au facut par­te din Divi­zio­nul 126 Vede­te Tor­pi­loa­re Rapi­de, desfi­in­tat la data de 26 nov. 2003.

Vede­te­le Tor­pi­loa­re pe Aripi Por­tan­te, numi­te si Vede­te Tor­pi­loa­re Mici (cu 2 TLT-uri), ini­ti­al, au facut par­te din Divi­zio­nul 93 Vede­te Tor­pi­loa­re. Din anul 2003, au mai ramas doar cele 3 VTAP-uri, tre­cu­te in com­po­nen­ta Divi­zio­nu­lui 50 Cor­ve­te. Ulte­ri­or cele trei vede­te au fost scoa­se din serviciu.

- Va urma -

Mul­tu­mesc dom­nu­lui Coman­dor ® Ion GAGIU, pen­tru infor­ma­ti­i­le ofe­ri­te des­pre peri­oa­da 1990–2000, din Isto­ria Divi­zio­nu­lui 79 Vana­tori de Sub­ma­ri­ne, deve­nit ulte­ri­or Divi­zio­nul 79 Fre­ga­te si dom­nu­lui Coman­dor ® Nico­lae APOSTOL, pen­tru infor­ma­ti­i­le din peri­oa­da 1990–2002, din Isto­ria Divi­zio­nu­lui 50 Cor­ve­te. Tot­o­da­ta, mul­tu­mesc pri­e­te­ni­lor mei, fos­ti colegi, Ion MINGHERAS, fost dis­pe­cer, Dumi­tru DUMITRACHIS, fost CTC-ist si Vic­tor BUTUMAN, fost dis­pe­cer si apoi fost sef al Depar­ta­men­tu­lui Pro­duc­tie din San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia (UM 02029), pen­tru infor­ma­ti­i­le acor­da­te des­pre Vana­toa­re­le de Sub­ma­ri­ne, deve­ni­te, ulte­ri­or, Fre­ga­te si actu­al­men­te Corvete.

Alte sur­se de infor­ma­re au fost site-uri­le: «“Real-Admi­ral Eus­ta­tiu Sebas­ti­an — cla­ss cor­vet­te” ‑Wiki­pe­dia»; “Fre­ga­ta Con­tra-Ami­ral Eus­ta­tiu Sebas­ti­an (TETAL II) F‑264”; “Cor­ve­te Tetal 2 Archi­ves — Roma­nia Mili­ta­ry”; «“Scur­ta Isto­rie a pre­zen­tei Mari­nei la Man­ga­lia”, Cam Fl ® Petri­ca STOICA»; “For­te­le Nava­le Roma­ne”; « “Vana­to­rii de sub­ma­ri­ne din Marea Nea­gra”, Dari­us MARTINESCU, 21 febr.2007, Roma­nia Libe­ra»; “Bule­ti­nul For­te­lor Nava­le Nr.14/2011 — Serie Noua”; “Isto­rie — For­te­le Nava­le Roma­ne”; “Bule­ti­nul For­te­lor Nava­le Nr.18/2013”; Bule­ti­nul For­te­lor Nava­le Nr.12/2012”; “Isto­ria Divi­zio­nu­lui 50 Cor­ve­te”; “Clu­bul Amiralilor”.

Marin Tăna­se, docu­men­ta­rist. 09.06.2017.

Epi­soa­de­le ante­ri­oa­re din Isto­ria SN Man­ga­lia le puteți urmări aici.


Man­ga­lia News, 09.06.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply