A trecut un an de la alegerile locale din 2016. Mangalia — promisiuni și realizări

0
695

Cu o sin­gu­ră excep­ție, cea a con­si­li­e­ru­lui PMP, Ele­na-Ale­xan­dra Silis­tră, care și‑a pre­zen­tat onli­ne Rapor­tul anu­al de acti­vi­ta­te, pe data de 10 mai a.c., cei­lalți aleși locali din Man­ga­lia nu știm să fi întoc­mit Rapoar­te­le anu­a­le ce ar fi tre­bu­it să fie pre­zen­ta­te până acum, con­form Legii admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le nr. 215/2001.

Mai jos, enu­me­răm câte­va arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News cu pro­gra­me­le elec­to­ra­le ale pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei și ale con­si­li­e­ri­lor locali aleși anul tre­cut pe lis­te­le for­ma­țiu­ni­lor poli­ti­ce repre­zen­ta­ti­ve din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și vă invi­tăm să faceți com­pa­ra­ții între pro­mi­siu­ni­le elec­to­ra­le și rea­li­ză­ri­le dum­ne­a­lor.


RADU CRISTIAN: PROGRAMUL DE GUVERNARE LOCALĂ 2016 – 2020

Cris­ti­an Radu, INTERVIU des­pre pro­iec­te­le din sudul lito­ra­lu­lui, Con­si­li­ul Local şi adver­sa­rii poli­tici

CONSILIERII LOCALI ai Man­ga­li­ei 2016–2020 (FOTO

Ele­na-Ale­xan­dra Silis­tră, con­si­li­er local PMP, își pre­zin­tă Rapor­tul anu­al de acti­vi­ta­te


PRIORITĂȚI, PROIECTE ȘI SOLUȚII PENTRU MANGALIA

UN PRIM RĂSPUNS la între­ba­rea CARE CREDETISUNT PRIORITĂȚILE MANGALIEI?


Alte arti­co­le cu tema Pro­iec­te pen­tru Man­ga­lia:

ISTORIA UNEI VARIANTE. Vari­an­ta de oco­li­re (șosea­ua de cen­tu­ră) a Man­ga­li­ei

Pri­mă­ria Man­ga­lia a publi­cat REZULTATELE eva­luă­ri­lor la PROIECTELE CULTURALE și SPORTIVE depu­se

PROPUNERI pen­tru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia (I)

PROPUNERI pen­tru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia (II)

VIDEO Dez­ba­te­rea publi­ca pri­vind Stra­te­gia de Dezvol­ta­re a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia


Legea admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le nr. 215/2001, actu­a­li­za­tă 2017

Art. 51. -

(1) În exer­ci­ta­rea man­da­tu­lui, con­si­li­e­rii locali sunt în ser­vi­ci­ul colec­ti­vi­tă­ții loca­le.

(2) Pri­ma­rul este obli­gat ca, prin inter­me­di­ul secre­ta­ru­lui și al apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te, să pună la dis­po­zi­ție con­si­li­e­ri­lor locali, la cere­rea aces­to­ra, în ter­men de cel mult 10 zile lucră­toa­re, infor­ma­ți­i­le nece­sa­re în vede­rea înde­pli­ni­rii man­da­tu­lui.

(3) Con­si­li­e­rii locali sunt obli­gați ca, în înde­pli­ni­rea man­da­tu­lui, să orga­ni­ze­ze peri­o­dic întâl­niri cu cetă­țe­nii și să acor­de audien­țe.

(4) Fie­ca­re con­si­li­er local, pre­cum și vice­pri­ma­rul sunt obli­gați să pre­zin­te un raport anu­al de acti­vi­ta­te, care va fi făcut public prin gri­ja secre­ta­ru­lui.

Art. 63.

(1) Pri­ma­rul înde­pli­neș­te urmă­toa­re­le cate­go­rii prin­ci­pa­le de atri­bu­ții:

b) atri­bu­ții refe­ri­toa­re la rela­ția cu con­si­li­ul local;

(3) În exer­ci­ta­rea atri­bu­ți­i­lor pre­vă­zu­te la alin. (1) lit. b), pri­ma­rul:

a) pre­zin­tă con­si­li­u­lui local, în pri­mul tri­mes­tru, un raport anu­al pri­vind sta­rea eco­no­mi­că, soci­a­lă și de mediu a uni­tă­ții admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le;

b) pre­zin­tă, la soli­ci­ta­rea con­si­li­u­lui local, alte rapoar­te și infor­mări; […]


Man­ga­lia News, Joi, 8 iunie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele