Pe urmele “copiilor” SN Mangalia.
Episodul 1

0
1530

PE URMELECOPIILORSANTIERULUI NAVAL MANGALIA

[Extra­se din volu­mul “Cres­te­rea si Des­cres­te­rea San­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia (UM 02029)” aflat in lucru].

Pen­tru ca ieri, 03.04.2017, a fost o zi inso­ri­ta, mi-am pro­pus sa merg in Por­tul Con­stan­ta, in cau­ta­rea nave­lor con­stru­i­te cu ani in urma in San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia, fos­ta Uni­ta­te Mili­ta­ra 02029.

Pe lan­ga nave­le de lup­ta, afla­te in dota­rea Minis­te­ru­lui Apa­ra­rii Natio­na­le — pe care le-am des­cris in cele 14 arti­co­le publi­ca­te de zia­rul onli­ne Man­ga­lia News — de‑a lun­gul tim­pu­lui, sin­gu­rul san­ti­er naval mili­tar din tara a con­stru­it si alte tipuri de nave, pre­cum: transcon­tai­ne­re si cor­puri de bar­je, impin­ga­toa­re si un pes­ca­dor, pen­tru bene­fi­ci­ari din Occi­dent, pilo­ti­ne, remorche­re si salu­pe pen­tru interni si a repa­rat o mul­ti­me de nave civi­le (car­go­uri, pes­ca­doa­re, pilo­ti­ne, remorche­re, bar­je etc.).

La data de 21.07.1992, s‑a infi­in­tat Soci­e­ta­tea Comer­ci­a­la ATLAS PILOT SA, cu sedi­ul in Por­tul Con­stan­ta, Cla­di­rea NAVLOMAR.

Aceas­ta Soci­e­ta­te efec­tua ser­vi­cii ane­xe trans­por­tu­lui pe apa, in prin­ci­pal des­fa­su­ra acti­vi­tati de pilo­ta­re a nave­lor mari­ti­me, la intra­rea si iesi­rea in/din por­turi si intre dane­le por­tu­lui.

La sfar­si­tul anu­lui 1992, SC ATLAS PILOT SA a coman­dat SANTIERULUI NAVAL MANGALIA o Pilo­ti­na si o Salu­pa de Ser­vi­tu­te (nava auxi­li­a­ra).

Cu o zi ina­in­te de lan­sa­rea pilo­ti­nei “ATLAS 1” la apa, direc­to­rul Soci­e­ta­tii ATLAS PILOT Con­stan­ta, dom­nul Ale­xan­dru Gri­go­ri­ta, m‑a insti­in­tat ca, la bote­zul navei, a invi­tat si repre­zen­tan­ti ai pre­sei scri­se si vor­bi­te si cu aceas­ta oca­zie sa luam, in san­ti­er, masu­ri­le pe care le cre­deam nece­sa­re! Cum era si firesc, mi-am anun­tat ime­di­at sefii!

[SNM a fost Uni­ta­tea Mili­ta­ra 02029 pana in anul 1998, cand a deve­nit UM 02533/M, in sub­or­di­nea UM 02533 Bucu­res­ti. La data de 27.11.2000, SNM a deve­nit Sucur­sa­la Soci­e­ta­tii Comer­ci­a­le ARSENAL SA, fuzio­nand cu CN ROMARM SA. Din data de 05.12.2001, SNM a intrat in Minis­te­rul Indus­tri­i­lor si Resur­se­lor. La ora actu­a­la, San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia SA se afla in sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei.].

In acea vre­me, con­du­ce­rea San­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia avea urma­toa­rea com­po­nen­ta:
— Cpt.Cdor. ing. Cor­nel Lapa­da­tu — direc­tor gene­ral;
— regre­ta­tul Cpt.Cdor. ing. Mir­cea Suciu — direc­tor teh­nic;
— Cpt.Cdor. ing. Mari­an Dobres­cu — direc­tor comer­ci­al;
— Ec.Teodor Dediu — direc­tor eco­no­mic.

Bote­zul si lan­sa­rea navei la apa au trans­for­mat cal­du­roa­sa zi, din vara anu­lui 1993, intr‑o ade­va­ra­ta sar­ba­toa­re, la care au par­ti­ci­pat, pe lan­ga anga­ja­tii san­ti­e­ru­lui, sute de invi­tati! Nasa am facut‑o pe tana­ra Ele­na Cos­ta­che, anga­ja­ta la Ate­li­e­rul de Con­fec­tii Mache­te, din cadrul Sec­ti­ei a II‑a, con­du­sa, atunci, de ingi­ne­rul Ghe­or­ghe Antohi, vii­to­rul direc­tor teh­nic.

Din paca­te, ieri, am aflat de la dom­nul ingi­ner Dumi­tru Anghel, seful Ser­vi­ci­u­lui Teh­nic, de la Capi­ta­nia Zona­la Con­stan­ta, din cadrul Auto­ri­ta­tii Nava­le Roma­ne (ANR), ca Soci­e­ta­tea ATLAS PILOT si‑a ince­tat acti­vi­ta­tea! Mai mult decat atat, de la dom­nul Cata­lin Gri­go­ri­ta, pilot, fiul fos­tu­lui direc­tor, am aflat ca Pilo­ti­na “ATLAS 1”- pe care am “mosit‑o” eu, dis­pe­cer fiind pe vre­mea ace­ea — si Salu­pa de Ser­vi­tu­te “ATLAS 2” au fost van­du­te si trans­for­ma­te in impin­ga­toa­re si s‑ar afla la Dana 98!

Ama­rat si ingan­du­rat, m‑am indrep­tat spre Dana “0” (Zero), la nave­le mili­ta­re! Am luat‑o pe dru­mul pe care l‑am par­curs de zeci de ori, in tine­re­te, zican­du-mi “sa‑i salut” — chiar si de la dis­tan­ta, pana la ZIUA PORTILOR DESCHISE a Mari­nei Mili­ta­re Roma­ne, de anul aces­ta — pe “Vicea­mi­ral CONSTANTIN BALESCU” (Pui­to­rul de Mine PM 274, con­stru­it in SNM, in anul 1981, dis­pe­ceri fiind Ion Min­ghe­ras si MT, iar CTC-ist a fost Dumi­tru Dumi­tra­chis) si pe “Loco­te­nent LUPU DINESCU” (Dra­go­rul Mari­tim DM 25, con­stru­it in SNM, in anul 1988, dis­pe­cer MT si CTC-ist Doru Trin­ca), nave­le rama­se in ini­ma mea! “Pri­me­le iubiri nu se uita”!

Par­ca cine­va ma impin­gea de la spa­te intr-aco­lo! Cand am ajuns la Dana Zero, de-oda­ta pri­vi­ri­le mi-au fost atra­se de “o mica por­to­ca­la” plu­ti­toa­re! M‑am bucu­rat foar­te mult vazand‑o! Era salu­pa “ALBATROS”, con­stru­i­ta in SNM, in anul 2001(atunci eram seful Sec­ti­ei Con­struc­tii si Repa­ra­tii Nave).

Agen­tia Roma­na de Sal­va­re a Vie­tii Ome­ne­s­ti pe Mare (ARSVOM) este o insti­tu­tie publi­ca infi­in­ta­ta in anul 2004, afla­ta in sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor. ARSVOM are in patri­mo­niu un parc de 12 nave: un Remorcher Mari­tim (“HERCULES”), 3 nave SAR (Sear­ch and Res­cue — cau­ta­re si sal­va­re), 5 salu­pe de ser­vi­tu­te si 3 salu­pe de inter­ven­tie pen­tru lan­sa­rea bara­je­lor anti­po­lu­an­te. Din­tre aces­tea, in San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia s‑au con­stru­it:

- Salu­pa de Cau­ta­re si Sal­va­re “ALBATROS”, an fabri­ca­tie 2001.

Carac­te­ris­tici teh­ni­ce: lun­gi­me Lmax.= 17,63 m; lati­mea l= 5,11 m; pes­caj Tmax. = 1,60 m; Depla­sa­ment D= 56 tdw; pro­pul­sie= 2 motoa­re CATERPILLAR 3126 DITA, avand pute­rea de 420 CP fie­ca­re.

- Salu­pe­le de inter­ven­tie “CRISTAL”, “SAFIR” si “RUBIN”, anul de fabri­ca­tie 2002, capa­ci­ta­te = 14 per­soa­ne fie­ca­re. Carac­te­ris­tici teh­ni­ce: lun­gi­mea L= 18,70 m; lati­mea l= 4,95 m; pes­caj T= 1,5 m; pro­pul­sie 2 motoa­re VOLVO TAMD 74C-B2071, de pute­re P= 430 CP, fie­ca­re. Aces­te salu­pe au capa­ci­ta­tea de colec­ta­re a rezi­duu­ri­lor de hidro­car­buri si sunt folo­si­te, mai ales, pen­tru des­fa­su­rat bara­je anti­po­lu­an­te.

Am stat de vor­ba cu mem­brii echi­pa­ju­lui si am facut cate­va poze cu Salu­pa “ALBATROS”, evi­dent cu apro­ba­rea con­du­ce­rii ARSVOM. Pe aceas­ta cale le trans­mit mul­tu­mi­ri pen­tru modul cum m‑au pri­mit la bor­dul navei! Cele 3 Salu­pe de inter­ven­tie erau la sedi­ul ARSVOM-ului.

Mi-am luat ramas bun de la mari­nari si, arun­cand o pri­vi­re spre nave­le mili­ta­re afla­te la cate­va sute de metri, mi-am zis in gand: «Pe voi am sa va revad la Ziua Por­ti­lor Des­chi­se! Pana atunci, dau eu si de “ATLAS 1” si “ATLAS 2”»!

Sur­se de docu­men­ta­re sunt site-uri­le:
“Cuget Liber, 10 Sep­tem­brie 2016”, pen­tru poza cu sedi­ul ARSVOM-ului; “Ziua de Con­stan­ta, 18 Mar­tie 2017”; “Agen­tia Roma­na de Sal­va­re a Vie­tii Ome­ne­s­ti pe Mare”; “Por­tul Con­stan­ta, poar­ta albas­tra”.

Gale­rie FOTO:

Autor: Marin TĂNASE, 04.04.2017.


-VA URMA-


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply