TURIST PRIN MANGALIA, episodul 1.
De când n‑ați mai trecut prin parcul ”pentru copii” de la Balnear? [galerie FOTO]

0
652
În parcul de la Balnear - Mărturii ale cetățenilor...
Booking.com

Am par­curs azi prin Man­ga­lia un tra­seu pe care l‑ar putea face ori­ce fami­lie de turiști care vrea să vizi­te­ze ora­șul la pas, pe stra­da Vasi­le Pâr­van, Ale­ea Tei­lor, fale­ză, por­tul turis­tic, spre par­cul de la bal­near, ca să se joa­ce copi­ii lor aco­lo, în parc și ne-am întors prin cen­trul vechi al ora­șu­lui… Iată ce am găsit:

  1. Pe reno­va­ta Alee a Tei­lor nu exis­tă niciun coș de gunoi. (Vezi punc­tul de bel­ve­de­re…).
  2. În par­cul de la Bal­near, cele câte­va coșuri pen­tru gunoa­ie sunt arhi­pli­ne sau sunt dislo­ca­te de pe stâlpi… Ce exem­ple să ia copi­ii de la aspec­te­le din jur, sau de la fap­tul că adul­ții fumea­ză ”în draci”, de față cu ei?
  3. Gar­dul par­cu­lui, aco­lo unde mai exis­tă, este rupt, cu posi­bi­li­ta­te de acces de pes­te tot, iar par­tea din­spre nord a dis­pă­rut. (Vezi ape­lul cetă­țea­nu­lui care a scris ”NU MAI FURATI GARDUL!”).
  4. Fân­tâ­na arte­zi­a­nă din parc a ajuns o relic­vă a pros­tu­lui gust și o mos­tră de proas­tă gos­po­dă­ri­re. Des­pre aceas­tă fân­tâ­nă am mai scris și aici: http://wp.me/p6n52i-hnj 
  5. Alte mici ”deta­lii”: Lumi­na aprin­să în por­tul turis­tic, deși era doar ora 17:00. Poa­te s‑au declan­șat sen­zo­rii de cea­ță… Buru­ie­ni­le de pe fos­tul teren de mini­golf… (Toa­te aces­tea lân­gă zeci­le de mașini și sute­le de con­cu­renți veniți din toa­tă țara pen­tru con­cur­su­ri­le din cadrul fes­ti­va­lu­lui auto „1 Mai Tun­ning Fest Man­ga­lia 2017”!
  6. La întoar­ce­re, pe la IGAF, ce să vadă turiș­tii și copi­ii lor? Monu­men­tul pro­fa­nat de câți­va ani și necu­ră­țat de vop­sea­ua cu care l‑au pân­gă­rit niș­te van­dali? Casa de cul­tu­ră închi­să, sâm­bă­ta după ami­a­za, îna­in­te de des­chi­de­rea sezo­nu­lui esti­val? Sau mâzgă­le­li­le proas­pe­te de pe clă­di­rea de lân­gă Casa de cul­tu­ră?

Poa­te are cine­va răs­pun­suri la toa­te aces­te între­bări legi­ti­me ale unor cetă­țeni ai Man­ga­li­ei!

Dar și de la con­ci­ta­di­nii noș­tri aștep­tăm reac­ții mai rapi­de, o ati­tu­di­ne promp­tă față de ase­me­nea acte ce deno­tă lip­sa de civi­li­za­ție a uno­ra!

Pri­mim în con­ti­nu­a­re poze sau fil­me pen­tru rubri­ca OPINII CIVICE, pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei: [email protected]


 


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele