Corina Martin, înlocuită la șefia Asociației Litoral — Delta Dunării de Cristian Bărhălescu!

0
1014

Cris­ti­an Băr­hă­les­cu este noul preşe­din­te al Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral Del­ta Dună­rii. Aces­ta i‑a luat locul Cori­nei Mar­tin care a con­dus insti­tu­ţia timp de 10 ani. Deci­zia a fost lua­tă de mem­brii fon­da­tori ai aso­ci­a­ţi­ei, în urma ale­ge­ri­lor care au avut loc joi, 20 apri­lie, după cum comu­ni­că Repor­ter NTV.

Cris­ti­an Băr­hă­les­cu este actu­a­lul pre­șe­din­te al fili­a­lei Sud Est a Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le a Agen­ți­i­lor de Turism. Aces­ta are o vas­tă expe­rien­ță în turism, atât în dome­ni­ul pri­vat cât și cel de stat.

Deți­ne o impor­tan­tă agen­ție de turism și a ocu­pat în urmă cu câți­va ani func­ția de secre­tar de stat în Minis­te­rul Turis­mu­lui.

Prin întă­ri­rea echi­pei, în afa­ră de Cori­na Mar­tin, care a fost cea care a con­stru­it aceas­tă aso­ci­a­ție, acum vine și Mire­la Mati­ches­cu, vin și eu să pun umă­rul, să mer­gem mai depar­te”, a decla­rat Cris­ti­an Băr­hă­les­cu.

Cori­na Mar­tin, fos­tul pre­șe­din­te al aso­ci­a­ți­ei, va ocu­pa, de astăzi, func­ția de vice­pre­șe­din­te, după ce a con­dus insti­tu­ția timp de 10 ani.

Am ales să mă implic mai mult la nivel națio­nal și să pro­mo­vez aso­ci­a­ți­i­le din alte jude­țe ale țării pen­tru că, în pre­zent, Aso­ci­a­ția Lito­ral — Del­ta Dună­rii a ajuns la un nivel foar­te îna­lt”, a decla­rat pen­tru Nept­un TV, Cori­na Mar­tin.

Cori­na Mar­tin a fost mereu o pre­zen­ță pli­nă de ener­gie în pei­sa­jul turis­mu­lui româ­nesc. Și‑a dorit mereu să sur­prin­dă prin apa­ri­ți­i­le sale la eve­ni­men­te­le și fes­ti­va­lu­ri­le pe care le‑a orga­ni­zat. La Fes­ti­va­lul Antic Tomis din 2014, Cori­na Mar­tin a stâr­nit mai mul­te reac­ții când a întruchipat‑o pe zei­ța Tomi­ris.

Mai mult, pe reporterntv.ro, 20.04.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply