Marin Tănase: Ȋnființarea și creșterea Șantierului Naval Mangalia, UM 02029 — episodul 2

0
2213

Ȋnfi­in­ța­rea și creș­te­rea Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia, UM 02029

Epi­so­dul 2:

-        1982 — ȋn SNM ȋnce­pe con­struc­ția pri­mei nave de lup­tă pe per­nă de aer din Româ­nia, Nava de Desant, din alu­mi­niu, după pro­iec­tul 1043 ȋntoc­mit de ICEPRONAV GALAȚI, sub coor­do­na­rea ingi­ne­ru­lui Matei Kira­ly;

Nava de Desant pe Per­nă de Aer 1043;

-        1983 — s‑a inau­gu­rat Sta­ția de Sabla­re-Pasi­vi­za­re table și pro­fi­le. Sabla­rea se exe­cu­ta cu ali­ce φ o,8 mm.

-        1983 — s‑a con­stru­it Vână­to­rul de Sub­ma­ri­ne 260, recla­si­fi­cat Cor­ve­ta 260 “Ami­ral PETRE BĂRBUNEANU”;

Cor­ve­ta 260 “Am. PETRE BĂRBUNEANU”

-        1985 — s‑a con­stru­it Cor­ve­ta 261 “Vicea­mi­ral VASILE SCODREA”;

-        1985 — a fost livra­tă Mari­nei Mili­ta­re nava Cru­ci­șă­tor ușor “MUNTENIA”, recla­si­fi­ca­tă Dis­tru­gă­tor “TIMIȘOARA” ȋn 1990, pen­tru o peri­oa­dă scur­tă de timp, apoi a fost recla­si­fi­ca­tă, ȋn 1990, Dis­tru­gă­tor MĂRĂȘEȘTI”, iar, ȋn anul 2001, a fost ȋnca­dra­tă ȋn cla­sa Fre­ga­te­lor, ca F111 “MĂRĂȘEȘTI”;

Fre­ga­ta F111 “MĂRĂȘEȘTI”.

-        1985 — s‑a con­stru­it Cor­ve­ta 262 “Vicea­mi­ral VASILE URSEANU”;

-        1986 — s‑a con­stru­it Dra­go­rul Mari­tim 24 “Lt. REMUS LEPRI”;

Dra­go­rul Mari­tim 24 “Lt. REMUS LEPRI”.

-        1986 — s‑a con­stru­it Vede­ta Blin­da­tă VBF 94 “GRIVIȚA”, cla­sa BRUTAR‑I;

-        1986 — a ȋnce­put con­stru­i­rea Navei de Desant pe Per­nă de Aer 1048M:

Nava de Desant pe Per­nă de Aer 1048M, ȋn con­struc­ție, ȋn Hala CCN.

-        1987 — au ȋnce­put lucră­ri­le de con­struc­ție a unui Doc Plu­ti­tor de 5000 t.f., pen­tru ando­ca­rea nave­lor din Flo­ta Mari­nei Mili­ta­re, dar, după 1992, din moti­ve finan­ci­a­re, MApN-ul a sis­tat lucra­ri­le.

Docul Plu­ti­tor de 5000 tf, ama­rat la Che­iul “B” al SNM-ului.

-        1987 — s‑a con­stru­it Vede­ta Blin­da­tă VBF 176 “RAHOVA”, cla­sa BRUTAR-II;

Vede­te­le Blin­da­te Flu­vi­a­le VBF 176 “RAHOVA” și VBF 177 “OPANEZ”.

-        1987 — s‑a con­stru­it Cor­ve­ta 263 “Vicea­mi­ral EUGENIU ROȘCA”;

-        1988 — s‑a con­stru­it Dra­go­rul Mari­tim 25 “Lt. LUPU DINESCU” (ini­ti­al a fost Pes­cu­i­tor de Tor­pi­le);

Dra­go­rul Mari­tim DM 25 “LUPU DINESCU”.

-        1988 — s‑a con­stru­it Dra­go­rul Mari­tim 29 “Lt. DIMITRIE NICOLESCU”;

Dra­go­rul Mari­tim DM 29 “Lt. DIMITRIE NICOLESCU”.

-        1988–1989 — s‑a con­stru­it Cor­ve­ta 264 “Con­tra­a­mi­ral EUSTAȚIU SEBASTIAN”;

Cor­ve­ta 264 “Cam. EUSTAȚIU SEBASTIAN

-        1989 — s‑a con­stru­it Dra­go­rul Mari­tim 30 “Slt. ALEXANDRU AXENTE”;

Dra­go­rul Mari­tim 30 “Slt. ALEXANDRU AXENTE

-        1989 — s‑a livrat Mari­nei Mili­ta­re Vede­ta Blin­da­tă Flu­vi­a­lă VBF 177 “OPANEZ”;

-        decem­brie 1989  — prin Hotă­târe de Guvern, s‑a ȋnfi­in­țat Regia Auto­no­mă Gru­pul Indus­tri­al al Arma­tei (R.A.- G.I.A.), ȋn com­po­nen­ța căre­ia intra și Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia, UM 02019;

-        1989 — s‑a con­stru­it Nava de Demag­ne­ti­za­re “MAGNETICA 298”;

Nava de Demag­ne­ti­za­re “MAGNETICA 298”

-        1989÷1990 – Docul Plu­ti­tor de 800 tf, intrat ȋn patri­mo­ni­al SNM-ului ȋn anul 1958, a fost supus unui pro­gram de repa­ra­ție capi­ta­lă și moder­ni­za­re, fiind ando­cat ȋn Docul Uscat Nr.3, de repa­ra­ții nave, din SN “2 MAI” Man­ga­lia. Ȋn urma aces­tor lucrări, docu­lui i s‑a mărit for­ța la 1820 tf, ulte­ri­or, la 2000 tf, prin adă­u­ga­rea unei bloc­sec­ții, cu lun­gi­mea de 9 m, la Cuplu Maes­tru, un tron­son cu lăți­mea de 2 m, ȋn Pla­nul Dia­me­tral, pe toa­tă lun­gi­mea și a doua flo­toa­re exte­ri­oa­re pe ambe­le bor­duri, pe toa­tă lun­gi­mea docu­lui.

Docul Plu­ti­tor al SNM-ului.

-        1990 — s‑a fina­li­zat Vede­ta Blin­da­tă Flu­vi­a­lă VBF 178 “SMÂRDAN”;

-        1991 — s‑a fina­li­zat Vede­ta Blin­da­tă Flu­vi­a­lă VBF 179 “POSADA”;

-        1991 — dato­ri­tă scă­de­rii numă­ru­lui de comenzi de la MApN, con­du­ce­rea șan­ti­e­ru­lui s‑a orien­tat și spre bene­fi­ci­ari civili, atât din țară, cât și din stră­i­nă­ta­te. Ast­fel, s‑a ȋnche­iat un Con­tract de repa­ra­ții și trans­for­mări ale unor nave de trans­por­tat mar­furi gene­ra­le, ȋn nave pen­tru trans­por­tat ani­ma­le vii. Acel con­tract era ȋnche­iat cu fir­ma ara­bă HAMADEH. Prin­tre nave­le repa­ra­te și modi­fi­ca­te au fost: “HAMADEH 1”; “HAMADEH 2”; “HAMADEH 3”; “HAMADEH 4” etc. Dato­ri­tă fap­tu­lui că ȋnal­ți­mea Podu­lui ruti­er con­stru­it ȋn anul 1989, pes­te Lacul Man­ga­lia, are ȋnăl­ți­mea de 21,60 metri, de la luci­ul apei până la grinzi, pen­tru ca ace­le nave să ajun­gă ȋn SNM, li s‑au tăi­at catar­ge­le, făcân­du-le raba­ta­bi­le. Ace­le lucrări au fost exe­cu­ta­te de anga­ja­ții SNM-ului, ȋn Por­tul Man­ga­lia.

-        1991 — SNM ȋnce­pe să con­stru­ias­că cor­puri de bar­je, pen­tru bene­fi­ci­ari din stră­i­nă­ta­te;

-        1991 — ȋn SNM se fac pri­me­le dis­po­ni­bi­li­zări de per­so­nal anga­jat;

-        1992 — SNM livrea­ză MApN-ului: un Pon­ton cu 50 de locuri, o Șalu­pă Flu­vi­a­lă pen­tru Pro­tec­ția ȋmpo­tri­va  Incen­di­i­lor (SFPI), patru pon­toa­ne de acos­ta­re;

-        1992 — s‑a con­stru­it Pilo­ti­na “ATLAS 1”, pen­tru S.C. ATLAS PILOT S.A. care avea sedi­ul ȋn Por­tul Con­stan­ța, la Dana 10;

-        1993 — Regia Auto­no­mă Gru­pul Indus­tri­al al Arma­tei (RA GIA), din care făcea par­te și SNM-ul, a ȋnfi­in­țat S.C. RASCALA S.R.L., ȋmpre­u­nă cu două fir­me ita­li­ene și una mal­te­ză. Prin­ci­pa­la acti­vi­ta­te a noii soci­e­tăți, pe care o des­fă­șu­ra ȋn incin­ta SNM-ului, era con­stru­i­rea de amba­ca­țiuni de agre­e­ment, din fibră de sti­clă. Con­form con­trac­tu­lui, SNM a pus la dis­po­zi­ție spa­ții de pro­duc­ție, de depo­zi­ta­re a mate­ri­a­le­lor și biro­uri pen­tru admi­nis­tra­ție.  La data de 5 iulie 1996 – S.C. RASCALA S.R.L. ȋși ȋnce­tea­ză acti­vi­ta­tea, fiind pre­lu­a­tă de o soci­e­ta­te din Hâr­șo­va;

-        1993 — s‑a con­stru­it Șalu­pa de Ser­vi­tu­te “ATLAS 2”, pen­tru S.C. ATLAS PILOT S.A.;

-        1993 — s‑a fina­li­zat Vede­ta Blin­da­tă Flu­vi­a­lă VBF 180 “ROVINE”;

Vede­ta Blin­da­tă Flu­vi­a­lă  VBF 180 “ROVINE”.

-        1989 — s‑a livrat Mari­nei Mili­ta­re Vede­ta Blin­da­tă Flu­vi­a­lă VBF 177 “OPANEZ”;

-       1995–1996 — s‑a con­stru­it Cor­ve­ta 265 “Cam. HORIA MACELLARIU”;

Cor­ve­ta 265 “Cam. HORIA MACELLARIU”.

  • 1996 - s‑a achi­zi­țio­nat și s‑a montat in Hala Con­struc­ții Corp Navă, o mași­nă auto­ma­tă de debi­ta­re table, cu plas­mă, tip “ERGOREX EXANCE 390”, din Olan­da, care a ȋnlo­cu­it mași­na de debi­ta­re cu fla­că­ră oxi­gaz, tip “LOGATOME”. Noua mași­nă taie table cu gro­simi cuprin­se ȋntre 6÷30 mm și lun­gimi de până la 12 m, oțel naval, oțel inox sau alu­mi­niu.

Nava “HIDROBUZ” pe Per­nă de Aer, con­stru­i­tă ȋn SNM, afla­tă ȋn pro­be pe Lacul Man­ga­lia.

  • 1996 — Ȋn SNM a fost con­stru­it Remorche­rul Mari­tim de Sal­va­re RMS 501 “HERCULES” care a intrat ȋn ser­vi­ciu ȋn cadrul Divi­zio­nu­lui De Nave Auxi­li­a­re. Ȋn anul 2006, remorche­rul a intrat ȋn dota­rea Direc­ți­ei Hidro­gra­fice. Ȋn 2008, I s‑a schim­bat nume­le ȋn “Cpt. Cdor. ALEXANDRU CĂTUNEANU”.

Nava Hidro­gra­fică “Cpt.Cdor. ALEXANDRU CĂTUNEANU”.

EVOLUȚIA PERSONALULUI ANGAJAT ȊN ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA, UM 02029:

Anul 1956 1959 1963 1980 1985 2001 2006 2014 Obs.
Număr anga­jați  

12

 

24

 

122

 

Pes­te 2600

 

Cca.

2800

 

550

 

185

 

37

-Dis­po­ni­bi­li­ză­ri­le de per­so­nal au ȋnce­put după anul 1991.

-Nume­re­le  pre­zen­ta­te nu cuprind și mili­ta­rii ȋn ter­men care for­mau Deta­șa­men­tul de lucru.

 

BIBLIOGRAFIE:

Man­ga­lia ȋn pagi­ni­le vre­mii”, Aure­lia Lăpușan și Ște­fan Lăpușan; “Scur­tă Isto­rie a pre­zen­ței Mari­nei la Man­ga­lia”, Cam. Fl. ® Petri­că Sto­ica; “Noi am fost părin­ții vapoa­re­lor, noi le-am ȋnmor­mân­tat”, Aure­lia Lăpușan, Ziua de Con­stan­ța, 09.Oct.2006; “Cal­la­tis, Legen­da Mării Negre, Sil­va­na Cojo­că­ra­șu; site-uri­le: “Alma­na­hul For­țe­lor Nava­le 2007”; “Alma­na­hul For­țe­lor Nava­le 2010”; “Mari­na Româ­nă”; Isto­ria For­țe­lor Nava­le Româ­ne”; “For­țe­le Nava­le Româ­ne”; “Revis­ta For­țe­lor Nava­le Româ­ne, Nr.4 (142) 2010, Număr Spe­cial”; “Par­cul Indus­tri­al Man­ga­lia”; “Des­pre noi/Șantierul Naval Man­ga­lia S.A.”; “Gale­rie Foto/Șantierul Naval Man­ga­lia SA”; “SN 2 Mai Man­ga­lia – Des­pre noi – sn2mai.ro”; “Trus­tul de Pre­să al Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națo­na­le”; “Intro­du­ce­re –Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries – Intro­duc­tion”; “Liga mili­ta­ri­lor pro­fe­si­o­niști”; “Liga Nava­lă Româ­nă – Fili­a­la Man­ga­lia”; “Divi­zi­oa­ne de nave de lup­tă”; «“Evo­lu­ția soci­al-demo­gra­fi­că a Man­ga­li­ei”, Cdor. ® Ghe­or­ghe Miha­la­che, 2011»; « “Șan­ti­e­re­le nava­le din Man­ga­lia vor fi pri­va­ti­za­te. Cine le cum­pă­ră?”, Ion Tița – Călin, Cuget Liber, 13 apri­lie 3013»; “Repli­ca de Con­stan­ța, 18 iunie 2011”; WIKIPEDIA; foto­te­ca per­so­na­lă.

Pri­ma par­te a aces­tui arti­col poa­te fi vizio­na­tă aici.

Marin Tăna­se, 12 febru­a­rie 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply