Ziua Domnului Eminescu, Ziua Culturii Nationale!

0
572

     Ar fi putut numă­ra plo­pii alt­fel, dar i‑a numă­rat din doi în doi, ca să fie mereu fără soț, plân­gân­du-și ast­fel iubi­rea neîm­pli­ni­tă…
     I‑ar fi fost la îndemâ­nă să‑i cea­ră Lunii să cobo­a­re și să se îndră­gos­teas­că de un pămân­tean, dar a ales Lucea­fă­rul…
     Ar fi reu­șit să între­be un sin­gur copac de ce se lea­gă­nă, dar a între­bat codrul…
     Din­tre atâ­ția bravi domni­tori iubi­tori de glie, l‑a ales pe Mir­cea să ape­re „ sără­cia, și nevo­i­le, și nea­mul ”…
     L‑a invo­cat pe Țepeș să cure­țe țara de „smin­tiți și de mișei ”…
     Dună­rea, Jiul sau Oltul puteau să înlo­cu­ias­că lacul, dar a pre­fe­rat nufe­rii aces­tu­ia…
     Toa­te le putea schim­ba, căci haru‑i per­mi­tea ori­ce schim­ba­re.
     Dar el a ști­ut să alea­gă tot ce e mai bun din seva aces­tui pământ, unde, „de la Nis­tru pân* la Tisa ” (și) atunci româ­nii plân­geau…
     Și‑a numit țara „dul­ce Româ­nie ”, dorindu‑i „ glo­rii, bucu­rie ” (care, oare, vor veni vreo­da­tă?!) …
     Și‑a salu­tat con­fra­ții cu „Tră­i­as­că Nația!”…
     Și tot el, care ne‑a dăru­it lim­ba româ­nă de astăzi, el, care „din­tre toți e cel mai mare ”, și‑a asu­mat ris­cul de a spu­ne în pre­sa vre­mii ade­vă­rul, plă­tind cu via­ța…
     El, poe­tul, el, gaze­ta­rul, el, DOMNUL LIMBII ROMÂNE, geni­ul umi­lit, înfo­me­tat și supri­mat de ai lui, se naș­te în fie­ca­re an, căci aces­ta este drep­tul NEMURITORILOR! (Cor­ne­lia Rădu­les­cu).

La mulți ani, oame­ni­lor de cul­tu­ră din aceas­tă țară!
La mulți ani și celor care sus­țin cu ade­vă­rat Cul­tu­ra națio­na­lă!


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 15 ianu­a­rie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply