Asociaţia Litoral – Delta Dunării participă zilele acestea la Târgul de Turism Matka Helsinki, Finlanda

0
317

Ne promovăm la Helsinki!

În peri­oa­da 19–22 ianu­a­rie 2017, Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii par­ti­ci­pă la târ­gul de turism Matka Hel­sin­ki (Fin­lan­da). Con­ti­nu­ăm ast­fel cam­pa­nia Mama­ia Sty­le, care pro­mo­vea­za cele mai fru­moa­se eve­ni­men­te, pla­je­le cu nisip fin, atra­cţi­i­le pen­tru toa­te var­ste­le, petre­ce­ri­le şi dis­tra­cţia în clu­buri, ser­vi­ci­i­le hote­li­e­re pen­tru toa­te gus­tu­ri­le.

Aşa cum am infor­mat public, înce­pând din anul tre­cut am inclus ţări­le nor­di­ce între pieţe­le ţin­tă pe care ne con­cen­trăm atenţia şi cam­pa­ni­i­le de pro­mo­va­re din acest an.

Matka este prin­ci­pa­lul eve­ni­ment de pro­fil din Fin­lan­da, la care par­ti­ci­pă anul aces­ta pes­te 1.000 com­pa­nii din 80 ţări.

Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii pro­mo­vea­ză la Hel­sin­ki potenţi­a­lul turis­tic, arhe­o­lo­gic, cul­tu­ral, tera­pe­u­tic şi gas­tro­no­mic al Dobro­gei, prin inter­me­di­ul mate­ri­a­le­lor repre­zen­ta­ti­ve pen­tru cele două des­ti­na­ţii pe care le repre­zen­tăm: broşuri, hărţi şi mate­ri­a­le de pro­mo­va­re ale Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, Con­si­li­u­lui Judeţean Tul­cea, ale hote­li­e­ri­lor din Con­stanţa-Mama­ia şi din sta­ţiu­ni­le de pe lito­ral şi din Del­ta Dună­rii.

Decla­ra­ţie Cori­na Mar­tin, preşe­din­te Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii:

Par­ti­ci­păm în pre­mie­ră la un târg de turism în ţări­le nor­di­ce, întru­cât în stra­te­gia noas­tră de mana­ge­ment al des­ti­na­ţi­ei Lito­ral şi Del­ta Dună­rii am inclus între obiec­ti­ve pen­tru acest an recâş­ti­ga­rea pieţe­lor exter­ne care au fost tra­di­ţio­na­le pen­tru lito­ra­lul româ­nesc cu mai mulţi ani în urmă, între care şi ţări­le scan­di­na­ve, Ger­ma­nia, Polo­nia, etc.

Dis­cu­tăm în aces­te zile cu tour-ope­ra­to­rii fin­lan­dezi şi com­pa­ni­i­le aerie­ne pen­tru a‑i atra­ge în vede­rea intro­du­ce­rii unei linii char­ter pen­tru Con­stanţa, înce­pând din anul 2018.

Astăzi, în pri­ma zi de târg, vom susţi­ne o pre­zen­ta­re a lito­ra­lu­lui şi Del­tei Dună­rii în cadrul unui eve­ni­ment orga­ni­zat la Amba­sa­da Româ­ni­ei la Hel­sin­ki.” (19.01.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply