Școala Gimnazială “Sfântul Andrei” din Mangalia, în straie de sărbătoare

0
965

Marți, 29.11.2016, Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Sfân­tul Andrei” Man­ga­lia a îmbră­cat stra­ie de săr­bă­toa­re cu oca­zia prăz­nu­i­rii patro­nu­lui său.

Pe par­cur­sul între­gii zile, ele­vii sus­ți­nuți de părinți și coor­do­nați de doam­ne­le învă­ță­toa­re și de pro­fe­sori au des­fă­șu­rat diver­se acti­vi­tăți, pre­cum: mar­ca­rea zilei națio­na­le cu cân­te­ce patri­o­ti­ce, jocuri, ate­li­e­re de cre­a­ție și gas­tro­no­mi­ce, con­cur­suri diver­se, com­pe­ti­ții spor­ti­ve și pro­gra­me artis­ti­ce, dar și pro­gra­me transdis­ci­pli­na­re (reli­gie, isto­rie, lim­ba româ­nă și geo­gra­fie) cu tema­ti­ca zilei: “Pe urme­le Sfân­tu­lui Andrei”.

ziuascoliisfandrei_mangalia4

În memo­ria cadre­lor didac­ti­ce ale șco­lii tre­cu­te la Dom­nul a fost ținut un moment de recu­le­ge­re, iar P.C. Pr. Câr­lan Sorin a săvâr­șit slu­j­ba Te Deum-ului.

Cel mai emo­țio­nant moment l‑a con­sti­tu­it întâl­ni­rea cu fos­te­le cadre didac­ti­ce, care au răs­puns în număr mare invi­ta­ți­ei noa­tre. Amin­ti­ri­le comu­ne, crâm­pe­ie­le de via­ță șco­la­ră din ulti­mii 20–30 de ani, au fost sur­prin­se cu nos­tal­gie și entu­zi­asm de doam­na pro­fe­sor Ange­la Soa­re, cân­d­va ele­vă și coman­dant de uni­ta­te a Șco­lii Nr. 2 Man­ga­lia.

Toa­te cadre­le didac­ti­ce pen­sio­na­re au pri­mit o diplo­mă de onoa­re, ca umi­lă recu­noaș­te­re a mun­cii depu­se și a gene­ra­ți­i­lor de elevi șle­fu­iți de‑a lun­gul ani­lor.

Auto­ri­tă­ți­le loca­le au fost repre­zen­ta­te de dom­nul pri­mar Radu Cris­ti­an, care și‑a rei­te­rat spri­ji­nul prin con­fir­ma­rea înce­pe­rii lucră­ri­lor la vii­toa­rea sală de sport și doam­na Ana Toma, con­si­li­e­ra aces­tu­ia.

Din par­tea gră­di­ni­țe­lor din oraș au fost pre­zen­te doam­na Ivaș­cu Gela, direc­tor al Gră­di­ni­ței P.P. Nr. 3 Man­ga­lia, care a punc­tat impor­tan­ța con­ti­nu­ă­rii efor­tu­lui edu­ca­to­ru­lui prin mun­ca învă­ță­to­ru­lui și al pro­fe­so­ru­lui ade­vă­rați șle­fu­i­tori de sufle­te, pre­cum și doam­na direc­tor al Gră­di­ni­ței P. P. Nr. 7 Man­ga­lia, Sica Răca­ru care a remar­cat spor­ni­ca cola­bo­ra­re din­tre cele două uni­tăți de învă­țământ.

ziuascoliisfandrei_mangalia1

Tot cu aceas­tă oca­zie s‑a des­fă­șu­rat con­cur­sul de cul­tu­ră gene­ra­lă “O mare de cunoș­tin­țe” (tema fiind Man­ga­lia), la care au par­ti­ci­pat elevi de gim­na­ziu din patru uni­tăți șco­la­re: Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 1 Man­ga­lia, Scoa­la Gim­na­zi­a­lă “Ion Cre­an­gă” Albești, Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis Man­ga­lia și Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Sfân­tul Andrei” Man­ga­lia.

ziuascoliisfandrei_mangalia2

Cadre­le didac­ti­ce ale Șco­lii “Sfân­tul Andrei” mul­țu­mesc ele­vi­lor impli­cați, par­te­ne­ri­lor edu­ca­țio­nali (șco­li­le men­țio­na­te, dar și Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 3 Man­ga­lia, Gră­di­ni­ța P.P. Nr. 3 Pes­că­ruș, Gră­di­ni­ța P.P.Nr. 7 Man­ga­lia), pre­cum și părin­ți­lor pen­tru reu­și­ta unei zile care va rămâ­ne memo­ra­biă pen­tru isto­ria aces­tei uni­tăți de cul­tu­ră.

ziuascoliisfandrei_mangalia5

ziuascoliisfandrei_mangalia6

Comu­ni­cat pri­mit din par­tea Șco­lii “Sfân­tul Andrei” Man­ga­lia.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply