O, BRAD FRUMOS! — primul episod

0
272

Exem­plu de civism și impli­ca­re, demn de toa­tă admi­ra­ția! O mână de cetă­țeni, prin­tre care îi recu­noaș­tem pe Ionel Rugea și pe Doru Mari­ne­scu, împre­u­nă cu Ozzy Mena­bit, con­si­li­e­rul muni­ci­pal care a adus bra­dul și a ini­țiat aceas­tă exem­pla­ră acțiu­ne, au montat asea­ră BRADUL DE CRĂCIUN pen­tru toți copi­ii Man­ga­li­ei, lân­gă Casa de cul­tu­ră, urmând ca joi, pomul să fie împo­do­bit.
Ozzy Mena­bit: Invit locu­i­to­rii ora­șu­lui nos­tru ca mâi­ne, joi, de la ora 16:00, să con­tri­bu­ie la împo­do­bi­tul bra­du­lui din fața Casei de Cul­tu­ră. Ori­ce este bine­ve­nit: betea­lă, glo­buri etc. Poa­te găsim și o sur­să de ener­gie elec­tri­că.

Sur­se: Mena­bit Ozzy si Mar­cel Alma­ja­nu, 14.12.2016.

Comen­ta­riu: Ale­xan­dru Cau­tis: Să fil­mați. Sper ca pes­te ani, dacă va deve­ni tra­di­ție împo­do­bi­rea bra­du­lui la Man­ga­lia de către local­nici, să fie o fru­moa­să amin­ti­re momen­tul în care s‑a înce­put acest emo­țio­nant eve­ni­ment.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply