Fosta perlă a litoralului a fost cumpărată de cel mai mare investitor în turismul de la mare

0
327

amfiteatru-belvedere-panoramic-olimp

Lan­țul Pho­e­ni­cia, deți­nut de Moham­mad Murad, cel mai mare inves­ti­tor în turis­mul de pe lito­ral, a cum­pă­rat astăzi de la Josef Gos­chy fos­ta “per­lă a lito­ra­lu­lui”, com­ple­xul Amfi­tea­tru-Pano­ra­mic-Bel­ve­de­re din sta­țiu­nea Olimp. Valoa­rea tranzac­ți­ei a fost de apro­xi­ma­tiv 10 mili­oa­ne de euro, iar Murad spu­ne că va mai inves­ti alte 15 mili­oa­ne de euro pen­tru a‑i reda com­ple­xu­lui din Olimp glo­ria de odi­ni­oa­ră.

Tranzac­ția, cea mai mare din turism din acest an, a fost con­fir­ma­tă pen­tru Profit.ro atât de Moham­mad Murad, cât și de Josef Gos­chy.

Înainte de a fi publicată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider

Pho­e­ni­cia are un plan de inves­ti­ții pen­tru acest com­plex ast­fel încât să rede­vi­nă la glo­ria de altă­da­tă și să fie, din nou, per­la coroa­nei lito­ra­lu­lui româ­nesc. Este un pro­iect ambi­țios, iar Pho­e­ni­cia a dat dova­dă, după ce a con­stru­it la Năvo­dari, că este sin­gu­ra com­pa­nie româ­neas­că de indus­trie hote­li­e­ră care este în sta­re să facă acest lucru”, a decla­rat pen­tru Profit.ro Moham­mad Murad.

El a adă­u­gat că va inves­ti în com­plex cel puțin 15 mili­oa­ne de euro și că inten­țio­nea­ză să‑l redes­chi­dă la 1 iunie 2018. Finan­ța­rea inves­ti­ți­ei va fi efec­tu­a­tă printr‑o sucur­sa­lă din Româ­nia a unei bănci ame­ri­ca­ne, iar achi­zi­ția s‑a făcut cu aju­to­rul Băn­cii Transil­va­nia.

Sun­tem foar­te inte­re­sați să vedem dacă auto­ri­tă­ți­le loca­le vin în spri­ji­nul anu­mi­tor inves­ti­ții spe­ci­a­le de care are nevo­ie Româ­nia astăzi”, a mai spus omul de afa­ceri.

Mai mult, pe profit.ro, 21.12.2016.


Fol­low us: Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok and @MangaliaNews, on Twit­ter

Pie­se auto și acce­so­rii pen­tru toa­te tipu­ri­le de auto­tu­ris­me, în Man­ga­lia, lân­gă Casa Tine­re­tu­lui:
piese-auto-mangalia.ro

Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


astratex.ro


vola.ro%20

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply