TUR DE ORIZONT online pe la filialele partidelor din Mangalia

0
135
Booking.com

mangalia-panorama-laurentiu-mitu

   Fili­a­le­le din Man­ga­lia ale prin­ci­pa­le­lor par­ti­de repre­zen­ta­te în Con­si­li­ul Local au pagini pro­prii pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

   Care mai este situ­a­ția aces­to­ra după ale­ge­ri­le loca­le din 5 iunie 2016, cum se pre­zin­tă par­ti­de­le în medi­ul onli­ne, puteți afla în comen­ta­ri­i­le și  ima­gi­ni­le de mai jos.

   Un cla­sa­ment ad-hoc al acti­vi­tă­ții pe inter­net al fili­a­le­lor de par­ti­de ar ară­ta cam așa:

   1.PMP Man­ga­lia, cu cei trei con­si­li­eri locali — Silis­tră Ele­na-Ale­xan­dra, Sorin Mihai și Oprea Dop, este până în pre­zent cea mai acti­vă orga­ni­za­ție loca­lă pe plan poli­tic și al impli­că­rii în admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă, atât pe pro­fi­lul pro­priu cât și pe pagi­na de Face­bo­ok MANGALIA SE IMPLICĂ.

   (La zi: 388 aprecieri pe profilul PMP și 326 aprecieri pe Mangalia se implică, pagină ce a fost lansată pe data de 25 august a.c. În total, 714 aprecieri).

pmp-mangalia-fb

****************************************

2. ALDE Man­ga­lia – ulti­ma pos­ta­re, pe 31 august. Con­si­li­e­rii Nico­lae Moro­ia­nu și Leo­nard Tăna­se sunt în acti­vi­ta­te, onli­ne, aici:

alde-mangalia-fb

(343 aprecieri în total).

*****************************************************************

3. PNL Man­ga­lia – 20 august, cea mai recen­tă pos­ta­re. Cei 9 con­si­li­eri locali PNL sunt: Dra­goș Ange­les­cu (vice­pri­mar al Man­ga­li­ei), Lei­la Ali, Andrei Daniel Sorin, Valen­tin Ciu­ra­ru, Dumi­tru Filip, Nico­le­ta Gri­gu­ță, Lucian Nichi­ta, Ghiul­se­rin Sali și Lini­ca Stan.

2.647 aprecieri la zi pe pagina de Fb.

pnl-mangalia-fb

***************************************************************

   4. PSD Man­ga­lia are pagi­na „înghe­ța­tă” de pe data de 23 iunie a.c. Se pare că trei din­tre cei 4 con­si­li­eri ai PSD sunt încă în vacan­ță… (359 apre­ci­eri, în total).

psd-mangalia-pe-fb

   Foar­te activ și com­ba­tiv pe inter­net în toa­tă aceas­tă peri­oa­dă, con­si­li­e­rul local PSD Mena­bit Ozghiun așteap­tă întoar­ce­rea cole­gi­lor săi Paul Folea­nu, Bogdan Maga­nu și Necu­lai Tana­să din con­ce­dii… Până atunci, iată, în acti­vi­ta­tea sa onli­ne de zi cu zi (și de noap­te), lui Ozzy Mena­bit - cum îi spun pri­e­te­nii -, i s‑au ală­tu­rat 3.320 de mem­bri în gru­pul public pe care l‑a cre­at: SOCIETATEA CIVILA MANGALIA.

societatea_civila_mangalia

    Toam­na se numă­ră…, ce se numă­ră, iar “par­la­men­ta­re­le” bat la ușă…

   Să‑i vedem la trea­bă pe toți con­si­li­e­rii noș­tri de la toa­te par­ti­de­le, ca și pe pri­ma­rul Man­ga­li­ei, nu numai în ședin­țe și în medi­ul onli­ne, ci și pe teren, la întâl­niri cu cetă­țe­nii.  Suc­ces, tutu­ror, spre bine­le obș­tei!


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 3 sep­tem­brie 2016. (Foto gene­ric: L.M.)


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele