Se schimbă regulile pentru PFA şi Întreprinderi Individuale

0
215

pfa-ii2

Aces­tea vor avea limi­tări ale cla­se­lor de acti­vi­ta­te pen­tru care pot obţi­ne auto­ri­za­ţie şi ale numă­ru­lui de anga­ja­ţi pe care‑l pot avea. Măsu­ri­le sunt inclu­se într-un pro­iect de act nor­ma­tiv adop­tat ieri de Came­ra Depu­ta­ţi­lor, pen­tru a fi apli­ca­te fiind nevo­ie doar de sem­nă­tu­ra preşe­din­te­lui Kla­us Iohan­nis.
Un pro­iect de act nor­ma­tiv adop­tat ieri de Came­ra Depu­ta­ţi­lor impu­ne limi­tări ale acti­vi­tă­ţi­lor şi numă­ru­lui de anga­ja­ţi ai PFA sau II (Între­prin­deri Indi­vi­du­a­le), pen­tru a intra în vigoa­re fiind nevo­ie doar de sem­nă­tu­ra preşe­din­te­lui.
Pro­iec­tul de lege pen­tru apro­ba­rea Ordo­nanţei de urgenţă a Guver­nu­lui nr. 44/2008 pri­vind desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce de către per­soa­ne­le fizi­ce auto­ri­za­te, între­prin­de­ri­le indi­vi­du­a­le şi între­prin­de­ri­le fami­li­a­le impu­ne limi­tări în ceea ce pri­veş­te numă­rul de cla­se de acti­vi­ta­te pen­tru care pot obţi­ne auto­ri­za­re, deşi în pre­zent legi­sla­ţia nu impu­ne aşa ceva. Dacă în cazul PFA res­tri­cţia va fi de maxi­mum cinci cla­se de acti­vi­tă­ţi pre­vă­zu­te de Cla­si­fi­ca­rea acti­vi­tă­ţi­lor din eco­no­mia naţio­na­lă (CAEN), în cazul II va exis­ta o limi­ta­re de zece cla­se de acti­vi­tă­ţi.
Pe de altă par­te, atât în cazul PFA, cât şi în cazul II vor exis­ta limi­tări la anga­ja­re. Pen­tru per­soa­ne­le auto­ri­za­te, limi­ta de anga­ja­ţi va fi sta­bi­li­tă la trei, ast­fel că PFA poa­te desfă­şu­ra acti­vi­tă­ţi­le pen­tru care este auto­ri­za­tă, sin­gu­ră sau împre­u­nă cu cel mult trei per­soa­ne, anga­ja­te de aceas­ta, în cali­ta­te de anga­ja­tor, cu con­tract indi­vi­du­al de mun­că, înche­iat şi înre­gis­trat în con­di­ţi­i­le legii”, aşa cum pre­ve­de pro­iec­tul de lege. Refe­ri­tor la II, la aceas­ta se vor putea înca­dra în mun­că cel mult opt sala­ri­a­ţi („terţe per­soa­ne”). Regu­li­le apli­ca­bi­le în pre­zent nu conţin ase­me­nea limi­tări.
„În sco­pul exer­ci­tă­rii activităţii/activităţilor pen­tru care a fost auto­ri­za­tă, PFA poa­te sta­bili rela­ţii con­trac­tu­a­le, în con­di­ţi­i­le legii, cu ori­ce per­soa­ne fizi­ce şi juri­di­ce, cu alte PFA, între­prin­deri indi­vi­du­a­le sau între­prin­deri fami­li­a­le, pen­tru efec­tu­a­rea unei acti­vi­tă­ţi eco­no­mi­ce (…)”, se ara­tă în actul nor­ma­tiv, citat de avocatnet.ro, cu pre­ci­zarea că în cazul II se vor putea înche­ia con­trac­te cu per­soa­ne fizi­ce şi juri­di­ce, PFA, între­prin­deri fami­li­a­le, dar şi cu alte II.
 
Fir­me­le, radi­a­te dacă nu şi-au actu­a­li­zat acti­vi­tă­ţi­le în maxi­mum 2 ani
Con­ti­nu­a­rea, AICI.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply