Orașul „deştept” din România. Oraşul din România care-și transformă gunoaiele în curent

0
243

statie-biogaz-seini

Sunt ani buni de când ora­şe­le din întrea­ga lume duc o ade­vă­ra­tă lup­tă pen­tru eco­lo­gi­za­re şi pen­tru trans­for­ma­rea deşe­u­ri­lor în resur­se de ener­gie. Des­co­pe­ri­ri­le şi ino­va­ţi­i­le din ulti­me­le dece­nii au con­tri­bu­it la pune­rea la punct a teh­no­lo­gi­i­lor nece­sa­re pen­tru acest lucru şi tot mai mul­te comu­ni­tă­ţi pre­fe­ră să-şi trans­for­me gunoa­ie­le în ener­gie elec­tri­că sau căl­du­ră.

O comu­ni­ta­te care a făcut aceas­tă ale­ge­re este şi cea a ora­şu­lui Seini din jude­țul Mara­mu­reș. Oame­nii locu­lui au găsit o solu­ție prin care să-și pro­du­că sin­guri curen­tul elec­tric. De alt­fel, acest oraș este foar­te cunos­cut la nivel naţio­nal pen­tru tra­di­ția sa de creș­te­re a ani­ma­le­lor, dar este şi una din­tre cele mai polu­a­te loca­li­tăți.

Și toc­mai din acest motiv, auto­ri­tă­ți­le de aici au hotă­rât să pună la punct o insta­la­ție de bio­gaz care să trans­for­me deșe­ri­le pro­ve­ni­te de la fer­me­le de ani­ma­le din zonă în căl­du­ră și curent elec­tric.

Ce beneficii are proiectul?

Bene­fi­ci­i­le în urma rea­li­ză­rii aces­tui pro­iect sunt dub­le. Pe de‑o par­te auto­ri­tă­ţi­le loca­le fac o însem­na­tă eco­no­mie la fac­tu­ra de ener­gie elec­tric nece­sa­ră pen­tru ilu­mi­na­tul public, iar, pe de altă par­te, local­ni­cii sunt încân­tați pen­tru că vor achi­ta mai puțin pe căl­du­ră și elec­tri­ci­ta­te. Lunar, Pri­mă­ria are de achi­tat o fac­tu­ră de apro­xi­ma­tiv 40.000 de lei pen­tru ener­gie elec­tri­că şi căl­du­ră, iar aceas­tă insta­la­ţie va mic­șo­ra sub­stan­ți­al aceas­tă cifră.

Mai mult, miro­sul insu­por­ta­bil ema­nat de gunoa­ie­le pro­du­se de fer­me s‑a redus con­si­de­ra­bil în ulti­ma vre­me.

De depar­te însă, cel mai impor­tant aspect al aces­tei inves­ti­ţii pare să fie cel eco­lo­gic. Sis­te­mul pus la punct de auto­ri­tă­ţi va rezol­va pro­ba­bil cea mai mare pro­ble­mă a zonei : polu­a­rea de la fer­me­le zoo­teh­ni­ce.

Oraș cu tradiție în creșterea animalelor, dar cu probleme de poluare

Ora­şul mara­mu­re­șean Seini are o lun­gă tra­di­ţie în cre­ş­te­rea ani­ma­le­lor, însă toc­mai acest lucru l‑a pla­sat pe un loc frun­taş pe o lis­tă nea­gră a celor mai polu­a­te loca­li­tă­ţi din ţară.

De‑a lun­gul ani­lor, guno­i­ul pro­dus de fer­me­le zoo­teh­ni­ce din zonă, dar şi de gos­po­dă­ri­i­le popu­la­ţi­ei, a afec­tat tere­nu­ri­le agri­co­le şi întrea­ga zonă s‑a trans­for­mat trep­tat într‑o ade­vă­ra­tă bom­bă eco­lo­gi­că. În ulti­mii ani, o par­te din­tre deje­cţii erau trans­por­ta­te la o ram­pă de gunoi. Însă din cau­za fap­tu­lui că toa­te cos­tu­ri­le pen­tru aceas­tă pro­ce­du­ră erau foar­te mari, pro­pri­e­ta­rii de fer­me s‑au văzut nevo­iţi să lucre­ze în pier­de­re pen­tru a face faţă tutu­ror cerinţe­lor.

Ani întregi au cău­tat auto­ri­tă­ţi­le loca­le o solu­ţie, iar aceas­ta a venit sub for­ma unei finanţări de la Minis­te­rul Mediu­lui, prin Ban­ca Mondi­a­lă: o insta­la­ţie de bio­gaz. Inves­ti­ţia se ridi­că la 3 mili­oa­ne de euro iar rece­pţia pen­tru ea s‑a sem­nat în pri­mă­va­ra anu­lui 2016.

Se va face o eco­no­mie foar­te impor­tan­tă la fac­turi pen­tru că vom face o com­pen­sa­re cu întrea­ga fac­tu­ră pe care o avem în ora­şul Seini, ilu­mi­na­tul public, şco­li­le, cre­şe­le, tot ce avem în admi­nis­tra­ţia loca­lă. Am găsit o comoa­ră, uite că putem să trans­for­mam deje­cţi­i­le ani­ma­li­ere în bio­gaz”, a spus Gabrie­la Tul­bu­re, pri­ma­rul ora­şu­lui Seini.

Mai mult, aici: Ora­şul din Româ­nia care-și trans­for­mă gunoa­ie­le în curent.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply