Promovarea patrimoniului cultural în 3D, la Mangalia și Balcik

0
371

mangalia-balcik-3d2-

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a orga­ni­zat vineri, 1 iulie 2016, la Clu­bul Nau­tic Cal­la­tis, o con­fe­rin­ță de pre­să, cu oca­zia lan­să­rii pro­iec­tu­lui „Adver­ti­sing of Regio­nal Cul­tu­ral Heri­ta­ge in 3D”, PROJETC CODE 15.2.1.065. La eve­ni­ment au luat par­te pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, mem­brii ai Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, o dele­ga­ţie din par­tea Pri­mă­ri­ei Bal­cik, pre­cum şi repre­zen­tanţi ai admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le. În cadrul dis­cu­ţi­i­lor au fost pre­zen­ta­te pri­ci­pa­le­le acti­vi­tă­ţi din cadrul pro­iec­tu­lui, pre­cum şi valoa­rea și dura­ta de imple­men­ta­re a aces­tu­ia. Ast­fel, pro­iec­tul con­stă în orga­ni­za­rea unor eve­ni­men­te în aer liber, în cadrul căro­ra ambe­le ora­şe vor pro­iec­ta, pe o clă­di­re sim­bol a loca­li­tă­ţii, câte 10 cli­puri audio video 3D, având ca tema­ti­că moș­te­ni­rea cul­tu­ra­lă și natu­ra­lă a zonei.

Spec­ta­co­le­le audio și de lumini vor avea un impact puter­nic asu­pra atrac­ti­vi­tă­ții zonei turis­ti­ce, adu­când după sine și creș­te­rea impli­ci­tă a numă­ru­lui de turiști în zonă, prin urma­re con­tri­bu­ind la atin­ge­rea obiec­ti­vu­lui prin­ci­pal al aces­tui pro­iect. Pre­zen­tă­ri­le vor aco­peri o peri­oa­dă de 45 de zile în fie­ca­re vară, tota­li­zând 90 de zile la sfâr­și­tul pro­iec­tu­lui, pen­tru fie­ca­re bene­fi­ci­ar. De ase­me­nea, vor fi ame­na­ja­te două săli expo­zi­țio­na­le, în care pro­ie­cţi­i­le vor rula pe tot par­cur­sul anu­lui, în cadrul unui pro­gram pres­ta­bi­lit de comun acord de către Man­ga­lia și Bal­cik.

mangalia-balcik-3d1-

Peri­oa­da de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui este de 24 de luni de la 02.02.2016 până la 02.02.2018, iar valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 1.481.057 EUR, cu o con­tri­bu­ție de 2% din par­tea bene­fi­ci­a­ri­lor. Obiec­ti­vul gene­ral al aces­tu­ia este dezvol­ta­rea coe­ziu­nii eco­no­mi­ce și soci­a­le a zonei trans­fron­ta­li­ere Man­ga­lia — Bal­chik prin îmbu­nă­tă­ți­rea modu­lui de pune­re în valoa­re a moș­te­ni­rii cul­tu­ra­le în zona trans­fron­ta­li­eră. Obiec­ti­vul spe­ci­fic îl repre­zin­tă pre­lun­gi­rea sezo­nu­lui esti­val pe o peri­oa­dă cât mai lun­gă de timp.

Adver­ti­sing of Regio­nal Cul­tu­ral Heri­ta­ge in 3D” pro­iect de pro­te­ja­re, con­ser­va­re și pro­mo­va­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral și natu­ral în zona trans­fron­ta­li­eră roma­no-bul­ga­ră, finan­țat prin Pro­gra­mul Regio­nal de Coo­pe­ra­re Trans­fron­ta­li­eră Roma­nia — Bul­ga­ria, Axa-Pri­o­ri­ta­ră 2 – O regiu­ne Ver­de. Enti­tă­ţi­le res­pon­sa­bi­le de imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui sunt: U.A.T. Bal­cik, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar Par­te­ner – Lider și U.A.T. Man­ga­lia, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar — Par­te­ner. Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le si Turis­mu­lui, în cali­ta­te de Auto­ri­ta­te de Mana­ge­ment.

2 iulie 2016. Comu­ni­cat pri­mit de la  Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply