Naţionalele de lupte pe plajă, de la Mangalia, la Amara. Cine sunt adevăraţii perdanţi

0
188
nationale-lupte-pe-plaja

CUGET LIBER: Arti­co­lul din edi­ţia de luni a zia­ru­lui nos­tru, des­pre muta­rea Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de lup­te pe pla­jă de la Man­ga­lia la… Ama­ra, a gene­rat o serie de comen­ta­rii, cele mai mul­te veni­te din par­tea unor spe­cia­li­şti ai feno­me­nu­lui. Din­tre mesa­je­le trans­mi­se, l‑am selec­tat, astăzi, pe cel al mul­ti­plei cam­pi­oa­ne Este­ra Dobre.

Spor­tivi, antre­nori, con­du­că­tori de clu­buri, foşti cam­pi­oni sau sim­pli pasio­na­ţi ai lup­te­lor — cu toţii au luat pozi­ţie faţă de aceas­tă deci­zie con­tro­ver­sa­tă a Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Lup­te, iar punc­tul de vede­re al Este­rei Dobre atin­ge mul­te aspec­te sen­si­bi­le.

Sunt lup­te pe pla­jă? E sim­plu: să fie pe pla­jă, indi­fe­rent unde ar fi acea pla­jă: Man­ga­lia, Con­stanţa, Venus, Nept­un etc. Şi da, copi­ii sunt atra­şi de depla­sări. Dacă nici măcar sti­mu­len­te­le astea nu se mai bagă în sea­mă, atunci cum îi mai adu­cem în sală? Antre­no­rii nu mai au sala­rii să îşi per­mi­tă să le cum­pe­re câte o cio­co­la­tă. Au fost mari cam­pi­oni care s‑au apu­cat de acest sport pen­tru că se dădea mai mult salam la masă… Totul e o joa­că la înce­put, până se trans­for­mă în pasiu­ne şi dra­gos­te pen­tru acest sport difi­cil. Iar copi­ii sunt sti­mu­la­ţi prin recom­pen­se plă­cu­te şi dori­te de ei”, a decla­rat Este­ra Dobre.

Tră­im în ţara în care valo­ri­le sunt sfi­da­te, urâ­te, dis­preţu­i­te… avem impre­sia că banul e valoa­re şi banul cum­pă­ră valoa­rea. De fapt, e exact invers: valoa­rea cum­pă­ră şi ar tre­bui să facă banul. Nu înseam­nă că, dacă avem bani, avem şi valoa­re! Sun­tem «edu­ca­ţi» să îi res­pec­tăm şi să ne aple­căm în faţa celor cu bani, nu cu valoa­re. Este o mare eroa­re! Cu bani şi sti­mu­len­te cre­şti valori, nu cum­peri! Banul e doar un schimb al valo­rii. Cunosc oameni a căror sin­gu­ră cali­ta­te e că au mulţi bani şi care cred că li se cuvi­ne să comen­te­ze şi să cri­ti­ce valoa­rea unui spor­tiv meda­li­at, oameni care nu au miro­sit vreo­da­tă o meda­lie a ace­lui spor­tiv… 

Sunt copii care vin în sală, la acest sport, care nu au avut şi poa­te nu o să aibă nici­o­da­tă oca­zia să vadă marea. Era un sti­mu­lent pen­tru ei”, a pos­tat cam­pi­oa­na, pe o reţea de soci­a­li­za­re.

Un alt uti­li­za­tor al reţe­lei, al cărui cont se inti­tu­lea­ză Lup­te Ora­dea, rea­min­teş­te con­du­ce­rii Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Lup­te că aceas­tă insti­tu­ţie se află, în pri­mul rând în slu­j­ba clu­bu­ri­lor.

Sun­tem pes­te 120 de clu­buri din toa­tă ţara care am sem­nat memo­ri­ul pen­tru menţi­ne­rea aces­tei com­pe­ti­ţii pe lito­ral”, afir­mă uti­li­za­to­rul oră­dean.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, Joi, 30 iunie 2016.

Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele