INITIATIVE LOCALE — Proiecte de HCL 2016 — 2020, OPINII CIVICE

0
296

     MOTTO: “Demo­cra­ţia este pute­rea popo­ru­lui bine infor­mat”.

     (Ale­xis de Tocqu­e­vi­l­le, 1805 ‑1859). 

mangalianews_ro_logo

     Des­chi­dem rubri­ca INITIATIVE LOCALE, în care vom moni­to­ri­za pro­iec­te­le de Hotă­râri ale Con­si­li­u­lui Local ce vor fi ini­ția­te de con­si­li­e­rii muni­ci­pali și de pri­ma­rul Man­ga­li­ei, pe par­cur­sul celor patru ani din noua legi­sla­tu­ră ce a debu­tat astăzi, 23 iunie 2016, oda­tă cu pri­ma ședin­ță de con­sti­tu­i­re a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia.

     Vom urmări tra­se­ul Hotă­râri­lor de Con­si­liu Local și vom pos­ta arti­co­le des­pre modul în care ele vor fi duse la înde­pli­ni­re de apa­ra­tul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia și de insti­tu­ți­i­le din sub­or­di­nea legi­sla­ti­vu­lui și exe­cu­ti­vu­lui local.

     Pen­tru că dorim să con­tri­bu­im la dezvol­ta­rea unui real spi­rit cetă­țe­nesc, vă invi­tăm, sti­mați locu­i­tori ai mun­ci­pi­u­lui Man­ga­lia să veni­ti cu pro­pu­neri și suges­tii de inte­res gene­ral care vor putea să devi­nă Hotă­râri ale CLM, prin votul con­si­li­e­ri­lor aleși de dum­ne­a­voas­tră.

Adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei este ace­eași: [email protected]

Ne puteti scrie și direct, aici: http://www.mangalianews.ro/contact/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply