RADU CRISTIAN: Lucrăm la documentaţia pentru anveloparea şi reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Mangalia

1
169

anvelopareablocurilormangalia1 (Small)

RADU CRISTIAN: “În aceas­tă peri­oa­dă, lucrăm la docu­men­ta­ţia pen­tru acce­sa­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne, în vede­rea anve­lo­pă­rii şi rea­bi­li­tă­rii ter­mi­ce a blo­cu­ri­lor de locu­inţe din ora­şul nos­tru. Axe­le de finanţa­re pen­tru acest tip de pro­iec­te se des­chid la data de 1 iunie, iar între timp aş vrea să avem pro­iec­tul teh­nic trans­mis către eva­lu­a­re şi veri­fi­ca­re, ast­fel încât Man­ga­lia să fie prin­tre pri­me­le loca­li­tă­ţi care vor pri­mi finanţa­rea, la nivel naţio­nal, în cur­sul aces­tui an.

anvelopareablocurilormangalia4

Zile­le aces­tea vom cere ofi­ci­al Aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari să con­voa­ce adu­nă­ri­le gene­ra­le pen­tru emi­te­rea acor­du­lui nece­sar dema­ră­rii pro­iec­tu­lui. Pre­ci­zez că acest pro­iect se va apli­ca numai la Aso­ci­a­ţi­i­le care îşi dau acor­dul scris.

anvelopareablocurilormangalia5

Cos­tu­ri­le vor fi supor­ta­te în pro­porţie de 60% de către Uniu­nea Euro­pea­nă şi Guver­nul Româ­ni­ei, iar dife­renţa va fi supor­ta­tă de Pri­mă­rie, printr‑o Hotă­râre a Con­si­li­u­lui Local. Voi ini­ţia un pro­iect de Hotă­râre în acest sens ime­di­at după ale­geri şi sper ca noii con­si­li­eri să vote­ze pro­iec­te­le pe care le voi ini­ţia, în bene­fi­ci­ul comu­ni­tă­ţii”.

Sur­sa: https://www.facebook.com/cristian.radu.33


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Bai Cristi ! N‑ati mai facut o data pro­iec­tul asta? In 2013 ? Cand era com­plet gra­tis? Cu minis­te­rul Dezvol­ta­rii a lui Drag­nea?
    Cand din cau­za pros­ti­ei pri­e­te­nu­lui tau, Adi Cra­ciu­ne­scu, ati pier­dut pro­iec­tul? Si v‑ati facut de rusi­ne la Bucu­res­ti?
    Inca­pa­bi­lu­le. Iar vii cu abu­reli?

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele