PNL îl umilește pe profesorul Gheorghe Dumitrașcu

0
272

pnlulilumilestepeprofesorulgheo

Con­si­li­e­rii PNL Radu Matei, Ralu­ca Tran­da­fir, Sori­na Tușa și Ste­li­an Gima, pre­cum și Tudo­rel Che­soi (PNȚCD) au votat împo­tri­va acor­dă­rii titlu­lui de Cetă­țean de Onoa­re pro­fe­so­ru­lui Ghe­or­ghe Dumi­traș­cu.

Șase con­si­li­eri locali din Con­stan­ța au vrut, mier­curi, să-și ara­te muș­chii și să demon­stre­ze că ei fac opo­zi­ție cu ade­vă­rat. Nu vă gân­diți că au des­co­pe­rit cine știe ce matra­pa­z­lâ­curi. Ei bine, cei șase con­si­li­eri locali au votat împo­tri­va acor­dă­rii titlu­lui de Cetă­țean de Onoa­re prof. univ. dr. Ghe­or­ghe Dumi­tra­ş­cu, un repu­tat isto­ric și fost par­la­men­tar. Votul a fost secret, însă ime­di­at s‑a aflat că, din cei șase, patru sunt mem­bri ai PNL: Radu Matei, Ralu­ca Tran­da­fir, Sori­na Tușa și Ste­li­an Gima. Lor li s‑au adă­u­gat Tudo­rel Che­soi (PNȚCD) și un con­si­li­er din tabă­ra care for­mea­ză majo­ri­ta­tea în Con­si­li­ul Local (PSD, UNPR sau ALDE).

Îna­in­te de supu­ne­rea la vot a pro­iec­tu­lui, unul din­tre con­si­li­e­rii PNL, Radu Matei, a cerut ca punc­tul să fie scos de pe ordi­nea de zi, ceea ce nu s‑a întâm­plat. Din cei 21 de con­si­li­eri pre­zenţi, 15 au votat „pen­tru”, iar 6 „împo­tri­vă“. Pen­tru ca pro­iec­tul să trea­că, era nevo­ie, con­form legii, de 16 voturi. Pre­zent la ședin­ță, Dumi­traș­cu a cerut con­si­li­e­ri­lor să nu îl mai che­me și să‑l umi­leas­că.

Con­ti­nu­a­rea, în telegrafonline.ro, Joi, 31.03.2016.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply