CCINA Constanţa se retrage din Asociaţia Litoral-Delta Dunării

0
293

ccina-constanta

REPLICAONLINE.RO: Came­ra de Come­rţ, Indus­trie, Navi­ga­ţie şi Agri­cul­tu­ră (CCINA) Con­stanţa, mem­bru fon­da­tor şi Vice­preşe­din­te al Aso­ci­a­ţi­ei de Pro­mo­va­re şi Dezvol­ta­re Turis­ti­că Lito­ral-Del­ta Dună­rii, a luat deci­zia de a se retra­ge din aceas­tă aso­ci­a­ţie.

Deci­zia a fost lua­tă urma­re modu­lui defec­tu­os, inac­cep­ta­bil, în care doam­na Cori­na Mar­tin, Preşe­din­te al Aso­ci­a­ţi­ei, a acţio­nat în ulti­ma peri­oa­dă, cul­minând, recent, cu ini­ţi­a­ti­ve­le de pro­mo­va­re a ofer­tei turis­ti­ce a lito­ra­lu­lui româ­nesc pe pia­ta Fede­ra­ţi­ei Ruse, fără a se con­sul­ta în mod real cu hote­li­e­rii de pe lito­ral şi fără a avea man­da­tul aces­to­ra de a nego­cia tari­fe şi pache­te de ser­vi­cii turis­ti­ce pro­moţio­na­le adre­sa­te tur-ope­ra­to­ri­lor de pe aceas­tă pia­ţă.

CCINA Con­stanţa a susţi­nut înfi­inţa­rea aso­ci­a­ţi­ei şi a spri­ji­nit deru­la­rea mul­to­ra din­tre acti­vi­tă­ţi­le ini­ţi­a­te şi deru­la­te de aceas­ta, de‑a lun­gul ani­lor şi a apre­ciat, inclu­siv public, efor­tu­ri­le pe care doam­na Cori­na Mar­tin le‑a depus şi rea­li­ză­ri­le remar­ca­bi­le ale aso­ci­a­ţi­ei, din ulti­mii ani. Dar, în spe­cial în ulti­ma peri­oa­dă, doam­na Mar­tin a luat majo­ri­ta­tea deci­zi­i­lor în nume pro­priu, fără a se con­sul­ta şi a avea apro­ba­rea din par­tea orga­nu­lui de con­du­ce­re colec­ti­vă al Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral-Del­ta Dună­rii (Con­si­li­ul direc­tor) pen­tru acti­vi­tă­ţi­le şi acţiu­ni­le pe care le‑a desfă­şu­rat în nume­le Aso­ci­a­ţi­ei.

Citiți con­ti­nu­a­rea în replicaonline.ro, Luni, 8 febr.2016.

Comu­ni­ca­tul de pre­să al CCINA, AICI.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply