MangaliaNews.ro se mentine pe primul loc în Clasamentul site-urilor locale

0
398

mangalia_news_logo

La 3 ani și jumă­ta­te de la lan­sa­re, zia­rul onli­ne MangaliaNews.ro se men­ti­ne pe pri­mul loc între site-uri­le din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc.

Am con­sul­tat din nou Alexa.com, lider mondi­al al indus­tri­ei de moni­to­ri­za­re a inter­ne­tu­lui, pen­tru a rea­li­za un Cla­sa­ment al site-uri­lor din Man­ga­lia. După cum reie­se din scre­en­shot-uri­le pre­zen­ta­te mai jos, con­sta­tăm că sun­tem pla­sați din nou pe un loc bun, între cele mai repre­zen­ta­ti­ve site-uri loca­le.

Pen­tru aceas­tă per­for­man­ță, mul­țu­mim în pri­mul rând citi­to­ri­lor noș­tri con­sec­venți. Mul­țu­mim, de ase­me­nea, echi­pei noas­tre teh­ni­ce, cola­bo­ra­to­ri­lor, repor­te­ri­lor, cores­pon­den­ți­lor volun­tari, tutu­ror celor care ne-au scris sau au comen­tat pe mar­gi­nea mate­ri­a­le­lor publi­ca­te.

În con­ti­nu­a­re, vom infor­ma prompt și con­cret pe toți pri­e­te­nii site-ului MangaliaNews.ro și ai pagi­nii cores­pon­den­te de fb Man­ga­li­a­News Punc­tRo, des­pre tot cee­ea ce înseam­nă Știri, Revis­ta pre­sei, Pro­iec­te pen­tru Man­ga­lia, Româ­nia!

Ținem aproa­pe!


Clasamentul site-urilor locale — Mangalia – 27 noiembrie 2015:

Locul I

clasament_site_uri_locale_Mangalia27nov2015_1

Locul II:

clasament_site_uri_locale_Mangalia27nov2015_2

Locul III:

clasament_site_uri_locale_Mangalia27nov2015_3

Locul IV:

clasament_site_uri_locale_Mangalia27nov2015_4

Locul V:

clasament_site_uri_locale_Mangalia27nov2015_5

Necla­si­fi­cat:

clasament_site_uri_locale_Mangalia27nov2015_6

Vezi și arti­co­lul ante­ri­or: Se împli­nesc 3 ani de la lan­sa­rea site-ului www.MangaliaNews.ro. Cum stăm?


Man­ga­lia News, 27 noiem­brie 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply