ADA VERTAN — Premiul special “Radar de Media” pentru producția Festivalului Callatis 2015

0
748

ada-vertan-radar-de-media

Ada Ver­tan: “Cu o aflu­en­ță a publi­cu­lui în Por­tul Turis­tic de apro­xi­ma­tiv 20.000 de per­soa­ne si cu pes­te un mili­on de teles­pec­ta­tori pe TVH si TV Nept­un, Man­ga­lia a fost și în acest an Capi­ta­la Diver­tis­men­tu­lui Esti­val.

Acest Pre­miu spe­cial “Radar de Media” pen­tru pro­duc­tia Fes­ti­va­lu­lui Mul­ti­cul­tu­ral si Inte­re­t­nic CALLATIS 2015 este o recu­noas­te­re a unui efort extra­or­di­nar de pro­mo­va­re turis­ti­ca prin cul­tu­ra, prin arte­le spec­ta­co­lu­lui si apar­ti­ne in ace­ea­si masu­ra echi­pei de volun­tari care a fost ala­turi de mine, artis­ti­lor si per­so­na­li­ta­ti­lor care au sus­ti­nut pro bono Cal­la­tis Fest, din dorin­ta de a men­ti­ne acest brand roma­nesc cres­cut cu dra­gos­te la Man­ga­lia din 1997, cat si spon­so­ri­lor care simt că, Sudul Lito­ra­lu­lui, doar cu o ofer­ta cul­tu­ra­la valo­roa­sa poa­te ajun­ge in topul pre­fe­rin­te­lor turis­ti­lor romani si straini, dar si atra­ge inves­ti­tii pe masu­ra!

O reve­ren­ță pen­tru artis­tii anu­lui 2015. Citez acum cate­va nume: Mihai Trai­sta­riu, Ste­la Popes­cu, Olly de Quartz, Man­fred Micha­el Sei­ler ‑Dra­gon de Transyl­va­nia, Gru­pul Voua, Deni­sa Cur­ta­su, Miru­na Ione­scu, Miti­ca Popes­cu, Anca Dia­na Pan­ta­ru, Mari­a­na Anghel, Cor­ne­lia Arde­lean, Gazi Demi­rel, Tudor Tur­cu, Joh­n­ny Ale­xan­dru, Baroq, Alyan­na, Ado­ra, Adri­a­na Gavri­lă, Fashion­TV Roma­nia, Dra­goş Bădoi, „Bâr­za­va”, Cătă­lin Maxi­miuc, Olga Bălan, corul de copii Cal­la­tis dar si cre­a­toa­re­le Aida Lore­na si Oana Radu, scri­i­to­rul Mihai Ispi­res­cu, astro­no­mul Adri­an Son­ka, euro­par­la­men­ta­rul Mir­cea Dia­co­nu, poe­tii Dan Mir­cea Cipa­riu si Ioa­na Cra­ciu­ne­scu, pro­fe­so­rul Paul Chi­ri­bu­ta, mas­te­ran­zii UNATC

Mul­tu­mi­ri: dom­nu­lui Vigil Stan­cu mana­ger al Com­ple­xu­lui Para­di­so – Par­te­ner prin­ci­pal, DHMI – Par­te­ner Ofi­ci­al, dom­nu­lui Vasi­le Tar­so­lea owner al Eli­xir Press, dom­nu­lui Vir­gil Stan — direc­tor al com­ple­xu­lui THR, dom­nu­lui Omer Evren – direc­tor al hote­lu­lui Turqu­o­i­se, dom­nu­lui Alin Bur­cea – owner Para­le­la 45, doam­ne­lor Lili­a­na Filip si Andra Caro­lia, mana­geri la com­ple­xul Bla­xy Pre­mi­um Resort

Mul­țu­mi­ri spe­ci­a­le sculp­to­ru­lui Patri­ck Mate­es­cu pen­tru dona­ția tro­fe­e­lor Cal­la­tis Fest, conf. univ. dr. Aure­li­an A. Bon­drea, direc­tor gene­ral TVH, și rec­tor al Uni­ver­si­tă­ții „Spi­ru Haret”, dom­nu­lui Ion Min­că, mem­bru al Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, dom­nu­lui Sorin Lucian Ione­scu, direc­tor de pro­gra­me Nept­un TV și doam­nei Cara Vero­ni­ca — direc­tor Ori­fla­me Man­ga­lia.

Nu în ulti­mul rând “Cha­peau bas”, publi­cu­lui spec­ta­tor, Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia și par­te­ne­ri­lor media!”

Sur­sa: fb. 02.10.2015.

Vezi și: CASTIGATORII PREMIILOR RADAR DE MEDIA 2015 – FOTO&VIDEO INTEGRAL.


 MangaliaNews.ro, 02.10.2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply