Salvamarii din sud au prezentat bilanţul: sute de turişti salvaţi şi 7 înecaţi

0
218

george-lipoveanu-salvamarii-sud

Geor­ge Lipo­vea­nu.

Sal­va­ma­rii de pe lito­ra­lul româ­nesc şi-au înche­iat acti­vi­ta­tea din acest sezon esti­val, iar băr­ci­le de sal­va­re şi toa­te cele­lal­te dotări au fost depu­se în depo­zi­te. Sal­va­ma­rii, cel puţin cei din sudul lito­ra­lu­lui, recun­soc că pen­tru ei sezo­nul care toc­mai s‑a înche­iat a fost unul din­tre cele mai gre­le din cau­za numă­ru­lui mare de dece­se prin înec. Chiar şi aşa, au şi moti­ve de satis­fa­cţie: au fost sal­va­te de la înec apro­xi­ma­tiv 300 de per­soa­ne, iar 45 de copii au fost rea­du­şi în sânul fami­li­ei de către sal­va­mari, după ce s‑au pier­dut.

Au fost şi per­soa­ne care şi-au pier­dut via­ţa, 7 la număr au fost în sta­ţiu­ni­le din­spre Vama Veche, până la Olimp, iar alte 8 în Cos­ti­neşti. Bilanţul a fost pre­zen­tat, ieri, în cadrul unei con­fe­rinţe de pre­să, de Geor­ge Lipo­vea­nu, şeful Cal­la­tis Club Nau­tic SRL, fir­mă ce con­tro­lea­ză cei 87 de sal­va­mari din sudul lito­ra­lu­lui.

Este un bilanţ trist, pen­tru că pe lito­ra­lul româ­nesc şi-au pier­dut via­ţa 53 de per­soa­ne. În sta­ţiu­ni­le din sud au fost 8 per­soa­ne care şi-au pier­dut via­ţa. Mulţu­mim Auto­ri­tă­ţii Nava­le Româ­ne şi Cen­tru­lui Mari­tim de Coor­do­na­re care ne-au indi­cat şi ne-au infor­mat cu exac­ti­ta­te unde tre­bu­ie să mer­gem după turi­ş­tii afla­ţi în peri­col de înec. Am avut 87 de sal­va­mari, au fost la limi­ta infe­ri­oa­ră. În mod nor­mal, ar fi tre­bu­it să fie 120 de sal­va­mari“, a decla­rat Geor­ge Lipo­vea­nu, şeful Cal­la­tis Club Nau­tic.

Aces­ta a ţinut să trans­mi­tă un mesaj par­la­men­ta­ri­lor con­stă­nţeni, pen­tru a inter­ve­ni în Par­la­ment, în vede­rea reîn­fi­inţă­rii pro­gra­mu­lui „Poli­ţia pla­jei“. „Rugăm par­la­men­ta­rii con­stă­nţeni să ne spri­ji­ne în reîn­fi­inţa­rea pro­gra­mu­lui „Poli­ţia pla­jei“.

Este impor­tant să fie un poli­ţist pe pla­jă, ală­tu­ri de sal­va­mar. Sal­va­ma­rii nu pot amen­da turi­ş­tii. Dacă poli­ţi­ş­tii sunt aco­lo, putem să‑i tra­gem de urechi şi să evi­tăm tra­ge­di­i­le. Sunt per­soa­ne care s‑au avân­tat în larg, chiar dacă era stea­gul roşu arbo­rat. Stea­gul înseam­nă că este inter­zis să intri în apă. Dar au fost viteji care au igno­rat acest aver­tis­ment“, a mai decla­rat Geor­ge Lipo­vea­nu.

Vasi­le Bor­teş, coor­do­na­to­rul sal­va­ma­ri­lor din zona Vama Veche-Olimp, a pre­ci­zat că echi­pa sa a sal­vat, în acest sezon esti­val, 223 turi­şti, 48 de turi­şti afla­ţi în sta­re gra­vă au fost pre­da­ţi către Ambu­lanţă, a recu­pe­rat 45 de copii pier­du­ţi, dar că, din păca­te, au exis­tat şi dece­se, în număr de 7.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea AICI. 18.09.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply