Prin racordarea la rețeaua de gaze, 500 de familii din Mangalia pot spune adio încălzirii cu lemne

0
278
gaze la blocurile cu sobe mangalia

TELEGRAF: 25 de scări de bloc din Man­ga­lia, însu­mând 500 de apar­ta­men­te, care sunt încă­l­zi­te cu sobe de tera­co­tă, au fost racor­da­te, pe banii Pri­mă­ri­ei, la rețea­ua de gaze.

SISTEM NOU

Chiar dacă pare neve­ro­si­mil, în seco­lul XXI, anul de gra­ție 2015, sute de fami­lii din Man­ga­lia, care locu­iesc la bloc, încă se încă­l­zesc cu lem­ne la sobe de tera­co­tă. Sis­te­mul este folo­sit de 500 de fami­lii, care locu­iesc în apro­xi­ma­tiv 25 de scări de bloc, și va deve­ni isto­rie, pen­tru că, înce­pând din iar­na 2015 — 2016, oame­nii vor avea oca­zia să-și racor­de­ze locu­in­țe­le la rețea­ua de gaze și, impli­cit, să se încă­l­zeas­că prin cen­tra­le de apar­ta­ment. Acest lucru a deve­nit posi­bil după ce Pri­mă­ria a fina­li­zat, de curând, lucră­ri­le de racor­da­re a imo­bi­le­lor la sis­te­mul cen­tra­li­zat de gaze.

În Man­ga­lia sunt 500 de apar­ta­men­te încă­l­zi­te cu lem­ne pen­tru că atunci când au fost con­stru­i­te, îna­in­te de ’89, blo­cu­ri­le nu au fost pre­vă­zu­te cu rețea de încă­l­zi­re. Așa că fie­ca­re a ales solu­ția cea mai la îndemâ­nă. Adi­că soba de tera­co­tă. Închi­pu­iți-vă că, în fie­ca­re toam­nă, oame­nii erau nevo­iți să care sute de kilo­gra­me de lem­ne pen­tru a‑și încă­lzi locu­in­țe­le. Asta nu este nor­mal în seco­lul XXI. A tre­bu­it să facem ceva pen­tru ca acești oameni să tră­i­as­că în con­di­ții civi­li­za­te”, a spus pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Edi­lul Man­ga­li­ei a afir­mat că racor­da­rea celor 25 de scări de bloc la rețea­ua de gaze s‑a făcut din fon­duri de la buge­tul local. ”Nu numai că am dus rețea­ua până la intra­rea în bloc, dar am tras con­duc­te­le inclu­siv pe casa scă­rii, chel­tu­ia­lă care tre­bu­ia să le revi­nă locu­i­to­ri­lor. Însă am decis să îi aju­tăm pe cetă­țeni, pen­tru că și așa cos­tu­ri­le de ampla­sa­re a rețe­lei sunt foar­te mari. Valoa­rea lucră­ri­lor se ridi­că la apro­xi­ma­tiv 400.000 de lei”, a punc­tat edi­lul Man­ga­li­ei.

sur­sa: telegrafonline.ro, 26.08.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele