VIDEO Americanii de la Mihail Kogălniceanu serbează 4 Iulie în stil românesc

0
260

4iulie2015

Facem un grătar cu mititei, cârnaţi şi hamburgeri“.

De Ziua Inde­pen­denţei Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, în Baza mili­ta­ră de la Miha­il Kogăl­ni­cea­nu vor sfârâi sâm­bă­tă, 4 Iulie, gră­ta­re­le. Din meni­ul fes­tiv al ame­ri­ca­ni­lor nu vor lip­si miti­te­ii, câr­na­ţii, ham­bu­r­ge­rii şi hot-dogii.

Ne strân­gem la un gră­tar, va fi ca aca­să“, ara­tă ofi­ţe­rul de rela­ţii bila­te­ra­le SUA-Româ­nia, mai­o­rul Wil­li­am Spur­lo­ck (57 ani) din Ten­ne­s­see. Spur­lo­ck a sosit la Con­stanţa cu 4 ingi­neri ame­ri­cani din Arma­ta SUA, care moder­ni­zea­ză baza mili­ta­ră de la Cin­cu din judeţul Braşov. 

Pro­iec­tul deru­lat în luni­le iunie-sep­tem­brie va fi con­ti­nu­at la anul, când va fi moder­ni­zat şi poli­go­nul de la Baba­dag — Tul­cea. Până atunci, ser­gen­tul major James Gar­ri­son (50 ani) din Gad­s­den-Ala­ba­ma, căpi­ta­nul James Hill (32 ani) din Ope­li­ka-Ala­ba­ma, mai­o­rul Derek Smi­th (46 ani) din Oxford-Ala­ba­ma, ser­gen­tul major Ste­ven Shotts (42 ani) din Hamil­ton-Ala­ba­ma, recent întorşi din Afga­nis­tan şi relo­ca­ţi în Româ­nia, se bucu­ră de o per­mi­sie de două zile, pe care au vrut să şi‑o petrea­că la mare.

Caza­ţi în baza de la Kogăl­ni­cea­nu, cei 4 spe­cia­li­şti au vizi­tat judeţul Con­stanţa şi s‑au plim­bat prin Mama­ia. Toţi spun că s‑au bucu­rat de pri­ve­li­ş­te, de pri­mi­rea căl­du­roa­să a oame­ni­lor, căro­ra le vor păs­tra amin­ti­rea când vor ajun­ge la ei aca­să, pes­te Ocean.

Mai­o­rul Wil­li­am Spur­lo­ck va lua aca­să ceva mai mult decât o amin­ti­re: o fami­lie, în care doam­na Spur­lo­ck este român­că, iar copi­lul lor nou-năs­cut este dova­da rela­ţi­i­lor bila­te­ra­le fruc­tu­oa­se din­tre cele două popoa­re. Misiu­nea mai­o­ru­lui este înde­pli­ni­tă cu suc­ces, iar Wil­li­am Spur­lo­ck ar vor­bi la nesfârşit des­pre afe­cţiu­nea pe care o poar­tă Româ­ni­ei şi des­pre cola­bo­ra­rea exce­len­tă din­tre Româ­nia şi Sta­te­le Unite.

Cites­te mai mult: adev.ro/nqxecj, 4 iulie 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply